Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3971. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L)
3972. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-I)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3973. Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib
4013. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

MINISTRSTVA

3974. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile
3975. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o posebnih zdravstvenih pogojih za trženje jajc, namenjenih za prehrano ljudi
3976. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o pogojih za uporabo označbe “tradicionalni ugled” za belokranjsko povitico
3977. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o pogojih za uporabo označbe “tradicionalni ugled” za prosto povitico
3978. Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
3979. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
3980. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2009
4014. Navodilo o označitvi in zavarovanju vozil, ustavljenih na avtocestah in hitrih cestah ob izločanju

USTAVNO SODIŠČE

3981. Odločba o ugotovitvi, da bi z zavrnitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi na referendumu nastale protiustavne posledice

BANKA SLOVENIJE

3982. Sklep o opravljanju menjalniških poslov
3983. Navodilo za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3984. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja
3985. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
4015. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3986. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti
3987. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

OBČINE

Bloke

3988. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bloke
3989. Pravilnik o računovodstvu
3990. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja 150 – 40a Velike Bloke – gospodarska cona

Celje

3991. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Lahovna - del«
3992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje
3993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje«

Cerknica

3994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
3995. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica

Kobarid

3996. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
3997. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov

Litija

3998. Odlok o spremembi Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija

Ljubljana

3999. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
4000. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca

Medvode

4001. Odlok o spremembi Odloka o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta
4002. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
4003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode

Murska Sobota

4004. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Osilnica

4005. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2010

Rogaška Slatina

4006. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
4007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
4008. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
4009. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2010
4010. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škocjan

4011. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2009

Žužemberk

4012. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk

POPRAVKI

4016. Popravek Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev 2008

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost