Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009, Kazalo


MINISTRSTVA

3937. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podatkih in evidencah za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o obrazcih in dokumentaciji, ki se predloži obračunu obveznosti

USTAVNO SODIŠČE

3938. Odločba o ugotovitvi, da je bil prvi odstavek 56. člena Stanovanjskega zakona (SZ) v neskladju z Ustavo in da sta prvi odstavek 150. člena in tretja alineja prvega odstavka 196. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) v neskladju z Ustavo ter odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3939. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3940. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah

OBČINE

Braslovče

3955. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 2 – Braslovče (Irman)

Celje

3956. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dolenjske Toplice

3941. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko naselje Cviblje v Dolenjskih Toplicah
3942. Odlok o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice

Dravograd

3957. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2009
3958. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dravograd
3959. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd
3960. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
3961. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu

Kranj

3943. Odlok o programu opremljanja parcel s kanalizacijo za območja Drulovka, Čirče, Savska cesta, Skalica, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Hafnarjeva in Križnarjeva pot, Huje, Zlato polje, Gosposvetska ulica, Partizanska cesta, Rupa, Kokrški log, Veliki hrib, Kokrica in Mlaka

Ljubljana

3944. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bonifacija ob Tomažičevi ulici
3945. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana

Nova Gorica

3946. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
3947. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica
3948. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
3949. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
3950. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Polzela

3962. Rebalans proračuna Občine Polzela za leto 2009

Ravne na Koroškem

3963. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Zelen breg
3964. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Koroški Selovec

Slovenske Konjice

3951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah

Škofja Loka

3952. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
3953. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofljica

3965. Sklep o odpravi sklepa št. 13 s 27. redne seje Občinskega sveta Občine Škofljica z dne 3. 9. 2009

Šmarješke Toplice

3954. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila

Tišina

3966. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Tišina za leto 2009
3967. Sklep o soglasju k odprodaji stavbnega zemljišča

Žiri

3968. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2009
3969. Dopolnitev Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri

POPRAVKI

3970. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – prostorski plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

82. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju na obrambnem področju (BRSSOP)
83. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike San Marino o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BSMMCP)
84. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BUKVTP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

85. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izmenjavi in vzajemnem varovanju tajnih podatkov

Razglasni del

Razpisi delovnih mest

AAA Zlata odličnost