Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2009, stran 11930.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 30. seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2009
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 44/08 in 26/09) se spremeni tako, da se glasi:
"Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  12.768.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  9.642.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  9.068.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  8.164.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   619.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   285.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   574.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    65.000|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    5.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    4.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   499.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.256.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    56.000|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  1.200.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    50.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    50.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.820.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.820.000|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  13.982.590|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  3.528.880|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   632.450|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   110.300|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.246.030|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    80.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |   460.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  4.837.598|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   133.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  2.722.220|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   587.918|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.393.960|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  3.375.002|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  3.375.002|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  2.241.110|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   507.300|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  1.733.810|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |  –1.214.590|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki|       |
|   |minus skupaj odhodki)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |  –1.137.490|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj    |       |
|   |prihodki brez prihodkov od obresti minus |       |
|   |skupaj odhodki brez plačil obresti)   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) |  1.275.522|
|   |– (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči|       |
|   |odhodki in tekoči transferi)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    16.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    16.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |    2.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    14.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    7.500|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    7.500|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |    7.500|
|   |finančnih naložb             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |    8.500|
|   |KAPITALSKIH               |       |
|   |DELEŽEV (IV. – V.)            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |  2.029.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  2.029.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  2.029.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   800.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   800.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   800.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |    22.910|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  1.229.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  1.214.590|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. |   118.077|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti."
2. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 44/08 in 26/09) se spremeni tako, da se glasi:
"Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 2.029.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, podprogram 16039001 Oskrba z vodo ter v podprogram 19039001 Osnovno šolstvo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov."
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008
Litija, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti