Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 322-260/2009 Ob-7282/09 , Stran 2779
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper v letu 2010. Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek, namenjen širši javnosti, katerega vsebina se nanaša na eno ali več področij navedenih v javnem razpisu. Vabilo obiskovalcem prireditve mora biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed naslednjih promocijskih kanalov: plakat, letak, oglas v medijih, promocijski članek (tiskan medij, internetni medij …). Predmet javnega razpisa NISO: – športna tekmovanja, ki so sofinancirana iz drugih javnih sredstev, – športni turnirji zabavne narave kot samostojni dogodki, – otvoritve razstav in same razstave, kot samostojni dogodki ter druge otvoritve in predstavitve, – aktivnosti in projekti krajevnih skupnosti, – tiste aktivnosti osnovnih in srednjih šol, oziroma drugih organizacij, ki jih Mestna občina Koper že sofinancira direktno iz proračuna, – prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot del drugega večjega dogodka (posamezne prireditve znotraj večjega dogodka se bo sofinanciralo preko sofinanciranja krovne prireditve), – prireditve, ki so bile že izvedene, – obletnice in proslave organizacij, ki so v prvi vrsti namenjena svojim članom in ne širši javnosti, – prijavljene prireditve prijaviteljev, ki pričakujejo več kot 80% financiranja celotne vrednosti prireditve s strani Mestne občine Koper (te bodo avtomatično zavrnjene kot neustrezna prijava), – pohodi, izleti in sorodne aktivnosti, – tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, predavanja, tečaji, simpoziji, filmski večeri kot samostojni enkraten dogodek, – aktivnosti, ki so že prejela sredstva za sofinanciranje s strani Mestne občine Koper, – prireditve, ki datumsko in lokacijsko sovpadajo s prijavo prireditve, ki je že prejela sredstva za sofinanciranje oziroma tiste prireditve, ki datumsko in lokacijsko sovpadajo z evidentirano prireditvijo v koledarju prireditev (www.koper.si) in se izvajajo izven Kopra, – prireditve, ki se izvajajo v starem mestnem jedru v času pustovanja, novoletnih prireditev, Sladke Istre, Dnevom kmetijstva Slovenske Istre, Festivala špargljev oziroma drugih prireditev, za katere je bil posebej objavljen javni razpis oziroma jih Mestna občina Koper sama organizira, saj so navedene prireditve že sofinancirane s strani Mestne občine Koper, – programi gostinskih lokalov, ki se izvajajo v in pred lastnimi gostinskimi prostori. Zgoraj naštete prireditve in aktivnosti niso upravičene do sredstev tega javnega razpisa. Mestna občina Koper ne bo sofinancirala vaških veselic oziroma prireditev, t. i. Šager, ki bodo vključevale le večerni koncert oziroma večerno dogajanje, temveč morajo za pridobitev sredstev iz tega razpisa vključevati tudi aktivnosti, ki dejansko pomenijo oživitev starih običajev in kulturno identiteto kraja ter druge spremljajoče aktivnosti. Mestna občina Koper tudi ne bo sofinancirala programe pustovanja tistih prijaviteljev, ki ne bodo sodelovali na Istrskem karnevalu. 2. Pogoji in merila Pogoji Na razpis se lahko prijavijo: – društva in zveze društev, – ustanove, – zasebni zavodi, – gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji ter niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2010. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene: krajevne skupnosti, fizične osebe in tisti javni zavodi, ki jih Mestna občina Koper sofinancira iz proračuna 2010. Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev sofinancirala Mestna občina Koper. Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu ne bodo predložili izvoda letaka ali plakata oziroma drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju. Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve: – ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev; – ki bodo izvedene v letu 2010; – ki so pretežno brezplačne za obiskovalce; – ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja; – ki bodo izvedene v Mestni občini Koper; – ki v letu 2010 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Mestne občine Koper; – katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja prireditev; – imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj; – dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta; – katerih vsebina je vezana na področja, ki so predmet razpisa. Merila: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. 3. Okvirna višina sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2010 znaša 320.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje prireditev bo opredeljena s proračunom za leto 2010. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami. Prijavitelju se bo izplačalo do tiste višine dodeljenih sredstev, kot bo priloženih kopij računov s plačanimi upravičenimi stroški. Upravičeni stroški, ki jih razpis sofinancira so: – najem tehnične in druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve; – stroški oglaševanja prireditve (oglaševanje, izdelava in tisk promocijskega materiala, zakup oglaševalskega prostora …); – najem dodatnih košev za smeti in čiščenja po prireditvi; – stroški glasbenega in kulturnega programa (upravičen strošek je do 50% celotnega zneska posameznega izvajalca, po predloženem računu oziroma avtorski pogodbi); – stroški varovanja prireditve in nujne medicinske pomoči. 4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje: – do 7. decembra 2009, za prireditve, ki se izvajajo od 1. januarja do 31. aprila 2010, – do 5. februarja 2010, za prireditve, ki se izvajajo od 1. marca do 31. avgusta 2010, – do 7. aprila 2010, za prireditve, ki se izvajajo od 1. junija do 31. oktobra 2010, – do 7. septembra 2010, za prireditve, ki se izvajajo od 1. oktobra do 31. decembra 2010, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijavo, ki je bila posredovana na napačen prijavni rok, se bo obravnavalo ob razpisanem prijavnem roku, razen tiste prijave, katerih vsebina se nanaša na že izvedene prireditve, ki pa ne ustreza predmetu in pogojem javnega razpisa. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-260/2009, Prireditev«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. 7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo do dne 11. decembra 2009, ob 10. uri, 11. februarja 2010, 12. aprila 2010 in 10. septembra 2010, ob 10. uri v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove pisno ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve, razen za prijave oddane v razpisnem roku decembra 2009, za katere bodo obvestila o odločitvi izdana v roku 30 dni od dneva sprejetja proračuna Mestne občine Koper za leto 2010. Z izbranimi izvajalci prireditev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani na Turistični organizaciji Koper, tel. št. 05 6646 464.

AAA Zlata odličnost