Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Ob-1783/15 , Stran 631
Ob-1783/15
Svet zavoda Osnovne šole Dobova, Kapelska cesta 25, 8257 Dobova, na podlagi sklepa 8. redne seje z dne 26. 2. 2015 in sklepa 10. korespondenčne seje z dne 27. 3. 2015, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D;) Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je dne 1. 9. 2015. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazila o izobrazbi, – dokazilo opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o nazivu (naziv svetnik, svetovalec ali vsaj pet let naziv mentor), – dokazilo oziroma izjava o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (vsaj pet let), – dokazilo opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka lahko kandidira brez opravljenega ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v roku enega leta od pričetka mandata, sicer mu le-ta preneha po zakonu), – potrdilo iz kazenske evidence (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejši od 30 dni), – potrdilo sodišča o nekaznovanosti, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku in – priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Dobova, Kapelska cesta 25, 8257 Dobova, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ico – Ne odpiraj”. Kandidat/ka mora poleg zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in krajši življenjepis. Rok za oddajo prijave je 10 dni od dneva objave razpisa. Nepopolne prijave bodo izločene in zavržene. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Dobova

AAA Zlata odličnost