Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št. 8019-4/2015-3 Ob-1775/15 , Stran 603
Št. 8019-4/2015-3 Ob-1775/15
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, 22/11, s spr. in dop.), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju Splošni pogoji poslovanja), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2014 in 2015 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto 2015) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem
I. Predmet in cilj javnega razpisa 1. Predmet razpisa je izbor izvajalcev regijskih garancijskih shem (v nadaljevanju: izvajalec sheme) za vzpostavitev novih regijskih garancijskih shem (v nadaljevanju: RGS). 2. Cilj razpisa je izbrati izvajalce shem na območju Republike Slovenije, v vseh 12 statističnih regijah, z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanja investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanja stopnje brezposelnosti, vzpostavljanja možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanja dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov. 3. Skupna višina razpisanih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) je 10.000.000,00 EUR. II. Razpisna dokumentacija 1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa. – Prijavni obrazec RGS, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na Sklad. – Priloge razpisne dokumentacije, ki vključuje: a) Merila za ocenjevanje/izračune dodeljenih višin sredstev. b) Pravilnik: – o delovanju regijskih garancijskih shem z dne 2. 4. 2015 (v nadaljevanju: Pravilnik) skupaj s soglasji Ministrstva za finance k shemama državnih pomoči in – o kriterijih za odlog, spremembo dinamike plačil, obročno plačilo in odpis ali delni odpis obveznosti do Sklada z dne 19. 7. 2007 (v nadaljevanju: Pravilnik o odpisih), ter c) Vzorce: – Splošnih pogojev delovanja regijske garancijske sheme v »ime regije« (v nadaljevanju: Splošni pogoji RGS), – Poslovnika o delu kreditno-garancijskega odbora (v nadaljevanju: Poslovnik KGO), – pogodb med: – Skladom in izvajalcem shem »Pogodba o dolgoročni finančni vlogi Sklada v regijsko garancijsko shemo v »ime regije« (v nadaljevanju: Pogodba), ki ga je potrebno parafirati s strani odgovorne osebe in priložiti ob prijavi, – banko in izvajalcem sheme, – med izvajalcem sheme in prejemnikom garancije, – vzorec garancije, – ovojnice za prijavo na javni razpis. 2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »RGS« ki je izdelan v elektronski obliki. 3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53. III. Rok in način prijave 1. Rok za oddajo prijav je 5. 5. 2015. 2. Način prijave: – Izvajalec sheme vloži posamezno vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. – Izvajalec sheme lahko odda vlogo od datuma objave javnega razpisa do vključno 5. 5. 2015, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana priporočeno po pošti do roka, do 14. ure. – Izvajalec sheme mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – garancijske sheme RGS«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov izvajalca sheme ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada. IV. Razpisni pogoji 4.1 Upravičenci oziroma izvajalci sheme Izvajalci sheme po javnem razpisu so pravni subjekti, ki imajo pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta regije za izvajanje RGS po tem razpisu in izpolnjujejo v razpisu zahtevane pogoje. Razvojni svet regije izda le eno pooblastilo in vsako regijo zastopa le en izvajalec. Posamezni izvajalec sheme lahko izvaja RGS tudi za sosednjo regijo, kolikor pridobi sklepa obeh razvojnih svetov regij. 4.2 Pogoji prijave 1. Izvajalec sheme mora interes za sodelovanje v shemi izraziti z vlogo oziroma s prijavnim obrazcem RGS, skupaj z zahtevanimi dokazili oziroma prilogami. 2. Vsa dokazila se morajo glasiti na izvajalca sheme. 3. Izvajalec sheme mora praviloma izkazati izkušnje v dosedanjem izvajanju RGS v regijah in mora v izvajanje RGS zajeti celotno regijo in ne le posamezne dele regije. 4. Izvajalec sheme: 4.1. mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Sklada in do Finančne uprave Republike Slovenije; 4.2. ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU ali na osnovi prekinitve pogodbe s skladom in zahtevkom za vračilo denarja; 4.3. ne sme biti dolgoročno plačilno nesposoben po 2. točki tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP – UPB8, 10/15); 4.4. ne sme biti podjetje v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 18. točki 2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju; – mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, – biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – biti v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju. 5. Izvajalec sheme prevzame Pravilnik ter sprejme Splošne pogoje RGS in Poslovnik KGO. 6. Izvajalec sheme objavi Pravilnik, Splošne pogoje RGS in Poslovnik KGO na svoji spletni strani. 7. Izvajalec sheme objavi javni razpis z namenom izdaje garancij, v skladu s Pravilnikom. 8. Izvajalec sheme v regiji omogoči Skladu sodelovanje pri oblikovanju razpisnih pogojev. 9. Predstavnik Sklada je redni član Kreditno-garancijskega odbora. 4.3 Pogoji spremljanja in izvajanja RGS 1. Sklad spremlja izvajanje RGS, zbira poročila in polletno in letno ugotavlja stanje. 2. Izvajalec sheme sklene dogovor o sodelovanju z na razpisu izbranimi bankami in z njimi sklene pogodbe o deponiranju sredstev. Depoziti se sklepajo za čas trajanja odobrenih kreditov. RGS mora imeti pričakovani multiplikator 3 ali 4. 3. Izvajalec sheme je dolžan pri izvajanju RGS navajati, da sredstva zagotavlja Sklad. 4. Izvajalec sheme je dolžan za vlogo Sklada v RGS voditi ločeno računovodsko evidenco. Vlogo bo računovodsko evidentiral kot dolgoročno poslovno obveznost do Sklada. 5. Izvajalec sheme kot skrben gospodar ves čas trajanja RGS in tudi po zaključku sheme nadaljuje z izterjavo zapadlih terjatev in izterjana sredstva sproti nakazuje na račun Sklada do dokončnega poplačila ali odpisa terjatev in s soglasjem Sklada. 6. Vsi ostali pogoji izvajanja in spremljanja RGS so določeni v Pravilniku. 4.4 Finančni pogoji 1. Višina dodeljenih sredstev na izvajalca sheme je lahko največ 1.200.000,00 EUR in bo določena na osnovi meril za ocenjevanje izračuna dodeljene višine sredstev. 2. Izvajalec sheme spodbuja razvoj malega gospodarstva z zagotavljanjem 50% poroštev za bančne kredite. Čas trajanja RGS je skupno največ 10 let od dneva podpisa pogodbe med skladom in izvajalcem sheme, posamezna garancija je izdana za največ 8 let, obrestna mera je lahko različna glede na skupno dobo vračanja kreditov in po posameznih bankah. Možen je moratorij za največ 12 mesecev, ki se všteva v čas skupne dobe vračanja kreditov. Čas trajanja garancije in skupna doba vračanja kredita sta omejena z zaključkom RGS. Garancije se odobrava do zaključka tretjega leta delovanja RGS od podpisa pogodbe med izvajalcem sheme in skladom, zatem izvajalec sheme morebitna prosta oziroma nenamensko vezana sredstva iz vloge RGS, v roku 15 dni vrne Skladu. V primeru, da izvajalec sheme v roku enega leta od sklenitve pogodbe s Skladom ne izvede javnega razpisa za dodelitev garancij, je dolžan celotna pridobljena sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila, vrniti Skladu. 4.5 Pogoji sklepanja pogodb med skladom in izvajalcem sheme 1. Sklad in izvajalec sheme bosta v roku 30 dni od izdaje odločbe podpisala pogodbo. 2. Sklad bo sredstva iz naslova izvajanja regijskih garancijskih shem nakazal izvajalcem sheme enkratno, kot dolgoročno vlogo na račun izvajalca sheme, v roku 15 dni po podpisu pogodbe. Ta sredstva predstavljajo dolgoročne vloge Sklada do v pogodbah določenega datuma. 3. Če izvajalec sheme, ki so mu bila sredstva dodeljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je izvajalec sheme enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe. V. Vsebina vloge 1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan Prijavni obrazec RGS. 2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe. 3. Pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta regije subjektu za izvajanje nalog izvajalca RGS. 4. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava Republike Slovenije, in ne sme biti starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis. 5. Računovodske izkaze za leto 2014, potrjene s strani odgovorne osebe in/ali AJPES. VI. Merila za ocenjevanje za izračun dodeljene višine sredstev 1. Posamezna vloga lahko skupaj doseže 100 točk, in sicer po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v prilogi razpisne dokumentacije. VII. Obravnava vlog 7.1 Način obravnave vlog 1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada. 2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru izvajalcev shem vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost. 3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno. 4. Nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi. 5. Vloge, ki jih izvajalci shem v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili, se kot nepopolne zavržejo. 6. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se zavržejo. 7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo. 8. Vloge, pri katerih izvajalci sheme nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do Republike Slovenije in do Sklada, se zavržejo. 9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. 7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog 1. Izvajalci shem bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog. 2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada na podlagi predhodnega soglasja Nadzornega sveta Sklada. 3. Sklad z odločbo o izboru izvajalca regijske garancijske sheme izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 4. Zoper odločbo sklada je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad

AAA Zlata odličnost