Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3906. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci, stran 11931.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 19. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod št. projekta 6042, v juliju 2009.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Ljubljana.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– ceste in javno razsvetljavo,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje,
– druge javne površine.
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden iz programa opremljanja.
6. člen
Roki za gradnjo komunalne opreme se določijo v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
Obračunska območja za novo komunalno opremo so enaka parcelam novih objektov na območju zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo in delu območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci, za katerega je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič (Uradni list RS, št. 40/08). Obračunska območja za novo komunalno opremo so na vpogled v grafičnem izrisu v programu opremljanja.
8. člen
Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 8. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.
Obračunska območja iz prvega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA ZA NOVE OBJEKTE
1. Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme
9. člen
Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------+----------------------------+
|    Komunalna oprema    |    Stroški (EUR)    |
+--------------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava   |        5.169.401,08|
+--------------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje        |         466.162,69|
+--------------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |        2.565.450,59|
+--------------------------------+----------------------------+
|Plinovodno omrežje       |         346.968,78|
+--------------------------------+----------------------------+
|Javne površine         |            0,00|
+--------------------------------+----------------------------+
|Skupaj             |        8.547.983,14|
+--------------------------------+----------------------------+
2. Obračunski stroški za novo komunalno opremo za nove objekte
10. člen
Obračunski stroški za novo komunalno opremo za nove objekte po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------+----------------------------+
|    Komunalna oprema    |    Stroški (EUR)    |
+--------------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava   |        5.169.401,08|
+--------------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje        |         466.162,69|
+--------------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |        2.386.250,38|
+--------------------------------+----------------------------+
|Plinovodno omrežje       |         346.968,78|
+--------------------------------+----------------------------+
|Javne površine         |            0,00|
+--------------------------------+----------------------------+
|Skupaj             |        8.368.782,93|
+--------------------------------+----------------------------+
Razliko med skupnimi stroški gradnje nove komunalne opreme in obračunskimi stroški za novo komunalno opremo za nove objekte v vrednosti 179.200,21 EUR za gradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno pokriti iz drugih virov financiranja. Drugi vir financiranja je komunalni prispevek iz območja urejanja VS 3/5 Brdo, dela območja urejanja VP 3/2 Brdo in dela območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci (južni del).
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo za nove objekte
11. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo za nove objekte po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------+----------------------------+
|    Komunalna oprema    |    Stroški (EUR)    |
+--------------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava   |        2.269.724,38|
+--------------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje        |        1.849.202,48|
+--------------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |        1.257.540,14|
+--------------------------------+----------------------------+
|Plinovodno omrežje       |         994.956,19|
+--------------------------------+----------------------------+
|Javne površine         |        1.575.195,52|
+--------------------------------+----------------------------+
|Skupaj             |        7.946.618,71|
+--------------------------------+----------------------------+
4. Obračunski stroški komunalne opreme za nove objekte
12. člen
Obračunski stroški komunalne opreme za nove objekte so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo iz 10. člena tega odloka in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena tega odloka.
Obračunski stroški komunalne opreme za nove objekte po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------+----------------------------+
|    Komunalna oprema    |    Stroški (EUR)    |
+--------------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava   |        7.439.125,46|
+--------------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje        |        2.315.365,16|
+--------------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |        3.643.790,53|
+--------------------------------+----------------------------+
|Plinovodno omrežje       |        1.341.924,97|
+--------------------------------+----------------------------+
|Javne površine         |        1.575.195,52|
+--------------------------------+----------------------------+
|Skupaj             |        16.315.401,64|
+--------------------------------+----------------------------+
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA ENOTO MERE ZA NOVE OBJEKTE
13. člen
Preračun obračunskih stroškov za novo komunalno opremo za nove objekte iz 10. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+---------------------------------+-------------+--------------+
|    Komunalna oprema     |Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava   |  41,06  |  25,77   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Vodovodno omrežje        |  3,70   |   2,33   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje      |  18,96  |  15,67   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Plinovodno omrežje        |  2,76   |   2,28   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Javne površine          |  0,00   |   0,00   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
|Skupaj              |  66,48  |  46,05   |
+---------------------------------+-------------+--------------+
14. člen
Preračun obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo za nove objekte iz 11. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Komunalna oprema        | Cpi (EUR/m2) |Cti (EUR/m2) |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Ceste in javna razsvetljava   |   18,03   |  11,32  |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Vodovodno omrežje        |   14,69   |  9,22   |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |   9,99   |  8,26   |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Plinovodno omrežje       |   7,90   |  6,53   |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Javne površine         |   12,51   |  10,34  |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Skupaj             |   63,12   |  45,67  |
+--------------------------------+---------------+-------------+
15. člen
Preračun obračunskih stroškov komunalne opreme za nove objekte iz 12. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Komunalna oprema        | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava   |   59,09  |  37,09   |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Vodovodno omrežje        |   18,39  |  11,54   |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |   28,95  |  23,93   |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Plinovodno omrežje       |   10,66  |   8,81   |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Javne površine         |   12,51  |  10,35   |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Skupaj             |  129,60  |  91,72   |
+--------------------------------+--------------+--------------+
VI. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA NA ENOTO MERE ZA OBSTOJEČE OBJEKTE
16. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo za obstoječe objekte na enoto mere so določeni na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo za obstoječe objekte na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Komunalna oprema        | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava   |   27,26  |  45,65   |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Vodovodno omrežje        |   8,92   |  14,09   |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |   17,94  |  27,83   |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Plinovodno omrežje       |   8,21   |   9,68   |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Javne površine         |   7,90   |  11,98   |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Skupaj             |   70,23  |  109,23  |
+--------------------------------+--------------+--------------+
VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
Faktor dejavnosti je 1, razen za kletne etaže namenjene parkiranju in servisnim prostorom, za katere se upošteva faktor dejavnosti 0,7, pri čemer je za te površine določen le obračunski strošek za ceste ter vodovodno omrežje.
Olajšav za zavezance ni.
Vsota površin parcel novih objektov, ki ležijo na obračunskem območju, je 125.888,59 m2. Vsota neto tlorisnih površin novih objektov na obračunskem območju je 221.292,53 m2, od tega je 152.270,64 m2 neto tlorisnih površin nad nivojem terena in 69.021,89 m2 kleti.
Površine parcel in neto tlorisne površine novih objektov, ki ležijo na območju zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo, so:
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|Funkcionalna |  Novi  | Parcela |Neto tlorisne |Neto tlorisne|
|  enota  | objekti |  (m2)  | površine nad | površine  |
|       |      |     |  nivojem  | kleti (m2) |
|       |      |     | terena (m2) |       |
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|F1      |novi objekt| 4.584,96|   5.810,00|   2.324,00|
|       |A     |     |       |       |
|       +-----------+----------+--------------+-------------+
|       |novi objekt| 4.584,96|   5.810,00|   2.324,00|
|       |B     |     |       |       |
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|F2      |novi objekt| 9.079,98|   10.574,20|   3.486,00|
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|F3      |novi objekt| 4.012,72|   5.810,00|   2.324,00|
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|F4      |novi objekt| 4.269,74|   6.274,80|   2.509,92|
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|F5      |novi objekt| 3.049,01|   4.488,64|   1.122,16|
|       |A     |     |       |       |
|       +-----------+----------+--------------+-------------+
|       |novi objekt| 1.245,99|   1.834,30|   1.834,30|
|       |B     |     |       |       |
|       +-----------+----------+--------------+-------------+
|       |novi objekt|  545,75|    803,44|    803,44|
|       |C     |     |       |       |
|       +-----------+----------+--------------+-------------+
|       |novi objekt| 7.619,71|   11.217,45|   4.486,98|
|       |D     |     |       |       |
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|F7      |novi objekt| 4.001,49|   6.669,05|   2.667,62|
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|F8      |novi objekt| 4.205,91|   6.593,52|   3.296,76|
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|F9/10    |novi objekt| 10.628,08|   11.948,68|   5.974,34|
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|F11     |novi objekt| 5.455,51|   10.013,95|   4.005,58|
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|F12     |novi objekt| 13.224,12|   19.305,80|   7.722,32|
|       |A     |     |       |       |
|       +-----------+----------+--------------+-------------+
|       |novi objekt| 2.328,15|   3.398,85|   1.359,54|
|       |B     |     |       |       |
|       +-----------+----------+--------------+-------------+
|       |novi objekt| 2.939,32|   4.291,10|   1.716,44|
|       |C     |     |       |       |
|       +-----------+----------+--------------+-------------+
|       |novi objekt| 1.563,47|   2.282,50|    913,00|
|       |D     |     |       |       |
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|F13     |novi objekt| 3.238,90|   3.975,70|   1.590,28|
|       |A     |     |       |       |
|       +-----------+----------+--------------+-------------+
|       |novi objekt| 1.876,40|   2.303,25|    921,30|
|       |B     |     |       |       |
|       +-----------+----------+--------------+-------------+
|       |novi objekt| 2.031,92|   2.494,15|    997,66|
|       |C     |     |       |       |
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|Skupaj    |      | 90.486,09|  125.899,38|  52.379,64|
+-------------+-----------+----------+--------------+-------------+
Površine parcel in neto tlorisne površine novih objektov, ki ležijo na delu območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci, so:
+------------------+------------+----------------+-------------+
|         |      | Neto tlorisne |Neto tlorisne|
|         |Parcela (m2)| površine nad | površine  |
|         |      | nivojem terena | kleti (m2) |
|         |      |   (m2)    |       |
+------------------+------------+----------------+-------------+
|Morfološka enota |  3.806,00|    3.158,98|   2.105,99|
|1C/1       |      |        |       |
+------------------+------------+----------------+-------------+
|Morfološka enota |  3.187,00|    2.116,17|   2.116,17|
|1C/2       |      |        |       |
+------------------+------------+----------------+-------------+
|Morfološka enota |  20.339,00|    15.527,64|  10.351,76|
|1C/3       |      |        |       |
+------------------+------------+----------------+-------------+
|Morfološka enota |  1.263,00|    1.048,29|    349,43|
|1C/4       |      |        |       |
+------------------+------------+----------------+-------------+
|Morfološka enota |  1.917,25|    1.273,05|    636,53|
|2A/5       |      |        |       |
+------------------+------------+----------------+-------------+
|Morfološka enota |  4.890,25|    3.247,13|   1.082,37|
|2A/6       |      |        |       |
+------------------+------------+----------------+-------------+
|Skupaj      |  35.402,50|    26.371,26|  16.642,25|
+------------------+------------+----------------+-------------+
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
18. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.
2. Izračun komunalnega prispevka
19. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
KPi = (A((parcela)) * Cpi * Dpi) + (K((dejavnost)) * A((tlorisna)) * Cti * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi       komunalni prispevek za določeno vrsto
        komunalne opreme,
A((parcela))  površina parcele objekta,
Cpi       indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
        metra parcele z določeno komunalno opremo
        na obračunskem območju,
Dpi       delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka,
K((dejavnosti)) faktor dejavnosti,
Cti       indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
        metra neto tlorisne površine objekta z
        določeno komunalno opremo na obračunskem
        območju,
A((tlorisna))  neto tlorisna površina objekta,
Dti       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek za nove objekte, ki ležijo na območju zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo in na delu območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci (morfološke enote 1C/1, 1C/2 in 1C/3), je enak vsoti komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je potrebno upoštevati obračunske stroške na enoto mere iz 13. člena ter površine parcel in neto tlorisne površine iz petega in šestega odstavka 17. člena. Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je potrebno upoštevati obračunske stroške na enoto mere iz 14. člena, površine parcel iz petega in šestega odstavka 17. člena in dejanske neto tlorisne površine. Kolikor bodo dejanske neto tlorisne površine večje od navedenih v petem in šestem odstavku 17. člena, se za dodatne neto tlorisne površine pri izračunu obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo upošteva obračunske stroške na enoto mere iz 16. člena.
Pri izračunu komunalnega prispevka za nove objekte in za dozidave k obstoječim objektom na delu območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci (morfološke enote 1C/4, 2A/5 in 2A/6), je potrebno upoštevati obračunske stroške na enoto mere iz 15. člena. Za nove objekte je pri izračunu komunalnega prispevka potrebno upoštevati dejanske površine parcel in neto tlorisne površine. Za dozidave je pri izračunu komunalnega prispevka potrebno upoštevati povečanje površin parcel skladno z izračunom v programu opremljanja in dejansko povečanje neto tlorisnih površin.
Če se obstoječi objekti na novo priključijo na posamezno komunalno opremo, se jim komunalni prispevek odmeri na podlagi stroškov na enoto mere iz 16. člena in dejanskih površin parcel in neto tlorisnih površin.
Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva zmanjšanje komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi že poravnanih obveznosti obstoječih objektov, ki so predvideni za odstranitev.
3. Oprostitve plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
20. člen
Objekte na območju zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo, ki so namenjeni tehnološkemu podjetništvu in katerih lastnik in investitor v delu ali v celoti je Mestna občina Ljubljana, se oprosti plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
4. Pogodba o opremljanju
21. člen
Gradnjo komunalne opreme iz tega programa opremljanja lahko Mestna občina Ljubljana s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
Investitor, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča in to neodplačno prenese na Mestno občino Ljubljana.
22. člen
Za indeksiranje stroškov iz 13., 14., 15. in 16. člena tega odloka se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Stroški v odloku so navedeni v EUR z DDV.
24. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami in na Oddelku za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz drugega odstavka 8. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-12/2007-9
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost