Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

82. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju na obrambnem področju (BRSSOP), stran 1605.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju na obrambnem področju (BRSSOP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju na obrambnem področju (BRSSOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-19
Ljubljana, dne 30. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BRSSOP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju na obrambnem področju, podpisan v Ljubljani 8. aprila 2009.
2. člen
Besedilo Sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*):
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Srbije, v nadaljnjem besedilu “pogodbenici”, sta se
zaradi poglobitve stikov in medsebojnega razumevanja na obrambnem področju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo
dogovorili:
1. člen
Namen sporazuma
Namen tega sporazuma je zagotoviti okvir za sodelovanje med pogodbenicama na obrambnem področju v mejah pristojnosti, določenih z njuno notranjo zakonodajo, ter v skladu z načeli mednarodnega prava in mednarodnih običajev.
2. člen
Pravni položaj sporazuma
Sporazum ne vpliva na obveznosti pogodbenic iz drugih mednarodnih sporazumov, ki sta jih ali jih bosta pogodbenici sklenili.
3. člen
Področja sodelovanja
Sodelovanje med pogodbenicama poteka predvsem na naslednjih področjih:
a) obrambna in varnostna politika;
b) zakonodaja na obrambnem področju;
c) nadzor nad oboroževanjem in razoroževanje;
d) načrtovanje in oblikovanje obrambnega proračuna;
e) vojaška zgodovina;
f) vojaški arhivi, publikacije in muzeji;
g) raziskave in razvoj na obrambnem področju;
h) organizacija oboroženih sil na kadrovskem, upravnem in logističnem področju;
i) okoljska vprašanja in nadzor nad onesnaževanjem v vojaških objektih;
j) civilna obramba in krizno upravljanje;
k) vojaško izobraževanje, usposabljanje, šport in kultura;
l) vojaška geografija in kartografija;
m) obrambna standardizacija in kodifikacija oskrbe ter
n) druga področja dvostranskega sodelovanja, o katerih se pogodbenici dogovorita.
4. člen
Oblike sodelovanja
Sodelovanje med pogodbenicama poteka v naslednjih oblikah:
a) uradni in delovni obiski delegacij in predstavnikov pogodbenic;
b) izmenjava izkušenj in gradiva med strokovnjaki pogodbenic na obrambnem področju;
c) izmenjava opazovalcev na vojaških vajah;
d) srečanja predstavnikov vojaških organov;
e) izmenjava predavateljev in udeležba na tečajih, seminarjih in simpozijih, ki jih organizirata pogodbenici;
f) drugih oblikah, o katerih se dogovorita pogodbenici ali njuna pristojna organa.
5. člen
Izvajanje sporazuma
1. Organa, pristojna za izvajanje tega sporazuma, sta: za Vlado Republike Slovenije – Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, za Vlado Republike Srbije – Ministrstvo za obrambo Republike Srbije.
2. Za izvajanje tega sporazuma in sodelovanje na področjih iz 3. člena tega sporazuma lahko pristojna organa pogodbenic skleneta ločene dogovore ali protokole.
6. člen
Letni načrti sodelovanja
Za izvajanje določb tega sporazuma lahko pogodbenici ali njuna pristojna organa na podlagi načel tega sporazuma sprejmeta letne načrte sodelovanja.
7. člen
Finančni vidiki
1. Vsi stroški za osebje, ki je po določbah tega sporazuma vključeno v dejavnosti sodelovanja, se krijejo po načelu vzajemnosti, in sicer:
a) pogodbenica gostiteljica (država, na ozemlju katere so v skladu s tem sporazumom osebje in oprema pogodbenice pošiljateljice) na svoje stroške zagotovi nastanitev in prehrano, lokalni prevoz po državnem ozemlju, v nujnih primerih pa tudi zdravstvene in zobozdravstvene storitve;
b) pogodbenica pošiljateljica (država, ki na podlagi tega sporazuma pošlje svoje osebje in opremo na ozemlje pogodbenice gostiteljice) krije stroške mednarodnega prevoza in vse druge stroške razen tistih iz prejšnje točke.
2. Stroške nastanitve, prehrane in lokalnega prevoza za delegacije, ki štejejo več kot 10 članov (vključno s pomožnim osebjem, kot so vozniki, tolmači itd.), krije pogodbenica pošiljateljica ali pa se krijejo v skladu s posebnimi dogovori.
8. člen
Izmenjava podatkov
1. Med izvajanjem tega sporazuma si pogodbenici izmenjavata le podatke, ki niso tajni.
2. Izmenjavo in varstvo tajnih podatkov ureja ločen sporazum.
9. člen
Reševanje sporov
Pogodbenici rešujeta vse spore v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma z medsebojnimi posvetovanji in pogajanji.
10. člen
Spremembe sporazuma
1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli zahteva spremembo tega sporazuma in začne posvetovanja, da bi dosegla dogovor o predlaganih spremembah.
2. Dogovorjene spremembe so sestavni del tega sporazuma in začnejo veljati v skladu z 12. členom tega sporazuma.
11. člen
Trajanje in prenehanje veljavnosti
1. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.
2. Pogodbenici lahko kadar koli z uradnim obvestilom odpovesta ta sporazum. V tem primeru preneha veljati po šestih mesecih od dneva prejema obvestila druge pogodbenice o odpovedi.
3. Ob prenehanju veljavnosti sporazuma si pogodbenici skupaj prizadevata doseči najboljšo rešitev odprtih vprašanj.
12. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici medsebojno obvestita, da sta v skladu s svojo notranjo zakonodajo izpeljali notranjepravne postopke, potrebne za začetek njegove veljavnosti.
Podpisano v Ljubljani dne 8. aprila 2009 v dveh izvirnikih v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi ali uporabi določb tega sporazuma prevlada besedilo v angleškem jeziku.
Št. 510-59/2008-8
Za Vlado
Republike Slovenije
Ministrica za obrambo
dr. Ljubica Jelušič l.r.
 
Za Vlado
Republike Srbije
Minister za obrambo
Dragan Šutanovac l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Serbia, hereinafter referred to as "the Parties",
Aiming at increasing the contacts and mutual understanding between the Republic of Slovenia and the Republic of Serbia in the defence field,
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
Purpose of the Agreement
The purpose of this Agreement is to provide a framework for co-operation between the Parties in the field of defence within the limits of competencies stipulated by their national legislations and in accordance with the principles of international law and international practice.
ARTICLE 2
Status of the Agreement
The Agreement shall not prejudice any obligations of the Parties derived from other international agreements that the Parties have concluded or will conclude.
ARTICLE 3
Areas of Co-operation
The co-operation between the Parties shall be developed especially in the following areas:
a) defence and security policy;
b) legislation in the field of defence;
c) arms control and disarmament;
d) planning and formation of defence budget;
e) military history;
f) military archives, publications and museums;
g) research and development in the field of defence;
h) armed forces organisation within the fields of personnel, administration and logistics;
i) environmental issues and pollution control within military installations;
j) civil defence and crisis management;
k) military education, training, sport and culture;
l) military geography and cartography;
m) defence standardisation and codification of resources supply; and
n) other areas of bilateral cooperation as agreed by the Parties.
ARTICLE 4
Forms of Co-operation
The co-operation between the Parties shall be implemented in the following ways:
a) official and working visits of delegations and the representatives of the Parties;
b) exchange of experience and materials between the experts of the Parties in the field of defence;
c) exchange of observers to military exercises;
d) meetings of representatives of military institutions;
e) exchange of lecturers and attendance to courses, seminars and symposiums organised by the Parties;
f) in other ways upon which the Parties or their competent authorities reach an agreement.
ARTICLE 5
Implementation of the Agreement
1. The competent authorities for the implementation of this Agreement are: for the Government of the Republic of Slovenia – the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, for the Government of the Republic of Serbia – the Ministry of Defence of the Republic of Serbia.
2. For the purpose of implementation of this Agreement and carrying out of the co-operation in the fields stated in Article 3 of this Agreement, the competent authorities of the Parties can conclude separate arrangements or protocols.
ARTICLE 6
Annual Co-operation Plans
The Parties or their competent authorities may conclude annual cooperation plans on the basis of principles of this Agreement in order to implement the provisions of this Agreement.
ARTICLE 7
Financial Aspects
1. All costs for the personnel who are involved in co-operation activities according to the provisions of this Agreement shall be covered on a reciprocal basis as follows:
a) the Hosting Party (the state in the territory of which the personnel, assets and equipment of the Sending Party are located in compliance with this Agreement) shall provide, at its own cost, accommodation and meals, local transportation in its national territory as well as medical and dental services in emergency cases;
b) the Sending Party (the state which, on the basis of this Agreement, sends its personnel, assets and equipment to the territory of the Hosting Party) shall bear the costs of international transportation and any other costs, except those mentioned in paragraph 1.a) of this Article.
2. The costs of accommodation, meals and local transportation for the delegations counting more than 10 members (including support personnel, such as drivers, interpreters, etc.) shall be covered by the Sending Party or according to specific arrangements.
ARTICLE 8
Exchange of Information
1. During the realisaton of this Agreement, the Parties shall exchange only non-classified information.
2. The exchange and protection of classified information shall be regulated by a separate agreement.
ARTICLE 9
Settlement of Disputes
Any dispute regarding the interpretation or the application of the provisions of this Agreement shall be settled by consultations and negotiations between the Parties.
ARTICLE 10
Amendments to the Agreement
1. Either Party may at any time request the revision of this Agreement and shall begin a process of consultation in order to agree upon the suggested amendments.
2. The agreed amendments are an integral part of this Agreement and shall come into force in accordance with the provisions of Article 12 of this Agreement.
ARTICLE 11
Duration and Termination
1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.
2. The Parties may terminate this Agreement by a diplomatic note at any time. In such a case it shall become invalid after 6 months from the date of the receipt of the notice of its termination by the other Party.
3. In case of termination, the Parties shall co-operate in order to reach the best solutions for unsettled issues.
ARTICLE 12
Entry into Force
This Agreement shall come into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties mutually inform each other that, in compliance with their national legislations, they have fulfilled their internal legal procedures necessary for this Agreement to come into force.
Signed in Ljubljana on 8(na th) April 2009, in two original copies, each in the Slovenian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation or application of the provisions of this Agreement, the English version shall prevail.
Št. 510-59/2008-8
For the Government
of the Republic of Slovenia
Minister of defence
Ljubica Jelušič PhD (s)
 
For the Government
of the Republic of Serbia
Minister of defence
Dragan Šutanovac (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/09-19/8
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EPA 1863-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(*) Besedilo sporazuma v srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost