Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3955. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 2 – Braslovče (Irman), stran 12097.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 3. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 2 – Braslovče (Irman)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08). V teh aktih je na novo določila območja, za katere je pred kakršnimikoli posegi v prostor potrebno izdelati še občinske podrobne prostorske načrte. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema parcele na zahodu naselja Braslovč. V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejetjem Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi prenove trškega jedra Braslovče in gradnje nove prometnice pod teraso – Braslovče in Rakovlje za to območje predpisan občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt).
Hkrati s tem pa je investitor Marjan Irman, stanujoč Braslovče 15, 3314 Braslovče, dal pobudo za izdelavo OPPN za njegovo parcelo, in sicer 565/1 k.o. Braslovče. Ker občina prenove trškega jedra Braslovč in izgradnje nove prometnice pod teraso Braslovče trenutno še ne načrtujejo je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN samo za navedeno parcelo.
2. Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet izdelave OPPN je parcela št. 565/1 k.o. Braslovče. V naravi obravnavano območje predstavlja travnik. Investitor ima na obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za izgradnjo dveh stanovanjskih objektov, kar ni v nasprotju s širšimi prostorskimi usmeritvami Občine Braslovče na tem območju in se sklada s prostorskim planom.
3. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 565/1 k.o. Braslovče. Okvirno območje OPPN je veliko 1.715 m². Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor sam.
5. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 60 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta pa mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni Trg 1, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) in ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Braslovče, dne 3. novembra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost