Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

972. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015, stran 2623.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 5. redni seji dne 30. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |       |
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Rebalans|
|                        |   proračuna|
|                        |   leta 2015|
|                        |     v EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)      |   4.767.396|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   2.200.162|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2.002.535|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1.865.894|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    71.021|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    65.620|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    197.627|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobički in dohodki    |    101.749|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     2.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |     1.160|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    92.718|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    51.943|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    28.154|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišče    |    23.789|
|   |in neopred. dolg. sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   2.515.291|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    950.341|
|   |javnofinanč. institucij         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna |   1.564.950|
|   |iz sred. proračuna EU          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   4.976.345|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    894.078|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    217.706|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalca za socialno  |    35.684|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    610.488|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    15.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    15.200|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   1.085.492|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    44.370|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    591.157|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    151.146|
|   |in ustanov.               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    298.819|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   2.950.869|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   2.950.869|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    45.906|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi fizičnim   |    28.000|
|   |in prav.osebam, ki niso pr. up.     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim   |    17.906|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- |   –208.949|
|   |II.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |    40.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |    40.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    40.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –248.949|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    –40.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |    208.949|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SRED. NA RAČUNU          |    248.948|
|   |OB KONCU PRET. LETA           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
2. člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – http:/www.sveti-jurij.si/.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2015
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost