Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

850. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

MINISTRSTVA

851. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
852. Količnik uskladitve preživnin za leto 2015
894. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito

USTAVNO SODIŠČE

853. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

854. Sklep o imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
855. Sklep o imenovanju okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

856. Operativno-tehnična zahteva za letenje v zračnem prostoru, kontaminiranim z vulkanskim pepelom

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

857. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru dejavnosti, ki jo izvajajo Zveze prijateljev mladine in društva prijateljev mladine – članice Zveze prijateljev mladine Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

858. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014

Bistrica ob Sotli

859. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015

Cerkno

860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija

Dobrepolje

861. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v obdobju april–junij 2015

Dravograd

862. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
863. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd
864. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o
865. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o protokolarnih obveznostih Občine Dravograd
866. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2015

Grosuplje

867. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje za območje nove podružnične osnovne šole Polica

Hodoš

868. Sprememba zaključnega računa proračuna Občine Hodoš za leto 2014

Idrija

869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
870. Sklep o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij v Občini Idrija

Ilirska Bistrica

871. Pravilnik o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica
872. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS in za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS

Kuzma

873. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2015

Ljubljana

874. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015
875. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016

Luče

876. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2015

Miren-Kostanjevica

877. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu za leto 2015

Mokronog-Trebelno

878. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015
879. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2016
880. Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2014

Murska Sobota

881. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)
882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota
883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)
884. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Nova Gorica

885. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba

Piran

886. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2015
887. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine, št. 34404-3/1999-12 z dne 12. 4. 2012

Rečica ob Savinji

888. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2014

Šalovci

889. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2015

Šentrupert

890. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2015

Škofja Loka

891. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Turnišče

893. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2015

Žalec

892. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
AAA Zlata odličnost