Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št. 430-0015/2015-2 Ob-1788/15 , Stran 620
Št. 430-0015/2015-2 Ob-1788/15
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 2015. 2. Razpisna področja in cilji razpisa: Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2015 na naslednjih področjih: – glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna), – gledališka in lutkovna dejavnost, – plesna dejavnost, – fotografska, filmska in video dejavnost, – likovna dejavnost, – literarna dejavnost, – večzvrstna dejavnost. Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2015. MOMS bo sofinancirala stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2015 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev. MOMS bo programe na vseh razpisnih področjih podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim društvom, ki delujejo na območju MOMS; – podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za promocijo Murske Sobote v tujini in splošen kulturni razvoj MOMS; – povečanje dostopnosti programov in projektov občinstvu na območju MOMS; – povečanje raznolikosti kulturnih programov na območju MOMS. Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso upravičene. 3. Okvirna vrednost sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 8.750,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS za leto 2015 na proračunski postavki 18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev, konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. 4. Vloga Vloga je popolna, če prijavitelj v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo. 5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2). Izvajalec mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu: – je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin; – ima sedež v MOMS; – opravlja dejavnost na neprofitni osnovi; – ima potrjen program s strani izvršnega organa društva; – deluje na področju kulture najmanj eno leto; – zanj ne veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Na javni razpis se lahko prijavijo društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru društva. 6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje vlog za izbor kulturnih programov Popolne vloge bo na osnovi splošnih in prednostnih kriterijev razpisa obravnavala strokovna komisija. Izbrani bodo tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev prejeli največ točk. Način razvrščanja programov in podrobnejša merila za ocenjevanje glede na višino doseženih točk so sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen program pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015. 8. Rok razpisa Razpis je odprt od 3. 4. 2015 do 4. 5. 2015. 9. Način pošiljanja in vsebina razpisa Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga: kulturni programi 2015«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 10. Dopolnitev vloge Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni programi 2015« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu Komisija za odpiranje vlog bo začela vloge odpirati 5. maja 2015. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev. 11. Razpisna dokumentacija Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si
Mestna občina Murska Sobota

AAA Zlata odličnost