Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3885. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severo-zahodni del naselja Lipovci, stran 11873.

Na podlagi 57. člena in v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je župan Občine Beltinci sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severo-zahodni del naselja Lipovci
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severo-zahodni del naselja Lipovci.
(2) Sklep določa način priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljevanju ZN).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del naselja Lipovci (Uradni list RS, št. 30/96).
(4) Ob uveljavitvi novega Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za severo-zahodni del naselja Lipovci bodo določila Odloka o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del naselja Lipovci (Uradni list RS, št. 30/96) preklicana za območja, ki se bodo na novo definirala.
(5) V skladu s 97. členom ZPNačrt se bo akt spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severo-zahodni del naselja Lipovci štel za občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
(1) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del naselja Lipovci (Uradni list RS, št. 30/96). V tem prostorskem aktu je na predmetnih parcelah predvidena gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš. Predmetno območje je nepozidano.
(2) Razlogi za spremembe in dopolnitve ZN izhajajo iz sprememb lastništva na predmetnem območju, kjer predvideni koncept ne odgovarja željam novih lastnikov. Z novo urbanistično zasnovo bi se zagotovila najbolj optimalna izkoriščenost prostora, ki bi vsaki posamezni enoti glede na umeščenost v prostoru nudila kvaliteto izrabe in bivanja.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)
(1) Območje sprememb in dopolnitev ZN zajema območje obstoječe meje zazidalnega načrta za severo-zahodni del naselja Lipovci (Uradni list RS, št. 30/96). Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje sprememb in dopolnitev ZN vključijo tudi druge parcelne številke, potrebne za infrastrukturno opremljenost območja in širšega prostora.
(2) Območje sprememb in dopolnitev ZN se v času postopka priprave lahko spremeni.
4. člen
(način pridobitve strokovne rešitve)
(1) Za pridobitev strokovnih rešitev in za pripravo sprememb in dopolnitev ZN se uporabijo strokovne podlage, študije, raziskave in različna strokovna gradiva, izdelana za pripravo drugih prostorskih aktov na obravnavanem območju in za primerljive prostorske ureditve, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto prostorske ureditve in značilnost prostora pomembne za pripravo načrta prostorskih ureditev.
(2) Načrtovane prostorske ureditve morajo biti izdelane na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve.
(3) Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne podlage iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da so potrebne.
(4) Načrtovalec sprememb in dopolnitev ZN bo moral predati pripravljavcu, to je Občina Beltinci, pet izvodov akta v barvni analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev LN)
(1) Občina Beltinci začne pripravljati spremembe in dopolnitve ZN na podlagi sklepa, ki ga sprejme župan. Sklep se pošlje tudi pristojnemu ministrstvu za prostor.
(2) Osnutek sprememb in dopolnitev ZN se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Beltinci in izraženih investicijskih namer. Osnutek sprememb in dopolnitev ZN občina pošlje nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa s pozivom, da v roku 30 dni od prejema podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.
Istočasno posreduje občina osnutek sprememb in dopolnitev ZN Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje, da le-ta v roku 30 dni občini pisno sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve ZN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Prostorski načrtovalec pregleda in analizira pridobljene smernice in podatke ter dopolni osnutek sprememb in dopolnitev ZN tako, da posamezno strokovno rešitev pridobi s primerjavo variantnih rešitev posameznih prostorskih ureditev in/ali z utemeljitvijo izbora najustreznejše strokovne rešitve.
V primeru, da je za osnutek sprememb in dopolnitev ZN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN zagotovi tudi okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev ZN občina pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in ga s sklepom zavrne, če ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi.
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN občina javno razgrne za najmanj 30 dni in v tem času organizira njegovo javno obravnavo. Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
(4) Predlog sprememb in dopolnitev ZN občina pripravi na podlagi stališča, ki ga zavzame do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, ter sklepa mestnega sveta iz I. obravnave, in ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje ali predlog sprememb in dopolnitev ZN upošteva smernice.
Pristojna ministrstva se v primeru, da je za spremembe in dopolnitve ZN treba izvesti celovito presojo na okolje, opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje s stališčem iz svoje pristojnosti, in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN na podlagi mnenj ministrstev in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ter izda potrdilo v primeru, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
(5) Prostorski načrtovalec ob upoštevanju mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN. Usklajen predlog občina predloži v sprejem mestnemu svetu.
(6) Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve ZN z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenjaza načrtovanje prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi spremembe in dopolnitve ZN)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje reke Mure,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota,
4. Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
5. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Območna enota Murska Sobota,
6. Občina Beltinci,
7. Komuna Beltinci d.o.o. (upravljavec vodovoda).
(2) Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje; v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za spremembe in dopolnitve LN treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje,
2. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja M. Sobota,
3. Teleing Razkrižje d.o.o (upravljavec kabelske televizije).
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave sprememb in dopolnitev LN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN in strokovnih podlag zagotovi Občina Beltinci iz svojih proračunskih sredstev.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://www.beltinci.si/. Sklep se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-02/2009-01/01
Beltinci, dne 27. oktobra 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost