Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3944. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bonifacija ob Tomažičevi ulici, stran 12083.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bonifacija ob Tomažičevi ulici
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje Bonifacija ob Tomažičevi ulici.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje urejanja VS 2/13 Bonifacija je namenjeno stanovanjem in spremljajočim dejavnostim. Ureja se z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 3/93, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odločba US, 89/02, 79/04, 98/08 – obvezna razlaga, 54/09 in 69/09; v nadaljevanju: PUP), po katerem je v morfološki enoti 3A/2, dopustna gradnja objekta poslovne dejavnosti osnovne preskrbe (trgovina, gostinski lokal) in ureditev parkovne površine, v skladu z regulacijskimi določili z dovozom s Tomažičeve ulice.
Obravnavano območje leži ob jugozahodnem delu križišča Tomažičeve in Tbilisijske ulice in je nezazidano stavbno zemljišče, v naravi delno travnik, delno zaraščeno z drevjem. Preko zemljišča poteka pešpot od Tomažičeve ulice proti jugu skozi naselje Bonifacija.
Glede na to, da je v času od uveljavitve PUP v neposredni bližini zgrajen trgovski objekt Interspar, ni več potreb po gradnji objekta osnovne preskrbe, zato je stanovanjska raba primerna.
V območje je v skladu s tipologijo okoliške pozidave mogoče umestiti vrstne hiše. Predvidena je gradnja vrstnih hiš (predvidoma 24 stanovanjskih enot) z ureditvijo dostopne ceste s Tomažičeve, z zagotovitvijo 2 parkirnih mest na stanovanjsko enoto, ureditvijo zunanjih površin z otroškim igriščem in povezovalno potjo med naseljem Bonifacija in Tomažičevo ulico.
Veljavni prostorski akt teh posegov ne omogoča, zato je potrebna izdelava OPPN.
3. člen
Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišči s parc. št. 1866/80 in 2027/11 v katastrski občini Vič s površino zemljišča približno 4300 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. JP Snaga, d.o.o.,
9. Telekom Slovenije, d.d.,
10. JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
11. JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
12. Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., DE Ljubljana mesto,
13. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Oskrba s plinom,
14. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
5. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo OPPN je izbrana variantna rešitev, usklajena s smernicami nosilcev urejanja prostora.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena v dveh mesecih po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po pripravi osnutka OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-35/2009-3
Ljubljana, dne 28. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost