Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 83/09 Ob-7305/09 , Stran 2794
1. Naziv in sedež organizatorja prodaje: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. pritlično stanovanje na Krekovi 6, v izmeri 31,74 m2, parcelna številka 903, št. ZK vložka 488, k.o. Maribor - Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izhodiščna cena: 22.950,00 EUR 2.2. stanovanje št. 108 na Prušnikovi 46, v izmeri 69,34 m2, identifikacijska številka 318. E, s pripadajočim pomožnim prostorom v izmeri 3,38 m2, št. ZK vložka 1770/108, k.o. Spodnje Radvanje. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izhodiščna cena: 61.795,00 EUR 2.3. stanovanje v Celestrini 1, v izmeri 73,41 m2, identifikacijska številka 9. E, št. ZK vložka 234/8, k.o. Celestrina, s pripadajočo drvarnico v izmeri 37,10 m2, identifikacijska št. 1.E, št. ZK vložka 235/5, k.o. Celestrina. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izhodiščna cena: 28.050,00 EUR Navedene izhodiščne cene ne vključujejo davščin, katere plača kupec. 3. Pogoji prodaje nepremičnin 3.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. 3.2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna Komisija za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Maribor. 3.3. Najemniki nepremičnin pod zaporednima številkama 2.2. in 2.3. imajo v skladu s 176. členom Stanovanjskega zakona predkupno pravico, ki se uveljavlja po vrstnem redu iz navedenega člena. 3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati že vplačano varščino. 3.5. Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. 3.6. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. 3.7. Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe, vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice v zemljiški knjigi ter morebitne druge stroške oziroma dajatve. 4. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine. Varščina se plača na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št.: 01270-0100008403 – UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »Plačilo varščine za nepremičnino pod št. _____«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine oziroma odstopi od svoje ponudbe in nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Maribor. 4.2. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma ime pravne osebe, točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke (zaradi vračila varščine), – navedbo nepremičnine, na katero se nanaša ponudba, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike in za pravne osebe oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti za društva. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščeni osebi, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10%. 4.3. Pisne ponudbe v zaprti kuverti se pošljejo ali osebno oddajo do vključno 23. 11. 2009, na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Urad za gospodarske dejavnosti, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Osebno oddane ponudbe je potrebno oddati na naveden naslov v sobi 15, do vključno 12. ure. Rok vezanosti na ponudbo prične teči od dneva oddaje ponudbe do sklenitve pogodbe. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1. Pristojna Komisija bo odpirala ponudbe dne 25. 11. 2009, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, soba 227/II. 5.2. Z zainteresiranimi ponudniki se bodo opravila pogajanja o ceni. 6. Ustavitev postopka: pristojna komisija za vodenje postopka prodaje lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe začeti postopek kadarkoli ustavi. 7. Dodatne informacije Dodatne informacije o pogojih ponovnega javnega zbiranja ponudb in informacije za ogled nepremičnin dobijo interesenti na Mestni občini Maribor, Mestna uprava, Urad za gospodarske dejavnosti, tel. 02/22-01-411. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo ponovnega javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi in v Uradnem listu,obvestilo o ponovnem javnem zbiranju ponudb pa v dnevniku Večer.

AAA Zlata odličnost