Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3966. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Tišina za leto 2009, stran 12102.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 19. redni seji dne 2. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu III proračuna Občine Tišina za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2009 (Uradni list RS, št. 18/09, 44/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v evrih
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov          Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      3.405.004
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.583.063
70   DAVČNI PRIHODKI              2.321.051
    700 Davki na dohodek in dobiček      2.123.604
    703 Davki na premoženje            84.539
    704 Domači davki na blago in storitve    112.908
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              262.012
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     50.053
    premoženja
    711 Takse in pristojbine             363
    712 Denarne kazni                140
    713 Prihodki od prodaje blaga in       103.128
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         108.329
72   KAPITALSKI PRIHODKI              2.025
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      2.025
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih virov       0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             819.916
    740 Transferni prihodki iz drugih      405.883
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      414.033
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        3.762.531
40   TEKOČI ODHODKI               1.128.102
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    318.523
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    51.073
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       649.689
    403 Plačila domačih obresti          13.870
    409 Sredstva, izločena v rezerve       94.947
41   TEKOČI TRANSFERI              1.000.334
    410 Subvencije                 4.169
    411 Transferi posameznikom in        680.481
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    83.651
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      232.033
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           1.537.127
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   1.537.127
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            96.968
    431 Investicijski transferi pravnim in    50.392
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          46.576
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –357.527
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        4.973
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         4.973
    750 Prejeta vračila danih posojil        200
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      4.773
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v       0
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji
    lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         4.973
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              161.000
50   ZADOLŽEVANJE                 161.000
    500 Domače zadolževanje           161.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)             66.103
55   ODPLAČILA DOLGA                66.103
    550 Odplačila domačega dolga         66.103
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)         94.897
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –257.658
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    2008
    9009 Splošni sklad za drugo         257.658
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2009 se prvi stavek prvega odstavka 9. člena spremeni, tako da glasi: »Proračunska rezerva se za leto 2009 dodatno oblikuje v višini 5.000,00 EUR.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2009 se 11. člen spremeni, tako da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se za leto 2009 načrtuje dolgoročna zadolžitev v višini 161.000,00 €«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0032/2009-1
Tišina, dne 3. novembra 2009
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost