Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 181-50/2009 Ob-7286/09 , Stran 2782
1. Predmet, namen in cilji razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije zdravja v Mestni občini Koper za leto 2010, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje in dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije zdravja. Izbrane bodo aktivnosti, ki se bodo izvajali ob razglašenih dnevih zdravja ali v okviru dneva Koper zdravo mesto - dan zdravja, Tedna mobilnosti od 16. do 22. septembra ali ob posebnih priložnostih (dan šole .). Prednostne aktivnosti naj bi se izvajale na področju: A) Izboljšanja samopodobe in krepitev duševnega zdravja, B) Promocije zdravja starostnikov, C) Promocije zdrave prehrane, D) Informiranja in ozaveščanje o preprečevanju bolezni, E) Osveščanja o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah. – Sofinancirane bodo izključno aktivnosti, ne pa letni programi oziroma delovanje prijavitelja. – Aktivnosti se morajo izvajati izključno na lokalnem nivoju – v Mestni občini Koper. – Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov in letovanj ter dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov Mestne občine Koper. – Predmet tega razpisa ne bodo sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za dejavnost. – Samo dejansko nastali in plačani stroški (izdatki) v času trajanja aktivnosti se štejejo za upravičene za financiranje. Neupravičeni stroški aktivnosti vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prejemnik. Stroški, ki so upravičeni za financiranje po tej pogodbi, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v odobreni prijavi na razpis. Da so stroški te aktivnosti upravičeni, morajo: – biti nujno potrebni za uspešno izvajanje aktivnosti; – biti določeni v prijavi; – biti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – dejansko nastati; – biti prepoznavni in preverljivi; – biti podprti z izvirnimi dokazili. – Aktivnost mora biti brezplačna za udeležence (brez kotizacije). – Posamezno društvo lahko prijavi največ 1 (eno) aktivnost. – Prijavitelji morajo zagotoviti za izvedbo aktivnosti vsaj 50% lastnih sredstev (ali sredstev drugih sofinancerjev). – Osnovni cilj razpisa sredstev je dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije zdravja. Zato so izbrani predlagatelji dolžni pripraviti javno predstavitev (v elektronski obliki) sofinancirane projekta aktivnosti. Izbirali bomo le aktivnosti izvajalcev, ki so vključeni v katalog projekta Koper - zdravo mesto in so pridobili pravico do uporabe logotipa projekta. 2. Merila: – pomen aktivnosti za promocijo zdravja, – stopnja medijskega doseganja populacije, – način vključevanja ciljne populacije, – kakovost aktivnosti, – jasna finančna konstrukcija, jasna opredeljenost prihodkov ostalih sofinancerjev: – stroški dela na projektu po posameznih aktivnostih so jasno opredeljeni: število opravljenih ur/izvajalca, urna postavka/izvajalca, itd., – materialni stroški (specifikacija količin in cen), – interdisciplinarnost (partnersko sodelovanje), – reference vlagatelja. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 3. Ocenjevanje vlog Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo. Izločitveno merilo: – kolikor je aktivnost neskladna s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. 5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2010 je višina proračunskih sredstev v letu 2009. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za leto 2010. 6. Rok izvedbe: aktivnosti morajo biti končane najkasneje do 15. novembra 2010. Za zaključek projekta se šteje, ko sofinancer potrdi končno poročilo o izvedbi projekta. 7. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja. 8. Rok za predložitev prijav in način oddaje Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 7. decembra 2009, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-386. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno: vidna označba: Ne odpiraj – vloga »Razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije zdravja v Mestni občini Koper za leto 2010«, številka:181-50/2009, – točen naslov vlagatelja, – naslov MOK. Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl. Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge. 9. Izid razpisa O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku veljave proračuna Mestne občine Koper za leto 2010. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.

AAA Zlata odličnost