Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah, stran 12095.

Na podlagi 18. in 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) na 28. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah
1. člen
(1) V Odloku o Lokacijskem načrtu Spodnje Preloge (Uradni list RS, št. 62/06, 93/07) se v 6. členu v celoti zamenjata tretja alineja v prvem in drugem odstavku, ki se glasi:
»Osrednje območje večstanovanjske zazidave načrtuje vila bloke etažnosti K+P+1+M ali P+2+M, tri večstanovanjske modularne hiše etažnosti K+P+1+M ali P+2+M. Toleranca v predvideni etažnosti je zaradi možnosti izvedbe nebivalnih kleti oziroma polkletnih bivalnih etaž, ki lahko nastanejo v primeru nasutja in so odvisna od projektnih rešitev. Za tri večstanovanjske modularne hiše na parc. št. 1786 k.o. Škalce je možna toleranca maksimalne etažnosti K+P+2+M ali P+2+M v primeru izvedbe v celoti vkopanih nebivalnih kleti, ki lahko nastanejo v primeru nasutja in so odvisna od projektnih rešitev. Modularnost zazidave predvideva večje tolerančne odmike in omogoča arhitekturno členitev oziroma programsko prilagodljivost večstanovanjskih objektov. Nakloni streh so od 0° do 40°, strehe so enokapnice ali dvokapnice. Na južnem robu območja je načrtovano otroško igrišče. Parkovne oziroma zelene površine odgovarjajo standardom po zagotavljanju osnovnih potreb in urejanju mikroklimatskih razmer. V primeru izvedbe dodatnih ali spremenjenih parkirišč na zelenih površinah, se tovrstni normativi ne smejo zmanjšati oziroma jih je potrebno nadomestiti. Skrajni vzhodni rob območja (parcela 764/1) ima večji stanovanjsko-storitveni objekt v etažnosti K+P+M. Tolerance v gradnji oziroma postavitvi objektov so prikazane v grafičnem delu odloka.«
(2) Spremeni se besedilo četrtega odstavka, ki se po novem glasi:
»Tolerance – namembnost
Lokacijski načrt določa okvirne namembnosti, tlorisne in višinske gabarite objektov, potek infrastrukture.
Kot tolerance so dovoljene:
– Po višini se dopušča toleranca ±0,5 m za koto ±0,00 posameznega objekta ali večstanovanjskega niza od maksimalnih višinskih kot terena za posamezna območja določenih v grafičnem delu odloka.
– Odmik od gradbene linije v smeri rezerviranih prometnih hodnikov in odmikov od drugih parcel ni dovoljen zaradi zahtevanih odmikov od komunalnih in prometnih vodov in urbanističnih pogojev. Dovoljeni so le odmiki fasadnih elementov in tlorisni odmiki v predvidenih tolerančnih območij prikazanih v grafičnih prilogah v preostalih smereh z upoštevanjem odmikov med objekti, odmikov od prometnih hodnikov in do parcelnih mej. Tolerance v gradnji oziroma postavitvi objektov so prikazane v grafičnem delu odloka. V sklop tolerančnih območij možne gradnje objektov spada tudi faktor pozidanosti posameznih parcel ali tipoloških sklopov. Ta je prikazan v grafičnem delu odloka in je obenem naveden po posameznih tipologijah objektov:
Območje 11 enodružinskih stanovanjskih objektov na zahodnem delu območja ima tolerančno območje FP od 0,23 do 0,325.
Območje 6 kombiniranih stanovanjsko-poslovno storitvenih objektov na severnem območju ob glavni cesti ima tolerančno območje FP od 0,18 do 0,325.
Območje kombiniranega stanovanjsko-poslovno storitvenem objektu na vzhodnem delu območja ima tolerančno območje FP od 0,12 do 0,2.
Območje severnega niza treh večstanovanjskih objektov 2-4 ima tolerančno območje FP od 0,19 do 0,42.
Območje južnega niza treh večstanovanjskih objektov 5-7 ima tolerančno območje FP od 0,14 do 0,25.
Območje severnega vila bloka 1 ima tolerančno območje FP od 0,14 do 0,275.
Območje južnega vila bloka 1 ima tolerančno območje FP od 0,15 do 0,21.
– Toleranca v etažnosti za večstanovanjske objekte sega od K+P+1+M do etažnosti P+2+M. Toleranca v predvideni etažnosti je zaradi možnosti izvedbe nebivalnih kleti oziroma polkletnih bivalnih etaž, ki lahko nastanejo v primeru nasutja in so odvisna od projektnih rešitev.
– Za tri večstanovanjske modularne hiše na parc. št. 1786 k.o. Škalce je možna toleranca maksimalne etažnosti K+P+2+M ali P+2+M v primeru izvedbe v celoti vkopanih nebivalnih kleti, ki lahko nastanejo v primeru nasutja in so odvisna od projektnih rešitev.
– Gradnja prizidka za namembnost garaže ali carporta se prilagaja tehničnim zahtevam na posamezni lokaciji. Tolerance v gradnji oziroma postavitvi objektov so prikazane v grafičnem delu odloka.
– Izvedba pasivnih in aktivnih protihrupnih ukrepov ob regionalni cesti, za katere mora biti izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Oblikovanje aktivne zaščite mora biti prilagojeno lokalni tipologiji in ozelenjeno.
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije celotnega lokacijskega načrta. Spremembe morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.«
2. člen
V 7. členu se v drugem odstavku – Mirujoči promet črta stavek: »Parkirnih mest za večstanovanjsko gradnjo mora biti minimalno 1,8 na stanovanje.«
3. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda novi stavek, ki se glasi: »Odvod komunalnih in meteornih vod iz kleti je dolžan investitor urejati sam na svoje stroške. V tem primeru mora investitor vsem gradnjam, ki se spreminjajo pridobiti od upravljavca projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0015/2009
Slovenske Konjice, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost