Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Ob-7274/09 , Stran 2793
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine 1. Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 16, stanovanjska enota – stanovanje štev. 4, v skupni izmeri 64,50 m2 (stanovanjski prostori 52,50 m2, odprt balkon 7,00 m2, klet-shramba 5,00 m2), z identifikacijsko številko dela stavbe 1737-85-6. Stanovanje leži v prvem nadstropju večetažnega poslovno-stanovanjskega objekta, ki je zgrajen leta 1960. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi na ime Telekom Slovenije, d.d. kot etažna lastnina pri podvložku štev. 2435/6 in stoji na parc. štev. 2173, k.o Tabor. Izhodiščna prodajna cena je 149.600,00 EUR. 2. Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 7, stanovanje v mansardi, površine 48,70 m2 (soba, dnevna soba, kuhinja, predprostor, kopalnica). Stanovanje se nahaja v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta, etažnosti K+P+M, ki je bil zgrajen leta 1930 in je obnovljen leta 1990. Nepremičnina je skupaj s tehnološkimi prostori Telekoma vpisana v zemljiški knjigi v deležu (del, ki se prodaja predstavlja delež 15/100 od pripadajočega solastnega deleža Telekom Slovenije, d.d., ki znaša 40/100 od celote), s parc. št. 107/3, v zk vložku štev. 280, k.o. Lovrenc na Pohorju. Izhodiščna prodajna cena je 20.720,00 EUR. 3. Brestrnica pri Mariboru (ob reki Dravi), poslovna stavba – gostinski objekt »Čolnarna Galeb« z vsemi prostori, površine skupaj 280,43 m2, ki leži na parcelni številki 1486/18, k.o. Brestrnica, in objekt »hangar površine 133,94 m2, ki leži na parc. številki 1486/17, k.o. Brestrnica, ter objekt »lesena lopa«, površine 78,83 m2, ki leži na parc. št. 1486/16, k.o. Brestrnica; vse vpisano v zemljiški knjigi v zk vložku štev. 665, k.o Brestrnica, kot lastnina Telekom Slovenije d.d. Objekti so zgrajeni leta 1960 in so pozneje adaptirani. Gostinski objekt je v funkciji in ima vso potrebno infrastrukturo za opravljanje gostinske dejavnosti. Gostinski objekt »Galeb« je oddan v najem – zato potencialni kupec oziroma novi lastnik nepremičnine vstopi v najemno razmerje namesto najemodajalca, Telekom Slovenije d.d. in prevzame vse obveznosti najemodajalca iz obstoječe veljavne najemne pogodbe. Izhodiščna prodajna cena je 163.200,00 EUR. 4. Maribor – soseska Gambrinus (ob Gregorčičeva ulici) – nezasedeni garažni boks – parkirno mesto s številko 196, površine 12,90 m2, v objektu »Gambrinus – Maribor« (ob Gregorčičevi ulici 33), ki leži na parcelnih številkah 1474/2 in 1476/3, k.o. Maribor – Grad. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, zemljiškoknjižno ni urejena; v letu 2007 je v zemljiško knjigo vložen zk predlog za vzpostavitev listine in vpis lastninske pravice na Telekom Slovenije, d.d. Izhodiščna prodajna cena je 6.700,00 EUR. II. Pogoji za sodelovanje Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaleteva 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin - Ne odpiraj!« Rok za predložitev ponudb je 20. 11. 2009. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 20. 11. 2009. Vsebina ponudbe: Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente: – navesti svoje identifikacijske podatke (natančen naziv in naslov, davčna številka, EMŠO), – navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo, – navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene izhodiščne – prodajne cene, – navesti popolne podatke o številki TR računa (naziv banke in št. računa), – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra pri AJPES, – ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za nepremičnino pod zap. št. 3., morajo v ponudbi posebej izjaviti, da so seznanjeni z dejstvom, da je nepremičnina »Galeb« oddana v najem in da bodo vstopili v najemno razmerje kot novi lastniki nepremičnine, namesto Telekom Slovenije d.d. ter bodo prevzeli vse obveznosti najemodajalca iz obstoječe najemne pogodbe (ki jih ima prodajalec). Drugi pogoji: Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva. Kupnino mora kupec poravnati v celoti, v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 31. 1. 2010. Z najugodnejšim ponudnikom bo pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru. Najugodnejši ponudnik, ki bo prejel obvestilo o izbiri in poziv k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu znesek v višini 1.000,00 EUR + DDV kot odškodnino za primer, če od sklenitve pogodbe odstopi. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene. Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave, kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50, 01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od 9. do 12. ure. Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite na spodaj navedenih kontaktnih telefonskih številkah: – za nepremičnino pod zap. št. 1. – na tel. 01/234-15-92, Jana; – za nepremičnine pod zap. št. 2., 3. in 4. – na tel. 02/333-22-33, Edith ali 02/333-24-30, Marjan.

AAA Zlata odličnost