Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

934. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Cerknica, stran 2555.

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 4. redni seji dne 19. 3. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, ukrepi, pogoji in upravičenci ter postopek dodeljevanja pomoči iz proračunskih sredstev Občine Cerknica, za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Cerknica.
(2) Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
2. člen
(1) Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
(2) Pomoči na podlagi tega pravilnika, se dodeljujejo v obliki dotacij, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L352, 24. 12. 2013).
II. UPRAVIČENCI
3. člen
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Cerknica ali investirajo na območju Občine Cerknica
– fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili zahtevi vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe;
– drugi subjekti v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za podjetja po tem pravilniku se štejejo mikro, majhna in srednja podjetja (MSP), ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo).
(3) Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008.
4. člen
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja:
– iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– ki so dejavna na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– ki so dejavna na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine Cerknica,
– ki nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.
5. člen
(1) Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(2) Če podjetje opravlja dejavnost v sektorjih, ki so po tem pravilniku izključeni in v sektorjih, ki niso izključeni, se de minimis pomoč lahko dodeli, če je zagotovljeno ločeno računovodstvo med stroški. Enako velja za podjetja v sektorjih za katere se uporabljajo nižje zgornje meje de minimis.
III. ZGORNJA MEJA IN AKUMULACIJA POMOČI
6. člen
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravil de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
(2) To določilo ne velja v potniškem prometu in pri integriranih storitvah, pri čemer je dejanski prevoz le element storitve.
7. člen
(1) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(2) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
8. člen
(1) Pomoči po pravilu de minimis, se lahko seštevajo z drugimi pomočmi za iste upravičene stroške, vendar le do višine največje dovoljene intenzivnosti teh pomoči.
(2) Pomoči po pravilu de minimis se seštevajo tudi same s sabo.
(3) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
(6) Prejemnika pomoči se pisno obvesti o predvidenem znesku pomoči ter da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
(7) Občina Cerknica bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila 10 let od datuma dodelitve pomoči.
9. člen
Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku ter o kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov,
– o povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi podjetij.
IV. UKREPI POMOČI
10. člen
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
– Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
– Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
– Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja
– Spodbujanje promocijskih aktivnosti.
Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
11. člen
(1) Sredstva za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakup objekta);
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
(3) Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Občine Cerknica. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Cerknica v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.
(4) Povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno.
(5) Višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer se dodeljene pomoči med seboj seštevajo.
(6) Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
12. člen
(1) Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški za realizacijo samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– stroški dela plače za zaposlitev brezposelne osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba.
(3) Upravičenci do pomoči:
– za samozaposlitve so: brezposelne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Cerknica; dejavnost, ki jo želijo registrirati mora predstavljati njihov edini in glavni poklic;
– za odpiranje novih delovnih mest so: upravičenci iz 3. člena tega pravilnika.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, mora delavec ostati zaposlen najmanj 1 leto po prejemu pomoči;
– novo delovno mesto mora predstavljati povečanje števila zaposlenih v podjetju v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih;
– realizacija samozaposlitve oziroma novega delovnega mesta mora biti izvedeno na območju Občine Cerknica;
– za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivališčem na območju Občine Cerknica (zaposlitev se dokazuje s kopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem, upravičene stroške pa se dokazuje s kopijo plačilne liste ter s potrdilom o plačanih prispevkih delodajalca za socialno varnost);
– brezposelna oseba, ki se zaposluje ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah;
– v primeru, da je vlagatelj brezposelna oseba, je pogoj za pridobitev sredstev izražena namera za samozaposlitev, kar vlagatelj dokaže s predložitvijo poslovnega načrta za samozaposlitev, dokazilom o registraciji podjetja in potrjenim obrazcem M1/M2. Upravičeni prejemnik mora ostati samozaposlen najmanj eno leto po prejemu sredstev;
– vlagatelj oziroma upravičeni prejemnik ne sme biti vključen v aktivno politiko zaposlovanja.
(5) Višina sredstev oziroma sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov.
Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja
13. člen
(1) Namen pomoči je spodbuditi izobraževanja in usposabljanja podjetnikov in njihovih zaposlenih ter s tem izboljšati izobrazbeno strukturo kadrov, kar omogoča lažje razvijanje in ohranjevanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev ter spodbuja inovativnost podjetij.
(2) Upravičeni stroški:
Stroški izobraževanja, usposabljanja, tečajev, seminarjev (stroški izobraževanja za dosego dokvalifikacije, prekvalifikacije).
(3) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– ne upoštevajo se izobraževanja, ki pripomorejo k višji stopnji javno veljavne izobrazbe oziroma sodijo v javno veljavni izobraževalni program;
– upoštevajo se vsa javnoveljavna izobraževanja, ki pripomorejo k prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji kadrov;
– upošteva se največ 5. stopnja izobrazbe, dosežena z dokvalifikacijo.
(4) Višina sredstev oziroma sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
Spodbujanje promocijskih aktivnosti
14. člen
(1) Namen pomoči je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih in razstavah doma in v tujini ter na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.
(2) Upravičeni stroški
– stroški najema, postavitve in ureditve razstavnega prostora
– stroški izdelave publikacij, oglaševanja.
(3) Višina sredstev oziroma sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
15. člen
(1) Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega na spletni strani Občine Cerknica in občinskem glasilu, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih. Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem pravilniku, se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(2) Javni razpis se lahko objavi za vse ali posamezne ukrepe, določene v tem pravilniku.
16. člen
(1) Postopek za dodelitev finančnih sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije
– pregled in obravnava prispelih vlog
– priprava predloga razdelitve sredstev
– priprava predloga prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi znotraj razpisane višine sredstev.
17. člen
(1) O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči občinska uprava na podlagi predloga razdelitve sredstev.
(2) Medsebojne obveznosti med Občino Cerknica in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
(3) Občinska uprava ima pravico preverjati namensko porabo pridobljenih sredstev. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da prejemnik krši druga določila pravilnika, je Občina Cerknica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
VI. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 53/06, 47/13).
Št. 302-0001/2014
Cerknica, dne 19. marca 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost