Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3901. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »kompleks Zeleni park«, stran 11924.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 42. člena Satuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »kompleks Zeleni park«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN
S prostorskimi sestavinami planskih dokumentov občine je širše območje KC-45 opredeljeno kot ureditveno območje za centralne dejavnosti, prednostno namenjena razvoju oskrbnih in storitvenih (terciarnih in kvartarnih) dejavnosti kakor tudi v mešani rabi (mestno središče). V območja centralnih dejavnosti sodijo: trgovina s priročnimi skladišči, hoteli, turistična naselja in druga gostinsko-turistična dejavnost, storitve na področju prometa in zvez, osebne storitvene dejavnosti, storitve gospodinjstvom, posamezne proizvodno-servisne dejavnosti (ki niso moteče za bivalno okolje), izobraževalne, zdravstvene in socialne ustanove, športno-rekreacijski objekti in urejena igrišča, nastavitveni centri, domovi za ostarele, šolski nastavitveni centri, pridrževalni centri in podobno, kulturne ustanove, poslovne storitve, predstavništva, javna uprava, finančne, zavarovalniške in druge storitve itd. Možne dopolnilne dejavnosti so: stalna in občasna stanovanja, posamezne proizvodne, servisne, in druge dejavnosti, ki niso moteče za bivalno in delovno okolje.
Obravnavano območje se ureja na podlagi Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbenega plana občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01 in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04), ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga).
Osnovna namenska raba je ureditveno območje za poselitev.
Podrobnejša namenska raba je območje za centralne dejavnosti, namenjeno razvoju oskrbnih in storitvenih (tercialnih in kvartarnih) dejavnosti kakor tudi mešani rabi (mestno središče), naselja in druga gostinsko-turistična dejavnost, storitve na področju prometa in zvez, osebne storitvene dejavnosti, storitve gospodnjstvom, posamezne proizvodno-sevisne dejavnosti (ki niso moteče za bivalno okolje), izobraževalne, zdravstvene in socialne ustanove, športno-rekreacijski objekti in urejana igrišča*, nastavitveni centri, domovi za ostarele, šolski nastavitneni centri, pridrževalni centri in podobno, kulturne ustanove, poslovne storitve, predstavništva, javna uprava, finančne, zavarovalniške in druge storitve itd.
Širši prostor v zadnjih letih doživlja transformacijo k višjim sistemom rabe prostora.
2. Predmet, programska izhodišča
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
V Kopru, v neposredni bližini kompleksa Zeleni Park 1 (v nadaljevanju: ZP1) in Zeleni Park 2 (v nadaljevanju: ZP2), namerava investitor na obstoječih garažah zgraditi poslovno stanovanjski objekt Zeleni Park 3 (v nadaljevanju ZP3) ter vse tri objekte (ZP1, ZP2 in ZP3) združiti v celoto. Obstoječi kompleks ZP1 in ZP2 funkcionirata kot poslovno trgovski center in ima pomembno vlogo in položaj v mestu, predvsem kot zunanja vizualna podoba mesta ob prihodu po Piranski cesti. Objekt ZP3 nikakor ni mišljen kot dozidava obstoječih objektov ZP1 in ZP2 temveč kot programsko in vizualno samostojna enota, ki pa bo v funkcijski navezavi z ZP1 in ZP2 tvoril koherentno celoto. Trije objekti bodo med seboj povezani s dvoetažnim veznim delom s pokrito ulico – pasažo.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati značaj območja in temu prilagoditi tipologijo zazidave. Z načrtovano prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti optimalno vključenost pozidave v obstoječe prometno in komunalno omrežje.
Načrtovani so naslednji posegi:
– Prenova, delna porušitev, nadzidava in dozidava stavbe ZP1 (obstoječi objekt Istrabenz) poslovni in gostinski lokali ter stanovanja.
– Zgradi se povezava med obstoječim poslovno/trgovsko/ stanovanjskim objektom ZP1, ZP2 in ZP3 etažnosti P+1 s pasažo.
– Zgradi se nov poslovno/trgovsko/stanovanjski objekt ZP3 kot nadgradnja obstoječe garažne hiše etažnosti P+3N (dvoetažni trgovski center in poslovni prostori v nadstropjih; do 40% možnost poslovnih apartmajev-stanovanj).
– Istočasno se bo izvedla zunanja in prometna ureditev kompleksa.
Z gabaritno in programsko členitvijo kompleksa se projektni predlog vrašča v obstoječe sisteme kot spontan element.
3. Okvirno ureditveno območje
Območje OPPN (ureditveno območje) se nahaja med Pristaniško ulico, Piransko cesto in Cesto Zore Perello-Godina. Ureditveno območje obsega parcele št.: 890/3, 890/8, 1397/3, 1398/4, 1398/7, 1398/6, 1597/1, 1597/2, 1598/3,1598/4, 1598/5, 1598/6, 1598/7, 1598/8, 1606, 1607/1, 1607/3, 1607/5, 1607/6, 1607/7, 1607/8, 1607/9, vse k.o. Koper v približni kvadraturi 15.000 m2.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in drugih podlag
Strokovne podlage vsebujejo:
– analizo ustvarjenih razmer,
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve, kot celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve, ki v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve vključujejo tudi:
– idejno zasnovo prometne ureditve,
– idejno zasnovo novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev, vključno z idejnimi zasnovami morebitne potrebne zaščite, prestavitve oziroma ukinitve infrastrukturnih vodov,
– idejno zasnovo rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, na osnovi potrjenih strokovnih podlag ki ga izbere pobudnik OPPN. Pobudnik OPPN zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
5. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
Pobudnik in investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem, na podlagi pripravljene idejne zasnove ureditve območja, ki je bila priložena pobudi za izdelavo prostorskega akta, pripravi osnutek OPPN in le tega posreduje občini v potrditev.
Na potrjeni osnutek OPPN se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebuje tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih pristojnoti.
+--------------------------------+---------------+-------------+
|       Faza       |  Nosilec  |   Rok   |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Sklep o začetku priprave    |UOP, Župan,  |oktober 2009 |
|občinskega podrobnega      |        |       |
|prostorskega načrta (OPPN)   |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu |Župan     |oktober 2009 |
|in svetovnem spletu, MOP    |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Priprava osnutka OPPN      |Načrtovalec  |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora|UOP      |30 dni    |
|za pridobitev smernic in    |        |       |
|pridobitev obvestila MOP za   |        |       |
|varstvo okolja o izvedbi    |        |       |
|celovite presoje vplivov na   |        |       |
|okolje             |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Analiza smernic, izdelava    |Načrtovalec  |       |
|strokovnih podlag in dopolnitev |        |       |
|osnutka OPPN          |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Izdelava okoljskega poročila na |Izdelovalec OP,|       |
|osnutek OPPN – na podlagi    |UOP,      |       |
|obvestila MOP o izvedbi CPVO  |načrtovalec  |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|– Poziv MOP, pristojno za    |UOP, MOP,   |15 dni    |
|varstvo okolja za presojo    |Izdelovalec OP,|       |
|kakovosti in skladnosti     |Načrtovalec  |       |
|okoljskega poročila in     |        |       |
|dopolnjenega osnutka OPPN    |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Javno naznanilo o javni     |Župan, UOP   |7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni obravnavi  |        |pričetkom  |
|dopolnjenega osnutka OPPN;   |        |javne    |
|objava v svetovnem spletu in na |        |razgrnitve  |
|krajevno običajen način     |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Javna razgrnitev in obravnava  |UOP,      |30 dni    |
|dopolnjenega predloga OPPN z  |načrtovalec  |       |
|evidentiranjem vseh pisnih   |        |       |
|pripomb             |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Priprava in sprejem stališč do |Načrtovalec,  |15 dni po  |
|pripomb in predlogov iz javne  |UOP, župan   |zaključku  |
|razgrnitve in javne obravnave  |        |javne    |
|                |        |obravnave  |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Objava stališč do pripomb na  |UOP      |       |
|krajevno običajen način, pisna |        |       |
|seznanitev lastnikov parcel na |        |       |
|območju OPPN          |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Oblikovanje dopolnjenega    |Načrtovalec  |15 dni po  |
|predloga OLN na podlagi stališč |        |potrditvi  |
|do pripomb ter predlogov    |        |stališč   |
|javnosti            |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev  |UOP,      |30 dni    |
|urejanja prostora na dopolnjen |načrtovalec  |       |
|predlog OPPN in opredelitev   |        |       |
|pristojnih ministrstev o    |        |       |
|sprejemljivosti OPPN, v kolikor |        |       |
|je potrebna celovita presoja  |        |       |
|vplivov na okolje        |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|– Pridobitev potrdila od    |UOP,      |60 dni    |
|ministrstva, pristojno za okolje|načrtovalec,  |       |
|o sprejemljivosti OOPN     |MOP      |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|– Priprava usklajenega predloga |Načrtovalec  |       |
|OPPN              |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|– Prva in druga obravnava in  |Župan, občinski|       |
|sprejem odloka na občinskem   |svet      |       |
|svetu              |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Objava odloka v Uradnem listu  |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OPPN podati smernice za pripravo slednjega, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
a. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper,
– Mestna Občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Mestna Občina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10, Koper,
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Pobudnik priprave OPPN je COAGENS d.o.o., Cesta Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. člen ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pobudnik, podjetje COAGENS d.o.o. izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN. Mestna občina Koper kot pripravljalec zagotovi kadre in sredstva za vodenje postopka izdelave prostorskega akta.
8. Veljavnost sklepa o pričetku postopka
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper ter v vednost pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-16/2009
Koper, dne 16. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08) il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale denominato ‘complesso “Zeleni park”’
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche per la predisposizione del PRPC
Gli elementi territoriali degli strumenti urbanistici comunali prevedono per la zona KC-45 la destinazione ai servizi di interesse generale, con prevalenza di attività commerciali e dei servizi (terziarie e quaternarie), compresa la destinazione d’uso promiscua (centro cittadino). Rientrano tra i servizi di interesse generale gli esercizi di commercio con magazzini attigui, alberghi, villaggi turistici ed altri servizi turistici e di ristorazione, servizi connessi ai trasporti ed alle comunicazioni, servizi personali, servizi urbani, singole attività di produzione e prestazione di servizi (che non arrechino disturbo all’ambiente abitativo), istituzioni di formazione, sanitarie e sociali, impianti sportivi e ricreativi e campi da gioco, centri d’accoglienza, case di riposo, case dello studente, istituzioni culturali, servizi commerciali, rappresentanze, pubblica amministrazione, servizi finanziari, assicurativi ed altri. Sono possibili attività integrative quali strutture residenziali destinate all’uso permanente o saltuario, attività produttive e dei servizi od altre che non arrechino disturbo all’ambiente abitativo e di lavoro.
L’intervento previsto è compatibile con le norme sovraordinate contenute nel Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Boll. uff., n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), nrl piano sociale del comune di Capodistria (Boll. uff., n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), nel Decreto sulle modifiche ed integrazioni al piano a lungo termine ed a quello a medio termine del Comune città di Capodistria (Boll. uff., n. 16/99 e 33/01 e G.U. della RS, n. 96/04, 97/04), come pure nel Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Boll. uff., n. 29/1991, G. U. della RS, n. 16/07 – interpretazione autentica, 39/07 – interpretazione autentica).
La destinazione d’uso principale è quella residenziale che si distingue in quella dei servizi di interesse generale quali quelli commerciali e di servizi vari (terziari e quaternari), come pure in uso promiscuo (centro storico), abitati ed altre attività turistiche e di ristorazione, servizi connessi ai trasporti ed alle comunicazioni, servizi personali, servizi urbani, singole attività di produzione e di prestazione dei servizi che non arrechino disturbo all’ambiente abitativo), istituzioni di formazione, sanitarie e sociali, strutture sportive e ricreative e campi da gioco*, centri di accoglienza, case di riposo, case dello studente, strutture di detenzione, istituzioni culturali, attività direzionali, rappresentanze, pubblica amministrazione, servizi finanziari, assicurativi ed altri.
Negli ultimi anni, l’area più estesa subisce processi di trasformazione caratterizzati da nuove forme di utilizzo del territorio.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
La predisposizione dello strumento urbanistico avverrà secondo la procedura prevista dalla Legge sulla pianificazione del territorio (G. U. della RS, n. 33/07) e del Regolamento disciplinante i contenuti, la forma e le modalità di elaborazione del piano regolatore particolareggiato comunale (G. U. della RS, n. 99/07).
A Capodistria, nelle immediate vicinanze del complesso Zeleni Park 1 (nel seguito denominato ZP1), nel sito sovrastante il garage interrato, il committente intende costruire un edificio a destinazione residenziale – direzionale Zeleni Park 3 (nel seguito denominato ZP3) ed a collegare i tre corpi di fabbrica (ZP1, ZP2 e ZP3) in un complesso unico. I due fabbricati esistenti, ZP1 e ZP2, hanno la funzione direzionale e commerciale e ricoprono un ruolo nonché una posizione di rilevanza, in particolare per l’aspetto esteriore della città vista dalla direzione della Strada di Pirano. Il fabbricato ZP3 non è concepito quale estensione di quelli preesistenti bensì quale costruzione distinta per i contenuti e per la forma, seppure collegata funzionalmente con i ZP1 e ZP2. I tre edifici saranno collegati tra loro con una struttura articolata in due piani ed una via coperta – portico.
Lo strumento urbanistico deve tenere conto del carattere della zona adeguandovi la tipologia dell’edificato. Il previsto intervento deve garantire il massimo inserimento dell’edificato nell’infrastruttura urbana preesistente.
Sono previsti i seguenti interventi:
– Restauro, demolizione parziale ed estensione dell’edificio ZP1 (l’attuale edificio della Istrabenz), locali direzionali ed esercizi di ristorazione, abitazioni.
– Costruzione della struttura di collegamento tra gli edifici preesistenti ZP1 e ZP2 a destinazione direzionale – commerciale – abitativa, con l’edificio ZP3 dai limiti di altezza pari a due piani fuori terra con un portico.
– Costruzione di un edificio a destinazione direzionale – commerciale – abitativa, denominato ZP3, quale sovrastruttura dell’attuale garage interrato, dai limiti di altezza pari a quattro piani fuori terra (centro commerciale articolato su due piani e locali adibiti ad attività direzionale in più piani; fino a 40% del volume da destinarsi ad alloggi di servizio – abitazioni).
– Realizzazione contemporanea delle infrastrutture viarie e sistemazione delle superfici scoperte.
L’articolazione dimensionale e la variazione dei contenuti fanno sì che il complesso si inserisca nei sistemi preesistenti quale elemento spontaneo.
3. Zona d’intervento
La zona contemplata dal PRPC (zona d’intervento) è delimitata dalla Via del Porto, dalla Strada di Pirano e dalla Strada Zora Perello-Godina e comprende le particelle catastali n. 890/3, 890/8, 1397/3, 1398/4, 1398/7, 1398/6, 1597/1, 1597/2, 1598/3,1598/4, 1598/5, 1598/6, 1598/7, 1598/8, 1606, 1607/1, 1607/3, 1607/5, 1607/6,1607/7, 1607/8, 1607/9, c.c. di Capodistria. La superficie interessata equivale a 15.000 m2 circa.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
4. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici, delle basi geodetiche ed altre
Gli approfondimenti tecnici comprendono:
– analisi dello stato di cose presenti,
– progetti di massima dell’intervento che offre una soluzione d’insieme architettonica, urbanistica e paesaggistica, comprendente anche:
– il progetto di massima della viabilità,
– il progetto di massima dei nuovi allacciamenti alle opere infrastrutturali contenente anche le eventuali protezioni, spostamenti o soppressioni di tali opere,
– il progetto di massima delle soluzioni e dei provvedimenti intesi ad evitare l’impatto negativo sull’ambiente, sulla natura, sul patrimonio culturale e sull’uso sostenibile delle risorse naturali, compresi gli eventuali interventi mitigatori.
I contenuti dei progetti di massima sono quelli previsti dalla vigente normativa che regola la formazione della documentazione progettuale.
Le soluzioni progettuali sono realizzate in base agli approfondimenti tecnici dal pianificatore designato dal promotore dello strumento urbanistico. Questi provvede anche alle basi geodetiche occorrenti per la compilazione dello strumento urbanistico.
Allorquando le problematiche da risolvere lo richiedono, degli approfondimenti tecnici aggiuntivi possono essere attuati durante la predisposizione dello strumento urbanistico.
5. Fasi e tempi di predisposizione dello strumento urbanistico ovvero delle singole fasi del medesimo
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi legali minimi previsti per le singole fasi, fermo restando il rispetto delle date di convocazione del consiglio comunale e dell’eventuale coordinamento con i vari enti preposti alla pianificazione territoriale, il chè potrebbe comportare dei ritardi nel compimento delle singole fasi e di conseguenza dell’approvazione dello strumento urbanistico.
In collaborazione con il pianificatore territoriale e basandosi sul progetto di massima riferito alla sistemazione della zona ed allegato alla proposta di elaborazione dello strumento urbanistico, il promotore ed il committente preparano la bozza del medesimo e la sottopongono all’approvazione degli organi comunali.
Una volta approvata la bozza, si procede all’acquisizione delle direttrici da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale, complete degli approfondimenti tecnici di pertinenza di ciascuno dei suddetti enti.
+---------------------------+----------------+-----------------+
|      Fase      | Amministrazione|   Termine   |
|              |  procedente  |   previsto  |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Delibera sull’avvio del  |UAT, Sindaco,  |ottobre 2009   |
|programma di        |        |         |
|predisposizione (PRPC)   |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Pubblicazione del     |Sindaco     |ottobre 2009   |
|programma di        |        |         |
|predisposizione nel    |        |         |
|bollettino ufficiale e sul |        |         |
|sito web, CCC       |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Predisposizione della   |Pianificatore  |         |
|bozza del PRPC       |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Invito agli enti preposti |UAT       |30 giorni    |
|alla pianificazione    |        |         |
|territoriale per l’    |        |         |
|acquisizione delle     |        |         |
|direttrici e l’avviso del |        |         |
|MAT in materia della    |        |         |
|valutazione dell’impatto  |        |         |
|ambientale         |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Analisi delle direttrici, |Pianificatore  |         |
|realizzazione degli    |        |         |
|approfondimenti tecnici e |        |         |
|delle integrazioni alla  |        |         |
|bozza           |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Stesura della relazione  |Compilatore   |         |
|ambientale riferita alla  |della RA, UAT, |         |
|bozza – in base all’avviso |pianificatore  |         |
|del MAT circa la VIA    |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|– Invito del MAT,     |UAT, MAT,    |15 giorni    |
|competente per la tutela  |Compilatore   |         |
|dell’ambiente, a valutare |della RA,    |         |
|la qualita e la conformita |Pianificatore  |         |
|della relazione ambientale |        |         |
|e della bozza integrata  |        |         |
|dello strumento      |        |         |
|urbanistico        |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Avviso sull’esposizione al |Sindaco, UAT  |7 gironi     |
|pubblico e sul dibattito  |        |precedenti    |
|pubblico in merito alla  |        |l’esposizione al |
|bozza integrata;      |        |pubblico     |
|pubblicazione sul sito web |        |         |
|e secondo le modalita   |        |         |
|localmente in uso     |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Esposizione al pubblico e |UAT,      |30 giorni    |
|discussione della proposta |pianificatore  |         |
|integrata dello strumento |        |         |
|urbanistico, con      |        |         |
|l’indicazione di tutte le |        |         |
|osservazioni scritte    |        |         |
|pervenute         |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Prese di posizione nei   |Pianificatore, |15 giorni dalla |
|confronti delle      |UAT, Sindaco  |conclusione del |
|osservazioni scaturite   |        |dibattito    |
|dall’esposizione al    |        |pubblico     |
|pubblico e dal dibattito  |        |         |
|pubblico          |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Pubblicazione, secondo le |UAT       |         |
|modalita localmente in   |        |         |
|uso, delle prese di    |        |         |
|posizione nei confronti  |        |         |
|delle osservazioni,    |        |         |
|comunicazione scritta   |        |         |
|inviata ai proprietari dei |        |         |
|lotti nella zona      |        |         |
|interessata dallo     |        |         |
|strumento urbanistico   |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Compilazione della     |Pianificatore  |15 giorni    |
|proposta integrata con il |        |successivi    |
|recepimento delle prese di |        |all’approvazione |
|posizione nei confronti  |        |delle prese di  |
|delle osservazioni e    |        |posizione    |
|proposte dei soggetti   |        |         |
|interessati        |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Acquisizione dei pareri  |UAT,      |30 giorni    |
|degli enti preposti alla  |pianificatore  |         |
|pianificazione       |        |         |
|territoriale in materia  |        |         |
|della bozza integrata   |        |         |
|dello strumento      |        |         |
|urbanistico e decisione  |        |         |
|dei ministeri competenti  |        |         |
|riguardo all’accettabilita |        |         |
|del suddetto strumento,  |        |         |
|qualora si richieda la VIA |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|– Acquisizione       |UAT,      |60 giorni    |
|dell’approvazione del   |pianificatore, |         |
|ministero competente per  |MAT       |         |
|l’ambiente circa      |        |         |
|l’accettabilita      |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|– Predisposizione della  |Pianificatore  |         |
|proposta integrata     |        |         |
|dell’atto urbanistico   |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|– Prima e seconda lettura |Sindaco,    |         |
|ed approvazione in sede  |Consiglio    |         |
|del Consiglio comunale   |comunale    |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Pubblicazione del decreto |        |         |
|nella G.U.         |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
6. Enti preposti alla pianificazione del territorio che forniscono le linee guida riferite agli interventi di loro competenza ed altri partecipanti alla formazione dello strumento urbanistico
Sono enti preposti alla pianificazione del territorio i ministeri, gli organi degli enti locali, gli enti erogatori dei pubblici servizi ed i rispettivi organi interni, come pure i soggetti investiti di pubblici poteri che partecipano alla procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, ed ai sensi dell’articolo 61, primo comma, della “ZPNačrt”, gli entri preposti alla pianificazione del territorio sono tenuti, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, a definire le linee guida, ed entro 60 giorni, a fornire i propri pareri. Qualora alcuno degli enti sopraindicati non definisca le linee guida entro i termini previsti, si ritiene, ai sensi dell’articolo 58 della “ZPNačrt”, che non ne abbia, fermo restando il rispetto da parte del pianificatore delle norme in vigore per l’intervento previsto. La mancata risposta entro il termine previsto dalla legge da parte di un ente preposto alla pianificazione territoriale alla richiesta di rilascio del parere equivale al tacito assenso dell’ente stesso all’intervento proposto.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione dello strumento urbanistico previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria,
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; settore protezione e soccorso,,
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana
a. Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Istrabenz plini, Sermin 8 a), Capodistria,
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria,
– Ufficio ambiente e territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria,
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
Il promotore della predisposizione del PRPC è la società COAGENS d.o.o., Strada Zora Perello – Godina 2, 6000 Capodistria.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria, Via Verdi 10, 6000 Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e 53/03 – ZK -1). Lo strumento urbanistico deve essere elaborato in ossequio alla legge (articolo da 55 a 61 della “ZPNačrt” – Gazz. uff. della RS, n. 33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla presente delibera. Lo strumento urbanistico è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento del GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione dello strumento urbanistico (nella fase della bozza o della proposta integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica di un esperto della pianificazione territoriale.
7. Obblighi di finanziamento della predisposizione del PRPC
La società COAGENS d.o.o., in quanto promotore della predisposizione dello strumento urbanistico, sceglie il pianificatore e finanzia la realizzazione degli approfondimenti tecnici e del PRPC. Il Comune città di Capodistria in quanto ente procedente, provvede al personale ed ai mezzi occorrenti per la conduzione della procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
8. Validità della delibera sull’avvio della predisposizione dello strumento urbanistico
La delibera sull’avvio della predisposizione del PRPC è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. La delibera viene pubblicata anche sul sito web del Comune città di Capodistria ed inviata per conoscenza al Ministero per l’ambiente ed il territorio della RS.
N. 3505-16/2009
Capodistria, lì 16. ottobre 2009
Il Sindaco
Commune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost