Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Ob-7294/09 , Stran 2793
1. Predmet dajanja ponudb je nakup dela poslovnega deleža družbe Marles hiše Maribor, d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, v skupni nominalni vrednosti 399.939,90 EUR, kar skupaj predstavlja 10,00% v osnovnem kapitalu družbe. Posamezen ponudnik lahko poda ponudbo za del poslovnega deleža v celoti ali delno, s tem, da minimalna ponudba ne sme znašati manj kot 1,00% osnovnega kapitala družbe oziroma v minimalni nominalni vrednosti najmanj 39.993,99 EUR osnovnega kapitala družbe. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in naslov ponudnika, davčna številka, številka transakcijskega računa, podpis pooblaščene osebe; b) nominalni znesek v EUR in odstotek dela poslovnega deleža družbe Marles hiše Maribor, d.o.o., katerega nakup ponuja; c) ponujeno ceno za del poslovnega deleža: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR. Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup dela poslovnega deleža družbe vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane; d) način plačila kupnine: nakazilo na TRR; e) rok veljavnosti ponudbe: najmanj do vključno 31. 12. 2009; f) dokazilo o vplačani varščini. Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna. 3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10.000,00 EUR. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun prodajalca, družbe D Naložbe d.d., št. 06000-0972654316, odprtem pri Banki Celje, d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa dela poslovnega deleža družbe Marles hiše Maribor, d.o.o.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. 5. Prodajalec ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu prodaje. 6. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: D Naložbe d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Na roke direktorju – Ponudba za nakup dela poslovnega deleža družbe Marles hiše Maribor, d.o.o. – Ne odpiraj!« tako, da ponudba prispe na sedež družbe najpozneje do 16. 11. 2009, do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, in ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo zavržene. 7. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu dela poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 8. V primeru prodaje dela poslovnega deleža se najugodnejši ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku tridesetih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe s prodajalcem sklenil pogodbo o prenosu dela poslovnega deleža družbe v obliki notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost