Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 509/08 Ob-7279/09 , Stran 2791
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področje poziva: predmet poziva je financiranje kulturnih projektov neprofitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v RS (v nadaljevanju: projekti) ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov romske skupnosti v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. 2. Pomen izrazov Kulturne neprofitne organizacije s statusom pravne osebe so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije. Ustvarjalci so fizične osebe, ki imajo veljaven status samozaposlenih v kulturi. (V nadaljevanju: upravičene osebe). Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Temeljno področje poziva: temeljno področje poziva je kulturna dejavnost romske skupnosti v Republiki Sloveniji. 4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu. 4.1 Na poziv se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: a) da so neprofitne pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo, ter delujejo na temeljnem področju poziva vsaj eno leto; Priporočeni dokazili: – dokazilo profesionalnosti (diploma vsaj enega posameznika, vključenega v prijavljeni projekt s področja umetniških akademij, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali potrjen status samozaposlenega v kulturi); – vsaj eno dokazilo o dosedanjih uspehih (nagrada, priznanje, referenca).; b) ali da imajo ustvarjalci potrjen status samozaposlenih v kulturi; Priporočeno dokazilo: – vsaj eno dokazilo o dosedanjih uspehih (nagrada, priznanje, referenca). Izpolnjevati morajo tudi vse naslednje pogoje: – da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2009, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posredovan ali izbran na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da bodo prijavljeni projekt realizirali do konca leta 2010 in dosledno uresničevali pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo; – da izpolnjujejo tudi posebne pogoje, kot jih določajo Načela, cilji, kriteriji, področja dejavnosti ter način prijave za (so)financiranje projektov romske skupnosti v RS iz dela državnega proračuna, namenjenega kulturi za leto 2010 (v nadaljevanju: Načela za romsko skupnost 2010). 4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je predmet poziva. 5. Kriteriji poziva: kriteriji so skladni z Načeli za romsko skupnost 2010. 6. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti prijavitelja, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost z Načeli za romsko skupnost 2010. Med prijavitelji, ki so do sedaj že prejeli sredstva iz državnega proračuna na področju kulture, bodo prednostno obravnavani tisti, ki so dosledno uresničevali vse pogodbene obveznosti. Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta s cilji kulturne politike do manjšin ter kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v Načelih za romsko skupnost 2010, je ovrednotena s točkami na ocenjevalni listi, dostopni v dokumentaciji poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk pri projektu je 41 točk, najnižji seštevek točk pri projektu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 19 točk. V primeru večjega števila prijavljenih projektov posameznega prijavitelja bo strokovna komisija obravnavala prijave skladno s prednostno listo projektov, če jo k eni izmed vlog priloži prijavitelj. Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija, ki bo pripravila tudi rezervno listo projektov, v kateri bodo projekti navedeni po prednostnem vrstnem redu. Rezervna lista se bo uporabila v primeru, če pride do rebalansa sredstev, lahko pa tudi zaradi sprememb v realizaciji projektov (odstop od pogodb, nerealizacija projektov ipd.). 7. Vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni poziv v sprejetem proračunu za leto 2010 je 87.583,00 EUR, oziroma toliko, kot je vrednost proračunske postavke »6423 – Kulturna dejavnost romske skupnosti« v sprejetem proračunu RS ali rebalansu proračuna. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011. 9. Rok poziva: besedilo javnega razpisa z oznako JPP-Romi – 2010 se objavi v Uradnem listu RS dne 6. 11. 2009 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si). Zaključi se s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 7. 12. 2009. Vloge, prispele na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja. 10. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva, – prijavni obrazec za področje poziva za posamezen projekt z izjavami, – načela, cilji, kriteriji, področja dejavnosti ter način prijave za (so)financiranje projektov romske skupnosti v RS iz dela državnega proračuna, namenjenega kulturi za leto 2010, – ocenjevalni list. Dokumentacijo poziva lahko prijavitelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Dokumentacijo poziva si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www. mk.gov.si, na kateri najdejo še druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva. Ministrstvo bo na zahtevo v času poziva zainteresiranim prijaviteljem dokumentacijo poziva tudi poslal. 11. Oddaja in dostava predlogov 11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni poziv JPP-Romi – 2010«. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Prijavitelji, ki bodo v prijavnem obrazcu navedli elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog pozvani v elektronski obliki. Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave v strokovni skupini. 11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 7. 12. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bo vložila upravičena oseba. 12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si. Pristojna uslužbenka bo strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog skladno z zahtevami Ministrstva za kulturo. Uradne ure po telefonu in elektronskem mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 12. ure, ter vsako sredo, od 14. do 16. ure. 13. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obravnave projekta obvestilo najpozneje v enem mesecu po obravnavi v strokovni skupini. Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.

AAA Zlata odličnost