Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

84. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BUKVTP), stran 1615.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BUKVTP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BUKVTP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-18
Ljubljana, dne 30. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN UKRAJINO O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (BUKVTP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Ukrajino o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, sklenjen v Ljubljani 4. junija 2008.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*):
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN UKRAJINO O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV
PREAMBULA
Republika Slovenija in Ukrajina, v nadaljevanju “pogodbenici”, sta se ob medsebojnem upoštevanju državnih interesov in varnosti v želji, da bi zagotovili varovanje tajnih podatkov, izmenjanih med njima ali med državnimi organi in zasebnimi subjekti v njuni pristojnosti, ali tajnih podatkov, ki jih ustvarita skupaj, dogovorili:
1. ČLEN
POMEN IZRAZOV
V tem sporazumu izrazi pomenijo:
tajni podatek: podatek, ki ga je po zakonodaji pogodbenice treba varovati pred nepooblaščenim razkritjem, odtujitvijo ali izgubo in je bil kot tak označen ne glede na njegovo obliko;
pogodba s tajnimi podatki: pogodba, izvajanje katere vključuje prenos in uporabo tajnih podatkov ali v okviru katere nastanejo tajni podatki;
pogodbenica izvora: pogodbenica, vključno z državnimi organi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ki da tajne podatke drugi pogodbenici;
pogodbenica prejemnica: pogodbenica, vključno z državnimi organi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ki prejme tajne podatke od pogodbenice izvora;
tretja stran: država, vključno z državnimi organi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ali mednarodna organizacija, ki ni pogodbenica tega sporazuma.
2. ČLEN
OZNAKE STOPNJE TAJNOSTI
1. Tajni podatki, dani na podlagi tega sporazuma, so označeni z ustreznimi oznakami stopnje tajnosti po notranji zakonodaji pogodbenic.
2. Enakovredne oznake stopnje tajnosti so:
+---------------+---------------------------+------------------+
| v Republiki |   v Ukrajini      |  v angleškem  |
|  Sloveniji  |              |   jeziku   |
+---------------+---------------------------+------------------+
|STROGO TAJNO  |????????? ??????????    |TOP SECRET    |
+---------------+---------------------------+------------------+
|TAJNO     |?????? ??????       |SECRET      |
+---------------+---------------------------+------------------+
|ZAUPNO     |??????           |CONFIDENTIAL   |
+---------------+---------------------------+------------------+
|INTERNO    |??? ?????????? ????????????|RESTRICTED    |
+---------------+---------------------------+------------------+
3. ČLEN
PRISTOJNA VARNOSTNA ORGANA
Pristojna varnostna organa (PVO) pogodbenic, ki sta odgovorna za izvajanje tega sporazuma, sta:
v Republiki Sloveniji:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (nacionalni varnostni organ);
v Ukrajini:
Varnostna služba Ukrajine.
4. ČLEN
DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV
1. Dostop do tajnih podatkov, ki se dajejo po tem sporazumu, je omejen na posameznike, ki so pravilno pooblaščeni v skladu z zakonodajo posamezne pogodbenice.
2. Če so izpolnjene postopkovne zahteve, določene v notranji zakonodaji, pogodbenici medsebojno priznavata dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Pri tem se uporablja drugi odstavek 2. člena tega sporazuma.
5. ČLEN
VAROVANJE TAJNIH PODATKOV
1. Pogodbenica izvora:
a) zagotovi, da so tajni podatki označeni z ustrezno oznako stopnje tajnosti v skladu z notranjo zakonodajo;
b) obvesti pogodbenico prejemnico o:
– vseh pogojih za dostop do tajnih podatkov ali omejitvah njihove uporabe in
– vseh poznejših spremembah stopnje tajnosti ali preklicu tajnosti.
2. Pogodbenica prejemnica:
a) v skladu z notranjo zakonodajo zagotovi enakovredno stopnjo varovanja tajnih podatkov, kot jo zagotavlja pogodbenica izvora;
b) zagotovi, da so tajni podatki označeni z enakovrednimi oznakami stopnje tajnosti skladno z drugim odstavkom 2. člena tega sporazuma;
c) zagotovi, da se oznake stopnje tajnosti ne spreminjajo, razen s pisnim dovoljenjem pogodbenice izvora.
6. ČLEN
OMEJITEV UPORABE TAJNIH PODATKOV
1. Pogodbenica prejemnica uporabi tajne podatke izključno za namen, za katerega so ji bili dani, in z omejitvami, ki jih je navedla pogodbenica izvora.
2. Pogodbenica prejemnica tajnih podatkov ne da tretji strani brez pisnega soglasja pogodbenice izvora.
7. ČLEN
PRENOS TAJNIH PODATKOV
Prenos tajnih podatkov med pogodbenicama poteka po odobrenih in zaščitenih informacijsko-komunikacijskih poteh ali po diplomatski poti ali na drug način, o katerem se dogovorita pristojna varnostna organa.
8. ČLEN
RAZMNOŽEVANJE, PREVAJANJE IN UNIČEVANJE TAJNIH PODATKOV
1. Vsi izvodi in prevodi so označeni z ustrezno oznako stopnje tajnosti in varovani kot tajni podatki izvirnika. Prevodi in izvodi so omejeni na količino, potrebno za namene, za katere so bili dani.
2. Vsak prevod mora v jeziku prevoda vsebovati ustrezno navedbo, da prevod vsebuje tajne podatke pogodbenice izvora.
3. Tajni podatki z oznako STROGO TAJNO/ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ se prevajajo ali razmnožujejo izključno s pisnim dovoljenjem pogodbenice izvora. Tajni podatki, označeni s STROGO TAJNO/ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ, se ne smejo uničiti in se vrnejo pogodbenici izvora takoj, ko niso več potrebni.
9. ČLEN
OBISKI
1. Za obiske, pri katerih je potreben dostop do tajnih podatkov, je potrebno predhodno dovoljenje, ki ga izda pristojni varnostni organ.
2. Zaprosilo za obisk se predloži ustreznemu pristojnemu varnostnemu organu vsaj 20 dni pred začetkom obiska in vsebuje:
a) ime in priimek obiskovalca, datum in kraj rojstva, državljanstvo in številko osebne izkaznice ali potnega lista;
b) položaj obiskovalca s podatki organizacije, ki jo obiskovalec zastopa, ali naslov in podrobne podatke o pogodbi s tajnimi podatki, pri kateri obiskovalec sodeluje;
c) veljavnost in stopnjo tajnosti dovoljenja za dostop do tajnih podatkov obiskovalca;
d) ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov organizacije, v kateri bo obisk, in ime osebe za stike v tej organizaciji;
e) namen obiska, vključno z najvišjo stopnjo tajnosti obravnavanih podatkov;
f) datum in trajanje obiska ter pri večkratnih obiskih celotno obdobje, v katerem bodo potekali obiski;
g) datum, podpis in žig pristojnega varnostnega organa.
3. V nujnih primerih se zaprosilo za obisk predloži najmanj pet delovnih dni pred začetkom obiska.
4. Pristojna varnostna organa se lahko v posamezni pogodbi s tajnimi podatki dogovorita o seznamu obiskovalcev, ki imajo pravico do večkratnih obiskov. Seznam velja 12 mesecev in se lahko podaljša še za največ 12 mesecev. Zaprosilo za večkratne obiske se predloži v skladu z drugim odstavkom tega člena. Ko je seznam potrjen, se lahko sodelujoči organizaciji neposredno dogovarjata o obiskih.
5. Vsak tajni podatek, ki ga pridobi obiskovalec, se šteje kot tajni podatek po tem sporazumu.
10. ČLEN
POGODBE S TAJNIMI PODATKI
1. Če so izpolnjene postopkovne zahteve, določene v notranji zakonodaji, pogodbenici medsebojno priznavata varnostna dovoljenja organizacij. Pri tem se uporablja drugi odstavek 2. člena tega sporazuma.
2. Pristojni varnostni organ pogodbenice izvora lahko zahteva, da pristojni varnostni organ pogodbenice prejemnice v organizaciji opravi varnostni pregled v skladu z notranjo zakonodajo, da se zagotovi stalno upoštevanje varnostnih standardov.
3. Pogodba s tajnimi podatki vsebuje določbe o varnostnih zahtevah in stopnji tajnosti vsakega njenega vidika ali sestavine.
4. Pristojni varnostni organ na podlagi zaprosila potrdi, da imajo predlagani izvajalci in posamezniki, ki sodelujejo pri pogajanjih pred sklenitvijo pogodbe ali izvajanju pogodb s tajnimi podatki, ustrezno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov in varnostno dovoljenje organizacije.
11. ČLEN
SODELOVANJE PRI VAROVANJU TAJNOSTI
1. Zaradi doseganja in ohranjanja primerljivih varnostnih standardov se pristojna varnostna organa na podlagi zaprosila obveščata o državnih varnostnih standardih, postopkih in praksah za varovanje tajnih podatkov. V ta namen se lahko pristojna varnostna organa obiskujeta.
2. Pristojna varnostna organa se obveščata o trenutnih varnostnih tveganjih, ki lahko ogrozijo dane tajne podatke.
3. V skladu z omejitvami notranje zakonodaje si pristojna varnostna organa na podlagi zaprosila pomagata pri izvajanju postopkov varnostnega preverjanja.
4. Pristojna varnostna organa se takoj obvestita o vsaki spremembi v medsebojno priznanih dovoljenjih za dostop do tajnih podatkov in varnostnih dovoljenjih organizacij.
5. Sodelovanje med pristojnima varnostnima organoma po tem sporazumu poteka v angleškem jeziku.
12. ČLEN
KRŠITEV VAROVANJA TAJNOSTI
1. Ob kršitvi varovanja tajnosti, katere posledica je ali bi lahko bilo nepooblaščeno razkritje, odtujitev ali izguba tajnih podatkov, ali sumu take kršitve pristojni varnostni organ pogodbenice prejemnice o tem takoj pisno obvesti pristojni varnostni organ pogodbenice izvora.
2. Ustrezni organi pogodbenice prejemnice (ki jim po potrebi pomagajo ustrezni organi pogodbenice izvora) takoj raziščejo dogodek v skladu s svojo notranjo zakonodajo. Pogodbenica prejemnica takoj obvesti pogodbenico izvora o okoliščinah dogodka, povzročeni škodi, ukrepih, sprejetih za njeno ublažitev, in ugotovitvah preiskave.
13. ČLEN
STROŠKI
Vsaka pogodbenica krije svoje stroške, ki nastanejo pri izvajanju tega sporazuma.
14. člen
RAZLAGA IN REŠEVANJE SPOROV
Pogodbenici rešujeta spore zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma s pogajanji in jih ne predložita v reševanje tretji strani.
15. člen
KONČNE DOLOČBE
1. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Odobren mora biti v skladu z notranjepravnimi postopki pogodbenic in začne veljati prvi dan po prejemu zadnjega uradnega obvestila, da so izpolnjene vse zahteve, potrebne za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2. Sporazum se lahko kadar koli spremeni s pisnim soglasjem obeh pogodbenic. Spremembe začnejo veljati v skladu s prvim odstavkom tega člena.
3. Pogodbenica ima pravico, da ta sporazum kadar koli pisno odpove. V takem primeru sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu, ko je druga pogodbenica prejela obvestilo o odpovedi sporazuma.
4. Ob odpovedi tega sporazuma se vsi tajni podatki, dani na njegovi podlagi, nemudoma vrnejo drugi pogodbenici.
5. Ne glede na odpoved tega sporazuma se vsi tajni podatki, dani na njegovi podlagi, še naprej varujejo v skladu z njim, dokler pogodbenica izvora pogodbenice prejemnice ne razreši te obveznosti.
6. Sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic iz drugih mednarodnih sporazumov.
7. Za izvajanje tega sporazuma se lahko sklenejo dogovori o izvajanju.
Sestavljeno v Ljubljani 4. junija 2008 v dveh izvirnikih v slovenskem, ukrajinskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi prevlada angleško besedilo.
V potrditev tega so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.
Za Republiko Slovenijo
Milan Tarman l.r.
 
Za Ukrajino
Valentin Nalivajčenko l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND UKRAINE ON EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
PREAMBLE
The Republic of Slovenia and Ukraine, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”, wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between them or between state bodies and private entities under their jurisdiction or jointly created by them, have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:
ARTICLE 1
DEFINITIONS
For the purposes of this Agreement these terms mean the following:
Classified Information: Information that, under the legislation of either Contracting Party, requires protection against unauthorised disclosure, misappropriation or loss, and has been designated as such, regardless of its form.
Classified Contract: A contract the performance of which involves the transfer and use of Classified Information, or within the framework of which Classified Information is produced.
Originating Party: The Contracting Party, including any state bodies or private entities under its jurisdiction, which releases Classified Information to the other Contracting Party.
Recipient Party: The Contracting Party, including any state bodies or private entities under its jurisdiction, which receives Classified Information from the Originating Party.
Third Party: A state, including any state bodies or private entities under its jurisdiction, or an international organisation that is not party to this Agreement.
ARTICLE 2
SECURITY CLASSIFICATION MARKINGS
1. Classified Information released under this Agreement shall be marked with security classification markings as appropriate under the national legislation of the Contracting Parties.
2. The equivalence of national security classification markings is as follows:
+----------------+---------------------------+-----------------+
|In the Republic |   In Ukraine      | Equivalent in |
| of Slovenia  |              |   English   |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|STROGO TAJNO  |????????? ??????????    |TOP SECRET    |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|TAJNO      |?????? ??????       |SECRET      |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|ZAUPNO     |??????           |CONFIDENTIAL   |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|INTERNO     |??? ?????????? ????????????|RESTRICTED    |
+----------------+---------------------------+-----------------+
ARTICLE 3
COMPETENT SECURITY AUTHORITIES
The Competent Security Authorities (CSA) of the Contracting Parties responsible for the implementation of this Agreement are the following:
In the Republic of Slovenia:
Government Office for the Protection of Classified Information (National Security Authority)
In Ukraine:
Security Service of Ukraine.
ARTICLE 4
ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION
1. Access to Classified Information released under this Agreement shall be limited to individuals duly authorised in accordance with the legislation of the respective Contracting Party.
2. Subject to the fulfilment of procedural requirements laid down in the national legislation, the Contracting Parties shall mutually recognise their Personnel Security Clearances. The provision of the second paragraph of Article 2 of this Agreement shall apply accordingly.
ARTICLE 5
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. The Originating Party shall:
a) ensure that Classified Information is marked with an appropriate security classification marking in accordance with its national legislation;
b) inform the Recipient Party
– of any conditions of release or limitations on its use, and
– of any subsequent changes in classification or revocation of classification.
2. The Recipient Party shall:
a) in accordance with its national legislation afford the equivalent level of protection to Classified Information as afforded by the Releasing Party;
b) ensure that Classified Information is marked with equivalent security classification markings in accordance with the provision of the second paragraph of Article 2 of this Agreement;
c) ensure that security classification markings are not altered except if authorised in writing by the Originating Party.
ARTICLE 6
RESTRICTION ON USE OF CLASSIFIED INFORMATION
1. The Recipient Party shall use the Classified Information only for the purpose it has been released for and within the limitations stated by the Originating Party.
2. The Recipient Party shall not release Classified Information to a Third Party without the written consent of the Originating Party.
ARTICLE 7
TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION
Classified Information shall be transmitted between the Contracting Parties through approved and protected information and communication channels, or through diplomatic channels or as otherwise agreed between the CSAs.
ARTICLE 8
REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. All reproductions and translations shall bear appropriate security classification markings and shall be protected as the original Classified Information. The translations and number of reproductions shall be limited to the amount required for the purpose for which Classified Information was released.
2. All translations shall contain a suitable annotation in the language of the translation, indicating that it contains Classified Information of the Originating Party.
3. Classified Information marked as STROGO TAJNO/ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ shall be translated or reproduced only upon the written permission of the Originating Party. Classified Information marked as STROGO TAJNO/ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ shall not be destroyed and shall be returned immediately to the Originating Party when no longer required.
ARTICLE 9
VISITS
1. Visits necessitating access to Classified Information shall be subject to prior permission issued by the respective Competent Security Authority.
2. A request for visit shall be submitted to the relevant CSA at least 20 days prior to the commencement of the visit, and shall include the following:
a) name of the visitor, date and place of birth, nationality and ID card/passport number;
b) position of the visitor, together with a specification of the facility which the visitor represents, or the title and details of the Classified Contract in which the visitor participates;
c) validity and level of the Personnel Security Clearance of the visitor;
d) name, address, phone/fax number, e-mail and point of contact of the facility to be visited;
e) purpose of the visit, including the highest level of the Classified Information to be involved;
f) dates and duration of the visit, and in case of a recurring visit the total period covered by the visits shall be stated;
g) date, signature and stamp of the official seal of the CSA.
3. In urgent cases, the request for visit shall be submitted at least five working days prior to the commencement of the visit.
4. In a particular Classified Contract, the CSAs may agree on a list of visitors entitled to recurring visit. The list shall be valid for an initial period not exceeding 12 months and may be extended for a further period of time not exceeding 12 months. The request for a recurring visit shall be submitted in accordance with the provision of the second paragraph of this Article. Once a list has been approved, visits may be arranged directly between the facilities involved.
5. Any Classified Information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information released under this Agreement.
ARTICLE 10
CLASSIFIED CONTRACTS
1. Subject to the fulfilment of procedural requirements laid down in national legislation, the Contracting Parties shall mutually recognise their Facility Security Clearances. The provision of the second paragraph of Article 2 of this Agreement shall apply accordingly.
2. The CSA of the Originating Party may request that the CSA of the Recipient Party carry out a security inspection at a facility to ensure continued compliance with security standards according to national laws and regulations.
3. A Classified Contract shall contain provisions on the security requirements and on the classification of each aspect or element of the Classified Contract.
4. On request, the CSAs shall confirm that proposed contractors, as well as individuals participating in pre-contractual negotiations or in the implementation of Classified Contracts, have appropriate Personnel and Facility Security Clearances.
ARTICLE 11
SECURITY CO-OPERATION
1. In order to achieve and maintain comparable standards of security, the CSAs shall, on request, provide each other with information about their national security standards, procedures and practices for the protection of Classified Information. To this aim the CSAs may conduct mutual visits.
2. The CSAs shall inform each other of current security risks that may endanger the released Classified Information.
3. On request, the CSAs shall, within the limits set up by their national legislation, assist each other in carrying out security clearance procedures.
4. The CSAs shall promptly inform each other about any changes in mutually recognized Personnel and Facility Security Clearances.
5. Co-operation between the CSAs under this Agreement shall be effected in the English language.
ARTICLE 12
BREACH OF SECURITY
1. In the event of a security breach resulting in or possibly resulting in unauthorised disclosure, misappropriation or loss of Classified Information, or suspicion of such a breach, the CSA of the Recipient Party shall immediately inform thereof the CSA of the Originating Party in writing.
2. The appropriate authorities of the Recipient Party (assisted by the appropriate authorities of the Originating Party, if required) shall carry out an immediate investigation of the incident in accordance with their national legislation. The Recipient Party shall without delay inform the Originating Party about the circumstances of the incident, inflicted damage, measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.
ARTICLE 13
EXPENSES
Each Contracting Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.
ARTICLE 14
INTERPRETATION AND DISPUTE SETTLEMENT
Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be settled by negotiation between the Contracting Parties and shall not be referred to a Third Party for settlement.
ARTICLE 15
FINAL PROVISIONS
1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. It is subject to approval in accordance with the national legal procedures of the Contracting Parties and shall enter into force on the first day following the receipt of the last notification that the necessary requirements for this Agreement to enter into force have been met.
2. This Agreement may be amended at any time by written consent of both Contracting Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with the first paragraph of this Article.
3. Each Contracting Party shall have the right to terminate this Agreement in writing at any time. In such case the validity of the Agreement shall expire six (6) months following the day on which the termination notice was received by the other Contracting Party.
4. In the event of termination of the Agreement, all Classified Information released under this Agreement shall be returned to the other Contracting Party without delay.
5. Notwithstanding the termination of this Agreement, all Classified Information released under this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions stated in this Agreement until the Originating Party dispenses the Recipient Party from this obligation.
6. This Agreement does not prejudice the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other international agreements.
7. Implementing arrangements may be concluded for the implementation of this Agreement.
Done in Ljubljana on 4 June 2008 in two originals in the Slovenian, Ukrainian and English languages, each text being equally authentic. In case of different interpretation, the English text shall prevail.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
On behalf
of the Republic of Slovenia
Milan Tarman (s)
 
On behalf
of Ukraine
Valentin Nalivajčenko (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 040-05/09-35/8
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EPA 1745-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(*) Besedilo sporazuma v ukrajinskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost