Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3945. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, stran 12084.

Na podlagi 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja župan Mestne občine Ljubljana
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Odredbi o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/04, 36/07, 51/08 in 35/09) se v prvem odstavku 4. člena za besedo »petek« vejica nadomesti s piko preostalo besedilo pa se črta.
2. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Polni delovni čas v mestni upravi je razporejen z določitvijo premakljivega začetka in konca delovnega časa javnih uslužbencev in z določitvijo začetka in konca delovnega časa javnim uslužbencem v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu, razen vodji odseka.«.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Polni delovni čas javnih uslužbencev v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu, razen vodje odseka, je zaradi narave dela razporejen od ponedeljka do nedelje od 00. do 24. ure, pri čemer se prisotnost na delu javnih uslužbencev načrtuje vnaprej.«.
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Razpored dela javnih uslužbencev iz prejšnjega člena določi predstojnik Mestnega redarstva oziroma od njega pooblaščeni javni uslužbenec. Razpored mora biti objavljen najmanj pet dni pred pričetkom dela javnih uslužbencev po razporedu.
Predstojnik Mestnega redarstva oziroma pooblaščeni javni uslužbenec lahko v izjemnih okoliščinah zaradi nemotenega opravljanja dela pisno ali ustno spremeni razpored dela. Sprememba razporeda z razlogi zanjo mora biti objavljena ali ustno odrejena pred pričetkom dela javnih uslužbencev po spremenjenem razporedu. Razlogi za spremembo morajo biti zapisani v spremenjenem razporedu. Če je sprememba javnim uslužbencem ustno odrejena mora biti naknadno hkrati z razlogi zanjo vpisana v razpored dela.
Pri razporejanju dela je potrebno upoštevati v zakonu določene odmore in počitke, ureditev nočnega dela, potreb javne varnosti, odsotnost javnih uslužbencev, enakomerno obremenitev javnih uslužbencev in načelo racionalne izrabe delovnega časa.
Upravičeno odsotni javni uslužbenci so se dolžni pred vrnitvijo na delo pravočasno seznaniti z razporedom dela.
Razpored dela se objavi na oglasni deski Mestnega redarstva. Z dnem objave oziroma ustne odredbe šteje, da so javni uslužbenci z razporeditvijo seznanjeni. Za seznanitev za upravičeno odsotne javne uslužbence štejejo tudi druge oblike seznanitve (osebna, telefonska, elektronska …).
Razporedi dela se v pisni obliki dve leti hranijo v Mestnem redarstvu in pet let v Referatu za obračun plač.«.
5. člen
Naslov »Dežurna služba« se črta.
6. člen
V naslovu »Začasna prerazporeditev polnega delovnega časa« se doda besedilo »in neenakomerna razporeditev delovnega časa«.
7. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru začasne prerazporeditve polnega delovnega časa in neenakomerne razporeditve delovnega časa polni delovni čas posameznega tedna ne sme preseči 56 ur na teden.
Pri začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa in neenakomerni razporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost zaposlenega v obdobju največ šestih mesecev.«.
8. člen
V 21. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Presežek ur javnih uslužbencev v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu, razen vodje odseka, se izravnava z razporedom dela javnih uslužbencev.«.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 151-5/2003-46
Ljubljana, dne 2. junija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost