Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3968. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2009, stran 12104.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 15. redni seji dne 30. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2009 (Uradni list RS, št. 120/08) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupine kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     4.668.112,68
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.674.246,73
70  DAVČNI PRIHODKI              3.027.425,85
   700 Davki na dohodek in dobiček      2.683.784,00
   703 Davki na premoženje           273.545,90
   704 Domači davki na blago in storitve    70.095,95
71  NEDAVČNI PRIHODKI              646.820,88
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    93.300,00
   premoženja
   711 Takse in pristojbine           4.000,00
   712 Globe in druge denarne kazni         0,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in      383.101,42
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         166.419,46
72  KAPITALSKI PRIHODKI             293.100,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih       31.100,00
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in     262.000,00
   nematerialnega premoženja
74  TRANSFERNI PRIHODKI             700.765,95
   740 Transferni prihodki iz drugih      356.470,95
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega      344.295,00
   proračuna iz evropskih sredstev
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       4.611.852,68
40  TEKOČI ODHODKI              1.318.719,62
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    268.104,20
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    47.782,48
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve      987.942,94
   403 Plačila domačih obresti         12.890,00
   409 Rezerve                  2.000,00
41  TEKOČI TRANSFERI             1.490.429,00
   410 Subvencije                26.000,00
   411 Transferi posameznikom in        789.900,00
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam   160.510,00
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      514.019,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           1.583.899,00
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.583.899,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           218.805,06
   431 Investicijski transferi prav., fiz.   108.370,00
   os., ki niso prorač. upor.
   432 Investicijski transferi         110.435,06
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        56.260,00
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                0,00
50  ZADOLŽEVANJE                   0,00
   500 Domače zadolževanje              0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            56.260,00
55  ODPLAČILA DOLGA               56.260,00
   550 Odplačila domačega dolga         56.260,00
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA          0
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -
   ali 0 ali +
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –56.260,00
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   –56.260,00
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    9.849,36
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +   9.849,36
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri: www.ziri.si.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-43/2009
Žiri, dne 4. novembra 2009
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost