Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

895. Zakon o dopolnitvi Zakona o dohodnini (ZDoh-2O)
896. Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2L)
897. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-A)
898. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-F)

Sklepi

899. Sklep o imenovanju ministrice
900. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo ministrice
901. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu
902. Sklep o imenovanju direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev
903. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
904. Sklep o imenovanju namestnika člana Državne volilne komisije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

905. Odlok o razpisu volitev v uradniški svet

Drugi akti

906. Sklep o imenovanju volilne komisije za volitve članov uradniškega sveta

MINISTRSTVA

907. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o Vipavskem pršutu s priznano geografsko označbo
908. Pravilnik o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil
909. Pravilnik o posredovanju podatkov Finančne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in uporabi teh podatkov
910. Pravilnik o evidenci o oškodovancih, izvedenih zaščitah in ukrepih ter sklenjenih sporazumih o odškodninah zaradi škode, povzročene po živalih zavarovanih prosto živečih vrst
911. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
912. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
913. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2015

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

914. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
915. Sklep o pravici nadomeščanja poslanke Državnega zbora Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

916. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
917. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo
918. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2015
919. Poročilo o gibanju plač za januar 2015

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

920. Dopolnitev Statuta Združenja mestnih občin Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bistrica ob Sotli
922. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bistrica ob Sotli
923. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
924. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Borovnica

925. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2015

Bovec

926. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2015

Celje

927. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2014
928. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje
929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin
930. Sklep št. 2/15 o ukinitvi statusa javnega dobra
931. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2015

Cerknica

932. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica
933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Cerknica
934. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Cerknica
935. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2015
936. Sklep o ukinitvi javnega dobra
937. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Črenšovci

938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2015

Črnomelj

939. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2014
940. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
941. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina
942. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
943. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj
944. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
945. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gornji Petrovci

946. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Hodoš

947. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2015

Kobarid

985. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2015

Kočevje

948. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje
949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje

Koper

986. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju april–junij 2015

Kranj

950. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj

Krško

951. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014
952. Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Krško ob naravni ali drugi nesreči
953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III, IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško
954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
955. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2015

Ljubljana

987. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljubno

956. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2014

Metlika

957. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2014

Odranci

988. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2015

Oplotnica

958. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2015

Osilnica

959. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Osilnica
960. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2015

Prebold

961. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Razkrižje

989. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015

Ribnica

962. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2015

Semič

963. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2014

Sevnica

964. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2014
965. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
966. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

967. Odlok o dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec
968. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.1)
969. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.2)
970. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.4)
971. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.6)

Sveti Jurij ob Ščavnici

972. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015

Šempeter-Vrtojba

973. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
974. Odlok o rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba
975. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru

Šentjur

976. Odlok o občinskih cestah v Občini Šentjur
977. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

978. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah
979. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Trebnje

980. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april–junij 2015
981. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Grm (DNV-005 IG)

Železniki

982. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2014
983. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Železniki

Žiri

984. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2014

POPRAVKI

990. Popravek Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti