Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3943. Odlok o programu opremljanja parcel s kanalizacijo za območja Drulovka, Čirče, Savska cesta, Skalica, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Hafnarjeva in Križnarjeva pot, Huje, Zlato polje, Gosposvetska ulica, Partizanska cesta, Rupa, Kokrški log, Veliki hrib, Kokrica in Mlaka, stran 12081.

Svet Mestne občine Kranj je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 95/07) na 30. seji dne 7. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja parcel s kanalizacijo za območja Drulovka, Čirče, Savska cesta, Skalica, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Hafnarjeva in Križnarjeva pot, Huje, Zlato polje, Gosposvetska ulica, Partizanska cesta, Rupa, Kokrški log, Veliki hrib, Kokrica in Mlaka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja parcel s kanalizacijo za območja Drulovka, Čirče, Savska cesta, Skalica, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Hafnarjeva in Križnarjeva pot, Huje, Zlato polje, Gosposvetska ulica, Partizanska cesta, Rupa, Kokrški log, Veliki hrib, Kokrica in Mlaka (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6733, maj 2009.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskega območja.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Kranj.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov, in bodo bremenili določljive zavezance.
Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednje novogradnje oziroma rekonstrukcije komunalne opreme:
– novogradnja kanalizacije na območjih: Čirče, Mlaka, Hafnarjeva in Križnarjeva pot, Savska cesta, Huje, Veliki hrib, Kokrica, Zlato polje, Drulovka, Gosposvetska ulica, Partizanska cesta, Rupa in Skalica;
– rekonstrukcija kanalizacije na območjih: Tavčarjeva ulica in Tomšičeva ulica.
Prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Roki za gradnjo oziroma rekonstrukcijo obravnavane kanalizacije so:
– Tavčarjeva ulica, Tomšičeva ulica in Gosposvetska ulica: 2008–2009;
– Drulovka, Kokrica, Hafnarjeva in Križnarjeva pot in Savska cesta: 2009–2010;
– Mlaka, Skalica, Huje, Kokrški log, Partizanska cesta, Rupa, Zlato polje in Veliki hrib: 2010–2014;
– Čirče: 2011–2015.
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE
7. člen
Obračunsko območje za kanalizacijo je na vpogled v grafičnem izrisu programa opremljanja in zajema parcele na območjih:
– Drulovka,
– Čirče,
– Savska cesta,
– Skalica,
– Tomšičeva ulica,
– Tavčarjeva ulica,
– Hafnarjeva in Križnarjeva pot,
– Huje,
– Zlato polje,
– Gosposvetska ulica,
– Partizanska cesta,
– Rupa,
– Kokrški log,
– Veliki hrib,
– Kokrica in
– Mlaka.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
8. člen
Skupni stroški investicije so:
+-------------------------+------------------------------------+
|Komunalna oprema     | Skupni stroški investicije (EUR  |
|             |       brez DDV)       |
+-------------------------+------------------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje  |       4.782.134       |
+-------------------------+------------------------------------+
9. člen
Obračunski stroški investicije so:
+-------------------------+------------------------------------+
|Komunalna oprema     |Obračunski stroški investicije (EUR |
|             |       brez DDV)       |
+-------------------------+------------------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje  |       3.077.467       |
+-------------------------+------------------------------------+
Drugi viri financiranja investicije so:
+-------------------------+------------------------------------+
|Komunalna oprema     | Drugi viri financiranja (EUR brez |
|             |        DDV)        |
+-------------------------+------------------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje  |       1.704.667       |
+-------------------------+------------------------------------+
V. PRERAČUNANI OBRAČUNSKI STROŠKI NA ENOTO MERE
10. člen
Preračunani obračunski stroški na enoto mere so:
+------------------------------------------------------------+
|            KANALIZACIJA            |
+------------------------------+-----------------------------+
|Strošek na m2 parcele (EUR/m2 | Strošek na m2 neto tlorisne |
|    brez DDV) – Cp    |površine objekta (EUR/m2 brez|
|               |     DDV) – Ct     |
+----------+-----------+-------+---------+-----------+-------+
| Primarna |Sekundarna |Skupaj | Primarna| Sekundarna|Skupaj |
|komunalna | komunalna |    |komunalna| komunalna |    |
| oprema | oprema  |    | oprema |  oprema |    |
+----------+-----------+-------+---------+-----------+-------+
|  4,82  |  8,18  | 13,00 | 10,43 |  7,49  | 17,92 |
+----------+-----------+-------+---------+-----------+-------+
VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, se komunalni prispevek odmeri na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja opremljenosti parcele s komunalno opremo (gradnja kanalizacije) ob izvedbi priključkov, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti;
– pristojni organ občinske uprave pridobi zemljiškoknjižni izpisek, podatke iz registra nepremičnin (neto tlorisno površino objekta, podatke o velikosti garaž, fundus objekta, velikost parcele in podatke o lastništvu objekta), podatke iz prostorskih aktov (faktor zazidanosti gradbene parcele, velikosti gradbenih parcel, procent zelenih površin) in podatke z geografsko informacijskega sistema (kataster zemljišč in aero foto posnetke). Na osnovi pridobljenih podatkov se nato izračuna površino gradbene parcele in neto tlorisno površino objekta ter naredi izračun komunalnega prispevka za kanalizacijo. Izračunani komunalni prispevek se nato odmeri z odločbo, katero prejme lastnik objekta, Oddelek za finance MOK in Komunala Kranj. Oddelek za finance MOK lastniku objekta po pravnomočnosti odločbe pošlje položnice za obročno plačevanje, Komunala Kranj pa soglasje za priključitev na zgrajeno kanalizacijo. Po pridobitvi soglasja, lastnik po pogojih navedenih v soglasju, objekt priključi na zgrajeno kanalizacijo.
12. člen
Za indeksiranje stroškov iz 11. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve tega odloka.
13. člen
Za kanalizacijsko omrežje se določi komunalni prispevek na naslednji način:
KP=(A(parcela)*Cp*Dp)+(K(dejavnost)*A(tlorisna*Ct*Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP         znesek komunalnega prispevka;
A(parcela)     površina parcele;
Cp         preračunani obračunski strošek na m2
          parcele iz 10. člena;
Dp         delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka iz 15. člena;
K(dejavnosti)   faktor dejavnosti iz 14. člena,
Ct         preračunani obračunski strošek na m2 neto
          tlorisne površine iz 10. člena;
A(tlorisna)    neto tlorisna površina objekta;
Dt         delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka iz 15.
          člena.
14. člen
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov, določene po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03):
+--------------+--------------------------------+--------------+
|Šifra (CC-SI) |Vrsta objekta          |  Faktor  |
|       |                | dejavnosti |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|1122     |Večstanovanjske stavbe     |   1,3   |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|113      |Stanovanjske stavbe za posebne |   0,9   |
|       |namene             |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|12111     |Hotelske in podobne stavbe za  |   0,7   |
|       |kratkotrajno nastanitev     |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|12112     |Gostilne, restavracije in    |   1,3   |
|       |točilnice            |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|12120     |Druge gostinske stavbe za    |   0,7   |
|       |kratkotrajno nastavitev     |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|122      |Upravne in pisarniške stavbe  |   1,2   |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|123      |Trgovske in druge stavbe za   |   1,3   |
|       |storitvene dejavnosti      |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|124      |Stavbe za promet in stavbe za  |   1,2   |
|       |izvajanje elektronskih     |       |
|       |komunikacij           |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|1241     |Postaje, terminali, stavbe za  |   1,3   |
|       |izvajanje elektronskih     |       |
|       |komunikacij ter z njim povezane |       |
|       |stavbe             |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|1242     |Garažne stavbe         |   0,9   |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|125      |Industrijske stavbe in     |   0,7   |
|       |skladišča            |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|126      |Stavbe splošnega družbenega   |   0,9   |
|       |pomena             |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|1261     |Igralnice, diskoteke, glasbeni |   1,3   |
|       |paviljoni in podobno      |       |
+--------------+--------------------------------+--------------+
|127      |Druge nestanovanjske stavbe   |   0,7   |
+--------------+--------------------------------+--------------+
Faktor dejavnosti za tiste dele podzemnih etaž v stavbah, razen za eno- ali dvostanovanjske stavbe, ki so namenjeni parkiranju, je 0,7.
15. člen
Razmerje med upoštevanjem deleža parcele in deleža neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.
16. člen
Za vse obstoječe objekte se upošteva dosedanja vlaganja v gradnjo komunalne infrastrukture. Na podlagi dosedanjih vlaganj se vsem obstoječim objektom prizna 60% olajšava pri plačilu komunalnega prispevka.
Možno je obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer največ v 24 mesečnih obrokih brez obresti.
17. člen
Komunalni prispevek za kanalizacijo na zahtevo zavezanca se v primeru novogradenj, prizidav, nadzidav, nadomestnih gradenj in sprememb namembnosti objektov odmeri po Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj (Uradni list RS, št. 106/08).
18. člen
Program opremljanja je na vpogled na Mestni občini Kranj, na Oddelku za okolje in prostor.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0692/2008-48/05
Kranj, dne 7. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

AAA Zlata odličnost