Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3930. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2009, stran 11969.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO), 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) in Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08) je Občinski svet Občine Zavrč na 27. redni seji dne 22. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2009
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v eurih|
+------+---------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   | Proračun leta|
|                       |      2009|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  2.048.573,72|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  1.107.375,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  1.016.402,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   951.352,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   35.100,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   29.950,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   90.973,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   19.460,00|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     750,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |     250,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   70.513,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    2.270,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      0,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    2.270,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   938.928,72|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   532.448,79|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   406.479,93|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  2.172.087,79|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   498.934,81|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   126.339,71|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   20.205,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   248.253,69|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    6.000,01|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |   98.136,40|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   473.229,51|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    5.226,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   277.536,00|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   49.356,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   141.111,51|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1.164.354,47|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.164.354,47|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   35.569,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   14.370,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   21.199,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |  –123.514,07|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441)           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|   |naložb                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |        |
|   |V.)                  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA            |   41.350,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   41.350,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   41.350,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |  –164.864,07|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –41.350,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   123.514,07|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   164.864,07|
|   |NA DAN 31. 12. 2008          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|9009 |Splošni sklad za drugo         |   164.864,07|
+------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-45/2008-003
Zavrč, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost