Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3914. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer, stran 11952.

Na podlagi 57. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009) je župan Občine Ljutomer dne 30. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Ljutomer določa način in postopek priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer (Uradni list RS, št. 17/92, 57/98, 78/02, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2007, 4/2008; v nadaljevanju: UN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje sprememb in dopolnitev leži znotraj območja UN – Kare 6, ki ga omejujejo Postružnikova ulica, Stari trg in Vrazova ulica.
Veljavni UN predvideva na parceli št. 2131 in 2132, k.o. Ljutomer gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta. Investitor Markomark d.o.o., Pobrežje 6/a, 2284 Videm pri Ptuju je na Občino Ljutomer posredoval pobudo za spremembo UN, ker obstoječa cestna povezava z dostopom iz Postružnikove ulice na Stari trg gradnjo predvidenega objekta ne omogoča.
3. člen
(predmet, programska izhodišča, območje)
Spremembe in dopolnitve UN se nanašajo na spremembo zasnove območja zemljišča parc. št. 2131 in 2132, k.o. Ljutomer, potrebnih zemljišč, ki mejijo na navedeni parceli in so s spremembo prizadete ter potrebne infrastrukture.
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev UN je glede na pobudo investitorja izdelati nova določila, ki bodo smiselno in ustrezno določala pogoje za umestitev poslovno stanovanjskega objekta v prostor.
Spremembe in dopolnitve UN se nanašajo na tekstualni in grafične del veljavnega UN in morajo vsebovati vse sestavine, ki so navedene v 56. členu ZPNačrt in morajo biti izdelane v vseh fazah v predpisani obliki in vsebini.
4. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
Območje sprememb in dopolnitev UN obsega del ureditvenega območja – Kare 6 s parcelnimi št. 2131, 2132, 2130/1 in 2297/1, vse k.o. Ljutomer.
Območje sprememb in dopolnitev UN se lahko spremeni, če se tako izkaže potreba v samem postopku priprave sprememb in dopolnitev UN.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec so:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve;
– idejna zasnova cestne in komunalne infrastrukture;
– geodetski načrt, ki mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
V postopku priprave sprememb in dopolnitev UN se po potrebi zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je potrebno urediti.
6. člen
(postopki in roki za pripravo)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev UN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev UN v Uradnem listu RS ali Uradnem glasilu Občine Ljutomer;
– načrtovalec pripravi osnutek sprememb in dopolnitev UN (v roku 10 dni po objavi sklepa);
– pripravljalec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev UN ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da odloči ali je za spremembe in dopolnitve UN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje – CPVO (rok 30 dni od prejema poziva);
– načrtovalec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev UN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da izdajo smernice za načrtovanje sprememb in dopolnitev UN (rok 30 dni od prejema poziva);
– načrtovalec izdela analizo smernic za načrtovanje in s pripravljalcem določi potrebni obseg strokovnih podlag za izdelavo sprememb in dopolnitev UN (v roku 8 dni od prejema smernic);
– načrtovalec izdela dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN (v roku 30 dni po pridobitvi smernic);
– če je za spremembe in dopolnitve UN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje mora investitor zagotoviti okoljsko poročilo, ki ga pripravljalec skupaj z dopolnjenim osnutkom s sprememb in dopolnitev UN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da preveri ustreznost okoljskega poročila in poda mnenje o sprejemljivosti vplivov na izvedbo sprememb in dopolnitev UN;
– uskladitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN z okoljski poročilom, če je to potrebno (v roku 8 dni);
– pripravljalec z javnim naznanilom na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
– javna obravnava se izvede med javno razgrnitvijo, ki traja najmanj 30 dni. Če je izdelano okoljsko poročilo, se skupaj z osnutkom sprememb in dopolnitev UN javnost na enak način seznani in obravnava okoljsko poročilo;
– pripravljalec zbira pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN ter mnenja in pripombe na plan in okoljsko poročilo v času javne razgrnitve in jih posreduje načrtovalcu (v roku 8 dni po končni javni razgrnitvi);
– načrtovalec skupaj s pripravljalcem pripravi stališča do pripomb in predlogov (v roku 10 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– župan potrdit stališča do pripomb (v roku 3 dni);
– na podlagi potrjenih stališč do pripomb načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev UN (v roku 15 dni po potrditvi stališč). Če je zahtevana CPVO se v istem roku dopolni tudi okoljsko poročilo;
– predlog sprememb in dopolnitev UN načrtovalec posreduje nosilcem urejanja prostora v mnenje (v roku 30 dni od prejema poziva). Če je zahtevana CPVO se v istem roku pridobi odločba ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev UN;
– izdelava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev UN (v roku 15 dni po pridobitvi vseh mnenj);
– občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve UN z odlokom;
– pripravljalec objavi Odlok o spremembah in dopolnitvah UN v Uradnem glasilu Občine Ljutomer;
– načrtovalec izdela končni elaborat (rok 8 dni po objavi odloka).
Navedeni terminski plan je okviren in se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev ter izdelave dodatnih strokovnih podlag spremeni.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
V postopku priprave sprememb in dopolnitev UN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor;
4. Zavod RS za kulturno dediščino, Območna enota Maribor;
5. Javno podjetje Elektro Maribor;
6. Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota;
7. Komunalno- stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.;
8. KS Ljutomer, Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer;
9. Teleing d.o.o., Razkrižje 23, 9240 Ljutomer;
10. Mestni plinovodi d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper;
11. Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer.
Pripravljalec pridobi odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenje tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ti pridobijo v istem postopku.
8. člen
(obveznost financiranja priprave)
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave sprememb in dopolnitev UN zagotavlja investitor, ki izbere tudi načrtovalca prostorske ureditve.
9. člen
(objava sklepa priprave)
Ta sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev UN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine www.obcinaljutomer.si ter se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505/2009-432-2423
Ljutomer, dne 30. oktobra 2009
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

AAA Zlata odličnost