Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 330-175/2009 Ob-7310/09 , Stran 2785
I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva k pristopu LEADER. Namen pristopa je izboljšanje razvojnih možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Cilj pristopa LEADER je izboljšanje zaposlenosti, diverzifikaciji dejavnosti na podeželju, spodbujanju lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območij in širjenje inovativnosti. II. Okvirna višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2009 v okvirni višini 21.000 EUR, na proračunski postavki 5061 – Celostni razvoj podeželja in obnova vasi. III. Splošna določila – pogoji in merila za upravičence 1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so prejeli pozitivno Odločbo LAS Posavje o nepovratnih sredstev LEADER iz kvote za leto 2009. 2. Sofinacirajo se programi, ki so delno sofinancirani s strani države in v prijavi predstavljajo lastna denarna sredstva. 3. Sredstva odobrena s strani države niso predmet sofinanciranja. 4. Pomoč se dodeli programom, ki imajo ciljno naravnano uvedbo turističnega produkta. 5. Pomoč se dodeli programom, ki s programi pospešujejo razvoj turizma, s poudarkom na turizmu v zidanicah. 6. Upravičenec ne sme uporabljati sredstva v nasprotju z namenom dodelitve. 7. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev. 8. Upravičenec mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti. 9. Upravičencu se dodelijo sredstva samo za namen, dodeljen v javnem razpisu. DDV ni upravičjiv strošek. 10. Upravičenci do prejema sredstev so vlagatelji, ki delujejo na območju Občine Krško in izvajajo programe na območju občine Krško. IV. Predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški Programi uvajanja turističnega produkta Cilji ukrepa: – Povečati turistično privlačnost območja s kar najboljšim izkoriščanjem in promocijo lokalnih naravnih in kulturnih verig regije. – Ustvarjanje za turizem prijaznega okolja. – Krepitev turistične podjetniške kulture med lokalnim prebivalstvom. Upravičeni stroški: Splošni stroški podpore trženju proizvodov in storitev v obliki: – Vodenje in koordinacije projekta ter aktivnost – Analiza in oblikovanje strokovnih podlag za izvajanje turistične dejavnosti – Obveščanje javnosti in promocija projekta – Vzpodbujanje podjetniške kulture na podeželju – Promocija turističnega produkta za turistično ponudbo – Splošni materialni stroški, povezani z aktivnostmi programov. Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – Programe, ki so bili 100% sofinancirani s strani države. – Nosilce in izvedbene programe, ki delujejo izven LAS Posavje. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – programi morajo biti izvedeni v letu 2009, – vlagatelj mora biti registriran in mora imeti stalno prebivališče na območju Občine Krško. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – finančna pomoč se dodeli do 50% upravičenih stroškov programov, ki predstavljajo ob prijavi za pridobivanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz ukrepa LEADER kot lastna sredstva. Sredstva odobrena s strani države niso predmet sofinanciranja. V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis Vloge morajo biti oddane najkasneje do srede 11. 11. 2009, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JR – LEADER« VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. Postopek ocenjevanja vlog in merila Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan občine. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev v roku 8 dni po poteku roka za oddajo vlognm. V obrazložitvi sklepa se opredli še namen ter opravičljive stroške, za katere so bila sredstva namenjena. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 5 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi zahtevka. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško najkasneje do 25. 11. 2009. Zahtevku morajo biti priložena: pogodbi in dokazila izvedenih aktivnosti. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2009. VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni, od 8. do 10. ure.

AAA Zlata odličnost