Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št. 430-0014/2015-2 Ob-1787/15 , Stran 619
Št. 430-0014/2015-2 Ob-1787/15
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07- UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa in razpisna področja Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ki jih bodo upravičenci – pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki, avtorji, avtorske skupine in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2015 na področju kulture in sicer predvsem na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS). Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: – uprizoritvene umetnosti, – glasbene umetnosti, – vizualne umetnosti, – knjiga in založništvo, – na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK). 2. Namen in cilj javnega razpisa Namen razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju kulture v MOMS, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu 2015, ki se bodo prednostno izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost kulture v MOMS. 3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo vsi pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci. Prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju MOMS in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna MOMS. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse davke in prispevke. Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2). Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte, ki bodo izvajani v letu 2015. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno. 4. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji: – ki so za isti namen 100% sofinancirana iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, – zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, – ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, – za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2). 5. Okvirna vrednost sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 17.500,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS na proračunski postavki 18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in 4133-02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve. Maksimalna višina sofinanciranja je do 70% vrednosti projekta. 6. Kriteriji za izbiro projektov 6. 1 Splošni kriteriji za izbiro projektov – vsebina, obseg, usklajenost in pomen projekta za kulturni razvoj v MOMS, – kakovost in učinkovitost projekta, – celovitost, realnost in gospodarnost projekta, – nekomercialen značaj projekta, – dolgoročni pomen projekta, – reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno izvedbo projekta, – realno ovrednoten in uravnotežen projekt, – stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi. 6.2 Prednostni razpisni kriteriji Na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije. Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del razpisne dokumentacije. 6.3. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Način ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2015. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015. Skrajni rok za predložitev zahtevkov in poročil je 30. 10. 2015. 8. Razpisni rok Razpis je odprt od 3. 4. 2015 do 4. 5. 2015. 9. Način pošiljanja in vsebina vlog Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga: kulturni projekt 2015«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 10. Dopolnitev vloge Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: kulturni projekt 2015« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 5. maja 2015. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev. 11. Razpisna dokumentacija Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota

AAA Zlata odličnost