Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Železniki, stran 11970.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), ostalih veljavnih podzakonskih aktov ter 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki, na 19. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Železniki
1. člen
V Odloku o ravnanju z odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/00, 93/05) se 36. člen spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki, če zakon ne določa drugače.
Pooblaščeni delavci izvajalca izvajajo nadzor ustreznosti vsebin namenskih zabojnikov in vrečk.
V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi prvega odstavka tega člena v roku, določenem v odločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.
Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka je dolžan povzročitelje odpadkov prijaviti Medobčinskemu inšpektoratu občin Cerkno in Železniki.«
2. člen
V prvem odstavku 37. člena se spremeni naslov v »Globe za izvajalce« in se besedilo »z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 1.500,00 EUR«.
V drugem odstavku 37. člena se besedilo »z denarno kaznijo od 10.000,00 do 20.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 500,00 EUR«.
3. člen
V prvem odstavku 38. člena se spremeni naslov v »Globe za povzročitelje« in se besedilo »z denarno kaznijo od 10.000,00 do 20.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 200,00 EUR«.
V drugem odstavku 38. člena se besedilo »z denarno kaznijo od 20.000,00 do 40.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 800,00 EUR«.
V tretjem odstavku 38. člena se besedilo »z denarno kaznijo od 10.000,00 do 20.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 300,00 EUR« in se črtata besedi »ter fizična«.
V 38. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Z globo 400,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
V prvem odstavku 39. člena se spremeni naslov v »Globe za organizatorje javnih prireditev« in se besedilo »z denarno kaznijo 50.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 600,00 EUR«.
V drugem odstavku 39. člena se besedilo »z denarno kaznijo 10.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 250,00 EUR«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-5/2009-004
Železniki, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost