Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 379/09 Ob-7333/09 , Stran 2787
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 2. Opis predmeta javnega razpisa za podelitev stavbne pravice in izhodiščna cena Predmet javnega razpisa so nepremičnine, kot sledi: a) Nepremičnina s parc. št. 2589/1, k.o. Izola, v površini 2.018 m2, za obdobje stavbne pravice 30 let, z izhodiščno ceno 536.788,00 €. b) Nepremičnina s parc. št. 2589/1, k.o. Izola, v površini 392,00 m2, za obdobje stavbne pravice 30 let, z izhodiščno ceno 114.856,00 €. c) Za del nepremičnin območja A, na SV delu gradbene parcele 1 v območju urejanja z OPPN CMI živilska industrija ob Južni cesti- (del parc. št. 2612, del parc. št. 2610, del parc. št. 2608/5, del parc. št. 2609, in del parc. št. 2603/3, del parc. št. 2621/1, del parc. št. 2620, del parc. št. 2635, del parc. št. 2619, del parc. št. 2611, del parc. št. 2608/9, del parc. št. 2615/1, del parc. št. 2617/1, del parc. št. 2510/18, vse k.o. Izola) v površini zemljišča 10.000 m2, za obdobje stavbne pravice 30 let, z izhodiščno ceno 860.000,00 €. Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku, in je bila določeno na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko, ki je priloga razpisne dokumentacije. Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno določenega davka na dodano vrednost. Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Plačilo nadomestila za stavbno pravico v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja. 3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje Predmet javnega razpisa je podelitev stavbne pravice na zgoraj navedenih nepremičninah ter po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. Nepremičnina bo podeljena ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotnega nadomestila in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila posest s pravico vpisa stavbne pravice na podeljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. Kupec bo poleg ponujenega nadomestila dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe stavbne pravice na svoje ime. 4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine, Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-00, kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov kristina.povalec@izola.si. Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pooblaščeno za vodenje UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov barbara.miklavc@izola.si. 5. Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 20.000,00 EUR na račun Občine Izola, TRR št. 01240-0100006381, sklic: 00 4783902007. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku. Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini 20.000,00 EUR. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.izola.si. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan, v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za podelitev stavbne pravice nepremičnine pod točko »a/b/c/«, najpozneje do 23. 11. 2009, do 12. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 6. Drugi pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni. 7. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže. 8. Pristojni organi Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine občine Izola. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek podelitve stavbne pravice na nepremičninah in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost