Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci, stran 11956.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 58/09 – ZOFVI-H) in 14. člen Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 30/01, 133/03, 60/07) je občinski svet na 17. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 78/96, 112/04, 27/08) v nadaljnjem besedilu: odlok.
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda, trije predstavniki staršev.
Za predsednika sveta zavoda člani sveta izvolijo enega izmed članov sveta.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci šole izvolijo štiri predstavnike, enega predstavnika pa izvolijo delavci enote vrtca. Kandidate predlaga učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor ali zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole oziroma vrtca.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev tako, da sta v svetu zavoda dva predstavnika staršev šole in en predstavnik staršev vrtca. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom učenca v šoli oziroma otroka v vrtcu.
Svet zavoda najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov zavoda v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more opravljati več funkcije člana sveta,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma za razrešitev. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je pretekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z drugim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov oziroma je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130-17/2009
Odranci, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti