Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3962. Rebalans proračuna Občine Polzela za leto 2009, stran 12100.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 18. redni seji dne 21. oktobra 2009 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Občine Polzela za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem rebalansom se določajo sledeče spremembe Odloka sprememb proračuna Občine Polzela za leto 2009.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni šestmestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |      |
|   |IN ODHODKOV v EUR             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Proračun|
|                         |  leta 2009|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  4.416.400|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.538.700|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.165.700|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.762.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   202.700|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   124.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   373.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   217.200|
|   |od premoženja               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    3.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    9.800|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   142.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   465.700|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   200.700|
|   |sredstev                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   265.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   412.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   199.000|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   213.000|
|   |proračuna iz sred. prorač. EU       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  5.351.400|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.073.750|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   211.700|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   34.300|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   613.750|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   41.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   172.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.479.820|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   19.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   920.030|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   156.460|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   383.830|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.974.800|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.974.800|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   823.030|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi        |   674.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   | 432 Investicijski transferi       |   148.530|
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |  –935.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      |
|   |in finančnih naložb            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      |
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |      |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   500.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   500.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   715.700|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   75.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   75.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   75.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –510.000|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   425.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   935.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |      |
|   |DNE 31. 12. 2008             |      |
|   +------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   510.011|
+------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Polzela.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Besedili 8. člena in 10. člena se spremenita tako, da se glasita:
»8. člen
Proračunski skladi v okviru proračuna so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 83.500 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s polletnim in zaključnim poročilom obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 84.000 evrov kot nerazporejeni del proračunskih izdatkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso v zadostni višini. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 500.000,00 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Polzela, se v letu 2009 ne smejo zadolžiti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2009-1
Polzela, dne 21. oktobra 2009
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost