Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3915. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo vlečnica Morava na Golteh, stran 11953.

Na podlagi 26. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju: ZŽNPO) ter 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 26. redni seji dne 26. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o koncesiji za obstoječo žičniško napravo vlečnica Morava na Golteh
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije za prevoz oseb na območju RTC Golte (v nadaljevanju: koncesija), za katero so ob uveljavitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (v nadaljevanju: ZŽNPO) imeli lastniki veljavno obratovalno dovoljenje (v nadaljevanju: žičniški napravi).
Žičniška naprava, ki je predmet koncesije po tem odloku, je določena v prilogi tega odloka, ki je njen sestavni del.
Prevoz oseb po žičniški napravi, ki je predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
II. PODELITEV KONCESIJE
2. člen
Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se na podlagi vloge iz tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO podeli lastniku posamezne žičnice z odločbo, ki jo izda župan Občine Mozirje.
3. člen
Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.
Vloga za podelitev koncesije mora obsegati naslednje podatke:
– navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,
– zadevo, zahtevek oziroma predlog,
– firmo, oziroma naziv vlagatelja ter sedež,
– navedbo lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog (npr. naprava za zasneževanje).
III. POGOJI KONCESIJE
4. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških naprav.
5. člen
Predmet podelitve koncesije po tem odloku je Žičniška naprava vlečnica »Morava«, ki ima naslednje lastnosti:
a) Lokacija žičniške naprave: Žičniška naprava ter pripadajoča smučišče ležijo na zemljiških parcelah št. 913, 914/4, 914/13 in 914/17 vse v k.o. Radegunda. Spodnja postaja žičniške naprave leži na višinski kot 1345 m, zgornja postaja pa na višinski koti 1410 m.
b) Značilnosti žičniške naprave: Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica;
– število postaj: 2 (1x vstopna, 1x izstopna);
– vodilo: jeklena vrv;
– dolžina proge: 275 m;
– število sider: 31;
– pogon: elektromotor 22 kW;
– višinska razlika: 65 m;
– zmogljivost: 300 oseb na uro;
– številka in datum obratovalnega dovoljenja: 3761-4/2009/3-000610, z veljavnostjo do 29. 12. 2010.
c) Rok trajanja koncesije (koncesijska doba): Vlečnica je bila zgrajena leta 1980. Koncesijska doba je v skladu s priporočili MP in se za to žičniško napravo podeli za koncesijsko dobo 15 let (rok koncesije).
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa predmetne koncesije, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno obratovala v času podaljšanja koncesije.
Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo na zahtevo koncesionarja izda Občina Mozirje.
Koncesija se podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski pogodbi.
6. člen
Medsebojna razmerja med koncedentoma in koncesionarjem se za žičniške naprave iz priloge tega odloka podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan občine.
7. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem Občinskega sveta Občine Mozirje.
8. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– zaradi stečaja koncesionarja, kar se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
9. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe.
10. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo z odločbo:
– če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na varnost obratovanja,
– če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave, pa se koncesionar in koncedenta ne dogovorijo drugače.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
11. člen
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne dogovori drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev okoliščinam čimbolj primernega stanja na vseh zemljiščih in drugih površinah koncesije.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/09
Mozirje, dne 26. oktobra 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost