Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško, stran 2604.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US RS), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US RS in 92/14 – odl. US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško na 4. seji dne 19. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
1. člen
V Odloku o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11 in 20/12) se besedna zveza »mestne opreme« nadomesti z besedno zvezo »urbane opreme«.
2. člen
V 15. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vzdrževanje poljskih poti, ki so v lasti občine in so namenjene za dostop na kmetijska zemljišča, zagotavljajo lastniki, zakupniki ali drugi uporabniki kmetijskega zemljišča.«
3. člen
V šestem odstavku 43. člena se namesto pike na koncu odstavka doda vejica in besedilo, ki se glasi: »razen izjemoma, v primeru soglasja upravljavca cest, ob upoštevanju strokovnih kriterijev.«.
4. člen
V prvem odstavku 52. člena se za besedo »površin« doda vejica in besedilo, ki se glasi: »v skladu z letnim planom«.
5. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Druge javne površine se smejo uporabljati samo za namene, ki izhajajo iz njihovega značaja in so opredeljeni s prostorskimi akti ali drugimi odločitvami Občinskega sveta. Na njih je pod pogoji iz tega odloka in veljavne zakonodaje mogoče pridobiti posebno pravico uporabe le s soglasjem pristojnega organa.
(2) Brez soglasja pristojnega organa ni mogoče pridobiti posebne pravice uporabe za igrišča in za urejene zelene površine.
(3) Na drugih javnih površinah, je brez soglasja oziroma dovoljenja zlasti prepovedano:
– vožnja in parkiranje motornih vozil;
– postavljanje ali hramba predmetov ali kakršnihkoli količin odpadnega ali uporabnega materiala;
– lomljenje drevja ali grmovja, trganje cvetlic ali poškodovanje živih mej;
– poškodovanje klopi, košev za smeti, igral, posod s cvetjem, svetilk ali drugih elementov urbane opreme.
(4) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za tiste površine iz prejšnjega odstavka, ki jih upravljajo ali so v lasti javnih subjektov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(6) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 200 EUR.«.
6. člen
V prvem stavku prvega odstavka 65. člena, se za besedo »parkiriščih« doda besedna zveza: »ali drugih javnih površinah«.
V drugem stavku prvega odstavka se črta besedna zveza »z odločbo«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek lastnik neregistriranega vozila, v kolikor ravna v nasprotju z določbo iz prvega odstavka tega člena.«.
7. člen
Črta se 66. člen.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011-O603
Krško, dne 19. marca 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost