Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, stran 11935.

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in četrte alineje 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 19. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 51/07, 57/08 in 53/09) se v 9. členu pika na koncu nadomesti z vejico in doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe mestne uprave.«.
2. člen
V 13. členu se črta enajsta alineja.
Dosedanje dvanajsta do petnajsta alineja postanejo enajsta do štirinajsta alineja.
3. člen
V 16. členu se črta peta alineja.
Dosedanje šesta do trinajsta alineja postanejo peta do dvanajsta alineja.
4. člen
V 19. členu se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– opravlja naloge za določitev statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra,«.
Dosedanje peta do dvanajsta alineja postanejo šesta do trinajsta alineja.
5. člen
V 25. členu se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– opravljati druge naloge, določene z zakonom ali predpisom MOL, izdanim na podlagi zakona,«.
Dosedanji šesta in sedma alineja postaneta sedma in osma alineja.
6. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
Služba za notranjo revizijo se lahko organizira kot skupna notranja revizijska služba za MOL in proračunske uporabnike, katerih ustanoviteljica je MOL, na podlagi dogovora med MOL in posameznim proračunskim uporabnikom. Sestavni del dogovora je Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo kot skupne revizijske službe, ki podrobno opredeljuje njeno delovanje in ga sprejme župan.
Izvajalci revidiranja v Službi za notranjo revizijo, ki se organizira kot skupna notranja revizijska služba v skladu s prejšnjim odstavkom, o svojih ugotovitvah neposredno poročajo predstojniku oziroma poslovodnemu organu posameznega proračunskega uporabnika.
Sredstva za delovanje Službe za notranjo revizijo, ki se organizira kot skupna notranja revizijska služba v skladu s prvim odstavkom tega člena, zagotovi MOL.«.
7. člen
Župan uskladi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s tem odlokom v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-60/2007-22
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost