Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3940. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, stran 11993.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-10/2009-4 z dne 2. 10. 2009 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 27. dopisni seji dne 8. 10. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
1. člen
V Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09 in 68/09) se v drugi alineji 13. člena za vejico doda besedilo “ki ga (so)financira agencija,”.
2. člen
V tretjem odstavku 25. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: “Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.”.
3. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Raziskovalna organizacija (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) mora pred podpisom pogodbe o financiranju in usposabljanju mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: pogodba), vendar najkasneje do 20. septembra poslati agenciji naslednjo dokumentacijo:
– okvirni program raziskovalnega usposabljanja,
– dokazilo o diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija in
– prilogo k diplomi, če se kandidat za mladega raziskovalca vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija.
Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe poslati še:
– odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Slovenije in
– pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.”
4. člen
Peti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor doktorata) nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku podaljšanem za 6 mesecev brez zagotovila finančnih sredstev agencije, je izvajalec dolžan vrniti 10% izplačanih sredstev oziroma v primeru, ko je mladi raziskovalec dopolnilno zaposlen, 20% izplačanih sredstev. Izvajalec ima v obeh primerih pravico uveljaviti regresni zahtevek v višini 5% izplačanih sredstev proti mlademu raziskovalcu. V izjemnih, posebej obrazloženih primerih, lahko rok za dokončanje pogodbenih obveznosti Znanstveni svet agencije podaljša, vendar največ za šest mesecev.”
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2009-1
Ljubljana, dne 8. oktobra 2009
EVA 2009-1647-0011
dr. Peter Venturini l.r.
Predsednik
Upravnega odbora ARRS

AAA Zlata odličnost