Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Ob-7311/09 , Stran 2786
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). 2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL: – 1 koncesija na področju splošne medicine. 4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: 4.1. 1,00 program splošne medicine v ordinaciji na lokaciji Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (Četrtna skupnost Center). 5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru preneha veljati odločba o podelitvi koncesije. 6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati: za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo. 6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba: 6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom ZZDej; 6.1.2. da ni v delovnem razmerju oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o podelitvi koncesije; 6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 6.1.4. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na naslovu Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (Četrtna skupnost Center), ki so v lastni MOL. V ta namen bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenil z MOL najemno pogodbo. 6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice; 6.1.6. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času; 6.1.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem razpisu; 6.1.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. 6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba: 6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom ZZDej; 6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o podelitvi koncesije; 6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 6.2.4. da bo pravna oseba v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljala koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na naslovu Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (Četrtna skupnost Center), ki so v lastni MOL. V ta namen bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenila z MOL najemno pogodbo; 6.2.5. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje pristojne zbornice; 6.2.6. da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije; 6.2.7. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času; 6.2.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem razpisu; 6.2.9. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja vlagatelj na tem razpisu; 6.2.10. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. 7. Merila za vrednotenje vlog 7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa): Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: 7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk; 7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk; 7.1.3. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk. 8. Prednostne kategorije vlagateljev in žreb: če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost pred pravno osebo. Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije za razpisano koncesijo še vedno več kandidatov, bo izveden žreb. 9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni dokumentaciji. 10. Rok za oddajo vlog Vloge morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane po pošti, prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 7. 12. 2009, do 24. ure. 11. Obravnava vlog Razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi. 12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne 10. 12. 2009, ob 9. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dosegljiva: – na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si) in – v Glavni pisarni MOL: – od ponedeljka do četrtka, od 8. do 17. in – v petek, od 8. do 13. ure.

AAA Zlata odličnost