Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3889. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Cerknica, stran 11879.

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB4, 29/07, 58/07, 17/08, 21/08) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 15. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o plakatiranju in oglaševanju v Občini Cerknica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se za območje Občine Cerknica (v nadaljevanju: občine) ureja oglaševanje in plakatiranje z reklamnimi objekti in napravami v obliki plakatov, napisov, znakov, transparentov, zastav, tabel, panojev, simbolov in vseh drugih objektov, ki vsebujejo reklamo ali obvestilo (v nadaljevanju: reklamni objekti).
(2) Oglaševanje in plakatiranje se glede na vrste reklamnih objektov izvaja kot:
– gospodarska dejavnost,
– oglaševanje za lastne potrebe,
– oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje
– ter usmerjevalni in obvestilni sistem.
II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV
2. člen
(vrste)
(1) Reklamni objekti so stalni, začasni, prenosni in premični.
– Stalni reklamni objekti so: giga panoji, veliki panoji, svetlobni panoji in prikazovalniki, reklamne in svetlobne vitrine, reklamne table na drogovih javne razsvetljave, reklamni in plakatni stebri in table, reklamni napisi in transparenti velikih dimenzij na fasadah objektov, reklamne in elektronske table, totem, reklamne zastave, obvestilni panoji, svetlobne projekcije na fasadah objektov v nočnem času.
– Začasni reklamni objekti so: reklamni panoji za namen volitev, transparenti. Začasni reklamni objekti so tudi reklamni objekti iz prve alineje tega člena, če so na podlagi 27. člena tega odloka postavljeni za določen čas.
– Prenosni reklamni objekti so: prenosni ulični panoji.
– Premični reklamni objekti so: napisi na javnih prevoznih ali drugih vozilih, zvočni objekti.
(2) Usmerjevalne table in označbe ulic, ki spadajo pod usmerjevalni in obvestilni sistem, ter obvezne označbe po predpisih, nimajo reklamnega značaja.
3. člen
(izrazi)
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– reklama je slika, beseda ali druga oblika izražanja, ki opozarja na podjetje, izdelek, dejavnost ali dogodek,
– reklamni objekt je objekt ali naprava z nameščeno reklamo,
– obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stvari ali dogodku,
– oglaševanje je celota opravil v zvezi s postavljanjem, vzdrževanjem in upravljanjem z reklamnimi objekti in napravami,
– plakatiranje je namestitev reklame ali obvestila v obliki plakata na reklamni objekt,
– obvezne označbe so za trgovine: označba podjetja, označba sedeža vpisanega v register, ime prodajalne in urnik obratovalnega časa, nameščene na zunanji strani prodajalne,
– obvezne označbe za gostinske lokale: označba vrste obrata in ime obrata ter urnik obratovalnega časa na zunanji strani gostinskega lokala,
– obvezne označbe za obrtne dejavnosti: označba podjetja,
– obvezne označbe za gradbišča: tabla za označitev gradbišča predpisane dimenzije in vsebine.
4. člen
(označbe podjetij)
(1) Vse označbe lastnih podjetij na sedežu družbe ali na sedežu poslovne enote, ki se nahajajo na poslovnih stavbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih v lasti teh pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov, ne spadajo pod reklamne objekte.
(2) Označbe podjetij drugih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov na poslovnih stavbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, ki niso v lasti teh pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov, razen obveznih označb, spadajo med reklamne objekte.
III. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA IN PLAKATIRANJA
1. Oglaševanje kot gospodarska dejavnost
5. člen
(izvajalci)
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: izvajalci), ki so registrirani za to dejavnost.
6. člen
(izvajalci na javnih površinah)
Izvajalce oglaševanja, ki se izvaja z reklamnimi objekti iz 7. člena na javnih površinah ali površinah v lasti občine, se izbere z javnim razpisom za obdobje 5 let. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba, s katero se določijo pravice in obveznosti izvajalca ter višina nadomestila za opravljanje dejavnosti.
7. člen
(objekti oglaševanja za dejavnost)
Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se izvaja na reklamnih objektih:
– Giga panoji so standardnih dimenzij, velikosti 15,0 x 6,0 m. Ni jih dovoljeno nameščati v območja ožjega mestnega središča, praviloma se postavljajo ob javne ceste pravokotno ali vzporedno glede na cestišče.
– Veliki panoji so standardnih dimenzij, velikosti 4,0 x 3,0 m. Velike panoje ni dovoljeno nameščati v območja ožjega mestnega središča, praviloma se postavljajo ob javne ceste pravokotno ali vzporedno glede na cestišče. Na območjih, kjer to dovoljujejo prostorske možnosti, se veliki panoji lahko postavljajo v parih po dva.
– Svetlobni panoji in prikazovalniki so vrsta reklamnih objektov enakih dimenzij kot veliki panoji, kjer se reklama ali obvestilo izmenjuje v intervalih (svetlobni, vrtljivi pano). Lahko so stalno osvetljeni in vidni tudi ponoči. Svetlobni panoji in prikazovalniki se postavljajo na poslovnih in trgovskih območjih, na območjih trgovskih centrov in v bližino pomembnejših prometnih križišč.
– Svetlobne vitrine so velikosti do 2,0 m2 in se postavljajo na območjih urbanih ureditev, na površine za pešce ali druge javne površine. Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina pločnika je najmanj 1,5 m. Svetlobne vitrine so oblikovane po enotnem projektu.
– Svetlobne projekcije na fasadah objektov v nočnem času so snopi svetlobe, ki se preko šablon v svetlobnih telesih izpisujejo kot reklamni napis na fasadah objektov statično ali gibljivo
– Reklamne table na drogovih javne razsvetljave so velikosti do 2,0 m2 in so oblikovane po enotnem projektu. Na teh reklamnih objektih se lahko namesti reklama ali obvestilo, ki usmerja k poslovnim subjektom.
– Reklamna in plakatna mesta (stebri ali table)
Na reklamne in plakatne stebre ali table se lepijo ali nameščajo reklame in druga obvestila. Reklamni in plakatni stebri so okrogli, tristrani ali druge oblike, premera do 2,0 m in višine do 3,0 m. Postavljajo se lahko tudi plakatne table do površine 6,00 m2. Postavijo se na površine za pešce ali ob nje tako, da je zagotovljena zadostna širina preostalega prostega pločnika najmanj 1,5 m.
– Transparenti so pritrjeni na vsaki strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi pritrjeni na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste, če je njihova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste. Izdelani morajo biti iz materiala brez leska ter tako, da je izključeno poškodovanje ob vremenskih vplivih.
– Transparenti velikih dimenzij na fasadah objektov so reklame nameščene na fasade objektov. Največja velikost transparentov velikih dimenzij je 90,0 m2.
– Premična oziroma začasna plakatna mesta se lahko postavijo ob raznih večjih prireditvah, shodih in posebnih priložnostih. V ta sklop se uvrščajo tudi začasna reklamna vozila (kombiji, manjša tovorna vozila), ki imajo namen reklamiranja.
2. Oglaševanje za lastne potrebe
8. člen
(pomen)
(1) Oglaševanje za lastne potrebe se izvaja z reklamnimi objekti: reklamne in elektronske table, reklamni napisi na fasadah objektov, reklamne vitrine, mali svetlobni panoji in prikazovalniki, reklamne zastave, prenosni ulični panoji, napisi na javnih prevoznih ali drugih vozilih, oglaševanje z zvočnimi objekti.
(2) Reklamni objekti iz prejšnjega odstavka se uporabljajo za oglaševanje za lastne potrebe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov na njihovih poslovnih zgradbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih in so vidni ali slišni z javne površine. Lahko so postavljeni tudi na javnih površinah, vendar samo, če ni na teh lokacijah v neposredni bližini možnosti oglaševanja z drugimi vrstami reklamnih objektov.
9. člen
(objekti oglaševanja za lastne potrebe)
Oglaševanje za lastne potrebe se izvaja na reklamnih objektih:
– Reklamne in elektronske table so plošče, na katerih je nameščena reklama ali obvestilo za podjetje, izdelek ali dogodek. Elektronske table so po vsebini in obliki reklamne table, kjer je obvestilo osvetljeno. Največja dovoljena velikost reklamnih in elektronskih tabel je 6,0 m2, lahko so prostostoječe ali pritrjene na steno.
– Reklamni napisi na fasadah objektov so napisi ali reklamne slike, ki tvorijo sestavni del fasade objekta. Slikovno ali pisno se lahko obdelajo fasade poslovnih objektov ali deli elementov fasade, če so upoštevane kvalitete arhitekture fasade. Niso dovoljene slikovno ali pisno obdelane stene na stanovanjskih zgradbah v stanovanjskih soseskah, ki imajo izključno reklamni značaj. Največja velikost reklamnih napisov je 20,0 m2.
– Reklamne vitrine so vitrine, v katerih je razstavljeno blago, reklama ali drugi izdelki. Reklamne vitrine se postavljajo v območja urbanih ureditev, na površine za pešce in na površine pred poslovnimi stavbami. Reklamne vitrine so velikosti 1,0 x 2,0 m in višine največ do 2,0 m.
– Mali svetlobni panoji ali prikazovalniki so velikosti do 6,0 m2. Postavljajo se na poslovnih in trgovskih območjih in na območjih trgovskih centrov.
– Totem je objekt za obveščanje in oglaševanje, ki je namenjen obeleževanju poslovnih, gostinskih in trgovskih stavb in dejavnosti (za lastno oglaševanje). Postavlja se jih izključno v neposredni bližini stavbe, o kateri obvešča znotraj lastnega funkcionalnega zemljišča, premera največ 2m in višine do 6 metrov.
– Reklamne zastave so kos tkanine ali drugega materiala z napisom reklame, podjetja, blagovne znamke, dejavnosti in podobno. Reklamne zastave so velikosti do 6,0 m2 in se lahko postavljajo ob objektih in funkcionalnih zemljiščih poslovnih objektov na lastnih nosilcih (drogovih).
– Prenosni ulični panoji so prenosni panoji manjših dimenzij, ki so postavljeni za namen obveščanja in reklamiranja blaga ali storitev v času poslovanja trgovskih in gostinskih lokalov. Enostranski ali dvostranski ulični panoji, velikosti do 1,5 m2, se postavljajo na pločnikih ali funkcionalnih zemljiščih pred gostinskimi in trgovskimi lokali neposredno ob fasadi objekta, tako da je prost prehod pešcev najmanj 1,5 m. Ulične panoje, prirejene temu namenu, lahko ob prireditvah, to so sejmi, zborovanja in podobno, prenašajo tudi ljudje.
– Napisi na javnih prevoznih ali drugih vozilih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov s sedežem na območju občine, se lahko nameščajo napisi lastnih firm družb in samostojnih podjetnikov posameznikov in se ne štejejo za reklamne objekte. Napisi drugih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov nameščenih na teh vozilih spadajo med reklamne objekte. Na javnih prevoznih sredstvih (avtobusih) v lasti družb ali samostojnih podjetnikov s sedežem v občini, se lahko oglašuje na obeh bočnih in zadnji, ne pa tudi na sprednji strani vozila.
– Zvočni objekti; Oglaševanje z zvočnimi objekti zajema obveščanje o kulturnih, športnih in drugih prireditvah, ki so prijavljene oziroma dovoljene s strani pristojnega organa. Oglaševanje se lahko opravlja na eni lokaciji ali iz vozečega avtomobila, vendar s hitrostjo, ki je primerna za pravilno razumevanje sporočila. Oglaševanje z zvočnimi objekti se mora opravljati v skladu s tovrstnimi normativi in standardi (v okviru mejnih vrednosti za bivalno okolje).
3. Oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje
10. člen
(zagotavljanje plakatnih mest)
(1) Za potrebe volilne kampanje mora Občina Cerknica brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu oziroma referendumskemu vprašanju. Občina je navedena plakatna mesta dolžna zagotavljati brezplačno.
(2) Občina lahko določi tudi dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.
(3) Občina najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnevom glasovanja na referendumu objavi lokacije in pogoje za pridobitev plakatnih mest iz prejšnjih odstavkov tega člena. Pri dodelitvi se spoštuje načelo enakopravnosti.
11. člen
(obveznost oglaševalcev)
Oglaševalci, ki so pridobili lokacije za postavitev reklamnih objektov z javnim razpisom, morajo za potrebe volilne kampanje odstopiti plakatna mesta in druge reklamne objekte, ki jih določi občinska uprava in sicer za referendum in prvi krog volitev za 30 dni, v primeru drugega kroga volitev pa še za 15 dni. Za obdobje volilne kampanje občina oglaševalca oprosti plačila takse ali druge pogodbene obveznosti.
12. člen
(rok za priglasitev)
Na javni razpis se mora organizator volilne kampanje priglasiti pisno v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest ne upošteva. Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.
13. člen
(uporaba drugih predpisov)
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju, vključno s sankcioniranjem kršitev plakatiranja v času volilne kampanje, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
14. člen
(taksa)
Za plakatiranje v času volilne kampanje ne veljajo določbe Odloka o občinskih taksah v Občini Cerknica, razen za dodatna plakatna mesta, kot je navedeno v drugem odstavku 10. člena tega odloka.
4. Usmerjevalni in obvestilni sistem
15. člen
(dejavnost in obseg)
(1) Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne table, označbe ulic, obvestilne panoje in transparente. Dejavnost urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema opravlja pooblaščena organizacija oziroma služba Občine Cerknica.
(2) Dejavnost urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema obsega:
– izdelavo programa urejanja za celotno območje občine, vključno z določitvijo lokacij in dinamiko izvajanja postavitve usmerjevalnih tabel,
– upravljanje in vodenje evidence usmerjevalnih tabel,
– nameščanje transparentov na javnih cestah,
– plakatiranje na obvestilnih panojih,
– upravljanje z označbami ulic,
– druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v to dejavnost v skladu s veljavnimi predpisi.
16. člen
(objekti usmerjevalnega in obvestilnega sistema)
Objekti usmerjevalnega in obvestilnega sistema so naslednji:
– Usmerjevalne table po tem odloku so table, ki po pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah spadajo med turistično in drugo obvestilno signalizacijo. Izvajalec urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema v roku 6 mesecev izdela elaborat za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije s seznamom objektov, ki se označijo za celotno območje občine, ter ga posreduje županu občine v potrditev.
– Označbe ulic so table z navedbo imena ulice. Označbe ulic so enotnih dimenzij do 0,3 m2.
– Obvestilni panoji so plošče, na katere se namestijo plakati ali druga obvestila in so lahko prostostoječi ali pritrjeni na steno objektov. Obvestilni panoji, velikosti do 3,0 m2, se porabljajo za obveščanje – lepljenje plakatov, ki vabijo na prireditve, obveščajo o pomembnih dogodkih in podobno ter niso namenjeni reklamiranju.
– Transparenti so kosi tkanine ali drugega materiala z napisi ali slikami za javno sporočanje. Pritrjeni so na vsaki strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi pritrjeni na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste, če je njihova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste. Izdelani morajo biti iz materiala brez leska ter tako, da je izključeno poškodovanje ob vremenskih vplivih.
IV. POSTAVLJANJE REKLAMNIH OBJEKTOV
17. člen
(sklep o določitvi lokacij)
(1) Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, pritrditi ali vgraditi na mestih, določenih s sklepom župana na podlagi predloga, ki ga pripravi občinska uprava. Sestavni del Sklepa je opisni prikaz območij, kjer je dovoljena postavitev stalnih, začasnih in prenosnih reklamnih objektov in objektov usmerjevalnega in obvestilnega sistema ter služi kot podlaga za določitev mikrolokacije reklamnega objekta, ki jo določi občinska uprava v soglasju. V sklepu se lahko določi tudi oblika in dimenzija posameznih tipskih reklamnih objektov.
(2) Sklep se dopolnjuje z novimi lokacijami po potrebi.
18. člen
(vzdrževanje objektov)
(1) Reklamne objekte postavljajo in z njimi upravljajo v skladu s tem odlokom pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe (v nadaljevanju: izvajalci), ki so pridobile to pravico na podlagi pogodbe z občino ali soglasja.
(2) Po prenehanju pravice postavljanja in upravljanja stalnega reklamnega objekta, ga mora izvajalec odstraniti v roku 8 dni. Začasni ali prenosni reklamni objekt mora izvajalec odstraniti v roku 2 dni po prenehanju pravice. Kolikor se reklamni objekt ne odstrani v predpisanem roku, ga na stroške izvajalca odstrani pooblaščena organizacija občine.
(3) Izvajalci so dolžni reklamne objekte redno vzdrževati in jih po potrebi obnavljati. Na okviru oziroma robu stalnega reklamnega objekta mora biti na vidnem mestu označena firma oziroma ime izvajalca.
V. POGOJI ZA POSTAVITEV REKLAMNIH OBJEKTOV
19. člen
(kriteriji za določitev lokacij)
(1) Reklamnih objektov ni možno postaviti ali pritrditi v naslednjih primerih:
– če je predlagana postavitev v nasprotju s prostorskimi izvedbenimi akti,
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje, izjemoma je dovoljena postavitev na parcelno mejo,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt in bi se s postavitvijo reklamnega objekta degradirale njegove kvalitete,
– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno veduto mesta, kompleks ali objekt,
– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke, izjemoma se dovoli le postavitev začasnih,
– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost,
– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obvestila,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja, spomenike ali druge pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bo postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
(2) Stalnih in začasnih reklamnih objektov ni možno nameščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah in drugih podobnih objektih ter drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta presega polovico površine fasade.
20. člen
(prepovedi)
(1) Lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na zunanje površine izložb, stene, okna, zidove, ograje ob stanovanjskih hišah, gradbiščne ograje, drevesa in podobno.
(2) Prepovedano je trositi propagandni material in ga zatikati ali lepiti na avtomobile.
(3) Prepovedano je oglaševati z napisi v tlaku pločnika in po drugih utrjenih javnih površinah.
21. člen
(barvanje objektov, kot reklamno sporočilo)
Z barvo kot reklamnim sporočilom je možno označiti objekte ali dele objekta v soglasju vseh lastnikov ali uporabnikov objekta ob upoštevanju estetskih kriterijev.
VI. OBLIKA IN VSEBINA REKLAMNIH OBJEKTOV
22. člen
(oblika)
(1) Največja višina prosto stoječe reklamne table, iz sedme alineje sedmega člena, ne sme presegati 2 m, skupna višina s podstavkom pa ne sme biti višja od 3,0 m. Praviloma morajo biti vsi reklamni objekti iste vrste postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani.
(2) Na primerni lokaciji se lahko dovoli postavitev več reklamnih objektov iste vrste v nizu ali skupini. Objekti morajo biti ločeni med seboj, na način, da se skupino ali niz, ne da uporabljati kot en reklamni objekt.
23. člen
(vsebina oglaševalnega sporočila)
Obveščanje in reklamiranje na reklamnih objektih se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami ter kodeksom Slovenske oglaševalske zbornice. Oglaševanje, ki bi bilo s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega reda in miru, ni dovoljeno obešati.
VII. IZDAJANJE DOVOLJENJ
24. člen
(dovoljenje)
Za postavitev reklamnih objektov je potrebno ustrezno upravno dovoljenje pristojnega organa v skladu s predpisi o graditvi objektov.
25. člen
(soglasje občine)
(1) Za vse objekte in naprave za oglaševanje je potrebno pridobiti soglasje občinske uprave.
(2) Soglasje občine se poda za določen čas oziroma največ za dobo petih let.
(3) Soglasje se lahko pred pretekom določenega časa prekliče, če to zahtevajo novo nastale prometne ali druge razmere, izgradnja komunalnih objektov in naprav, če reklamni objekt ni več primeren ali potreben, če ni primerno vzdrževan ali, če niso izpolnjeni drugi pogoji iz soglasja občine.
(4) S soglasjem se določi rok za postavitev reklamnega objekta. Če izvajalec v predpisanem roku ne postavi reklamnega objekta, soglasje preneha veljati.
(5) V soglasju se določi višino takse, ki jo je stranka dolžna plačati na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini Cerknica, takoj po postavitvi reklamnega objekta oziroma takoj, ko nastane taksna obveznost.
(6) Občina odkloni izdajo soglasja oziroma podaljšanja soglasja, če nameravana postavitev reklamnega objekta ni zajeta v sklepu iz 17. člena tega odloka ali če je nasploh v nasprotju z določili odloka.
26. člen
(druga soglasja)
(1) Za postavitev reklamnih objektov v varovalnih pasovih javnih cest je potrebno pridobiti ustrezna soglasja pristojnih organov oziroma služb, v skladu z določili področne zakonodaje.
(2) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen objekt za oglaševanje, ki izpolnjuje pogoje in zahteve določene s tem odlokom, v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta za oglaševanje, pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.
VIII. ODSTOPANJA
27. člen
(izjemne ob prireditvah)
Izjemoma je možno postaviti reklamne objekte na javnih površinah izven lokacij, določenih v sklepu iz 17. člena tega odloka, vendar le za določen čas in ob izjemnih prireditvah (volitve, kulturne, športne in druge prireditve, ki promovirajo mesto in okolico) ob splošnih pogojih iz tega odloka.
28. člen
(druge izjemne)
Reklamne objekte za lastne potrebe in objekte v okviru usmerjevalnega in obvestilnega sistema je dovoljeno postaviti izven lokacij, določenih v sklepu iz 17. člena tega odloka, če postavitev ni v nasprotju z 19. členom tega odloka.
29. člen
(nadomestne lokacije)
Kadar je potrebno stalne reklamne objekte odstraniti zaradi spremembe prostorskega izvedbenega akta ali drugih posegov v prostor, lahko določi občina na podlagi izdelanega urbanističnega mnenja nove nadomestne lokacije v skladu s tem odlokom.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
30. člen
(pristojnost nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe občine.
Inšpektor izda odločbo o takojšnji odstranitvi reklamnih objektov, če ugotovi:
– da stranka oglašuje ali reklamira brez soglasja iz 25. člena odloka,
– da stranka oglašuje v nasprotju s 23. členom odloka,
– da stranka ni prijavila taksne obveznosti po določilih odloka o komunalnih taksah,
– da stranka ne plačuje komunalne takse.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
(2) Če zavezanec reklamnih objektov ne odstrani oziroma si v roku ne pridobi dovoljenj in soglasij, jih pooblaščena organizacija s strani občine odstrani na njegove stroške.
X. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen
(prekrški)
(1) Z globo se kaznuje za prekršek posameznik, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pravno osebo, odgovorno osebo pravne osebe in odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika:
– če stalne reklamne objekte, ki služijo za opravljanje storitev interesentom, postavlja in nanje namešča reklame in plakate pravna ali fizična oseba, ki ni izvajalec,
– če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne obnavljajo reklamnih objektov,
– če izvajalci na stalnem reklamnem objektu ne označijo naziva svoje firme,
– kdor postavi reklamne objekte brez soglasja občine ali v nasprotju z izdanim soglasjem,
– kdor namešča reklamne objekte na stene ali fasade objektov ter ne upoštevajo fasadnih elementov zgradbe in maksimalne velikosti reklamne table,
– kdor v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča reklame, plakate in transparente,
– če izvajalci, pravne ali fizične osebe plakate, reklame in transparente, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo ali je prenehal razlog zaradi katerega so nameščeni in, če le-teh ne odstranijo v predpisanem roku,
– kdor poškoduje reklamne objekte,
– kdor namesti ali nalepi plakate in transparente izven plakatnih mest,
– kdor krši ostala določila odloka.
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje:
– posameznik v višini 100 €,
– samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v višini 500 €,
– pravno osebo v višini 1500 €,
– odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika 150 €.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(legalizacija obstoječih objektov)
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni brez ustreznih upravnih dovoljenj, si mora investitor pridobiti ustrezno soglasje občine v skladu s pogoji odloka ter upravno dovoljenje pristojnega organa najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
33. člen
(izvedba javnega razpisa)
(1) Prvi javni razpis po tem odloku se mora opraviti v roku šestih mesecev od uveljavitve odloka. Vsi naslednji pa vsaj dva meseca pred potekom veljavnosti izdanih soglasij oziroma dva meseca pred potekom obdobja, za katero je sklenjena pogodba.
(2) Dejavnost urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se uskladi s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v dveh letih od uveljavitve odloka.
34. člen
(uporaba do sprejema OPN)
Do uveljavitve Občinskega prostorskega načrta za Občino Cerknica (OPN) določila odloka veljajo le na območju kmetijskih zemljišč in delu stavbnih zemljišč, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na ostalih javnih površinah.
35. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1-0011/2007-9
Cerknica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost