Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3908. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban, stran 11936.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 19. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»Enota Lenka, ki deluje na lokaciji Baragova ulica 11, Ljubljana in Vojkova cesta 74, Ljubljana,«.
Na koncu pete alineje se pika nadomesti z vejico in se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– Enota Žabice, ki deluje na lokaciji Vojkova cesta 73, Ljubljana.«.
2. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 8. člena se beseda »devet« zamenja z besedo »enajst«.
V tretjem odstavku 8. člena se v drugi alineji besedi »trije predstavniki« nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Ajda,
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Pastirčki,
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Lenka,
– enega predstavnika izmed delavcev enot Mehurčki, Čebelice in Žabice,
– enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.«.
4. člen
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Skladno z določili tega sklepa izvolijo delavci vrtca v svet vrtca v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa še dva predstavnika delavcev, in sicer enega predstavnika izmed delavcev Enote Lenka in enega predstavnika izmed delavcev enot Mehurčki, Čebelice in Žabice.
Članom sveta vrtca, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega sklepa in članom sveta, ki bodo izvoljeni v skladu s tem sklepom poteče mandat s potekom mandata sveta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-329/2007-31
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost