Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

772. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Mednarodni pomorski organizaciji (IMO)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

845. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Odloki

773. Odlok o razglasitvi javnega spomenika žrtvam 1. in 2. svetovne vojne v Črni na Koroškem za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

774. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Targu Muresu, v Romuniji
846. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju

MINISTRSTVA

775. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga prašičjega mesa
776. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga ovčjega mesa
777. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov
778. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023)
779. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
780. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2015
781. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2015
782. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2015
783. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2015
784. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2015
785. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2015
786. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana«

USTAVNO SODIŠČE

787. Pravilnik o pogojih in postopku za napredovanje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede

SODNI SVET

788. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča na Vrhniki

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

789. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
790. Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

791. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2014
792. Dopolnitev Sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru
793. Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru

OBČINE

Ajdovščina

794. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Beltinci

795. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2016
796. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Melincih

Bled

797. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2014
798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 – rebalans 1

Bovec

799. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Braslovče

800. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA 11 Braslovče (Brinovšek)

Celje

801. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2015

Cerknica

802. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015

Dobrepolje

803. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje

Dol pri Ljubljani

804. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani

Grad

805. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2014
806. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2015
807. Soglasje k oblikovanju cene storitve Pomoči na domu

Hrpelje-Kozina

808. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016
809. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina

Ig

810. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2015

Kanal ob Soči

811. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015
812. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016
813. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
814. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
815. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2015
816. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2015
817. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2016

Kostanjevica na Krki

843. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2015

Kranj

818. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014

Krško

819. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško

Log-Dragomer

820. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2015
821. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2015
822. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Log - Dragomer

Loški Potok

823. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2015

Medvode

824. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2015

Moravske Toplice

825. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Moravske Toplice
826. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016
827. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Moravske Toplice
828. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Murska Sobota

829. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
830. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

831. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto

Pivka

832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunale in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka
833. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev iz proračuna Občine Pivka
834. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Rogašovci

844. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015

Škocjan

835. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014

Škofja Loka

836. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŠK-42/01 v Škofji Loki

Tabor

837. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tabor

Tolmin

838. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila 2015 do 30. junija 2015

Zagorje ob Savi

839. Ugotovitveni sklep, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata

Železniki

840. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015
841. Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki

Žužemberk

842. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk

POPRAVKI

847. Popravek Sklepov o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
848. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Maline MST-2
849. Popravek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

18. Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Litve (MPPUEMSLI)
19. Zakon o ratifikaciji Spremembe iz Dohe Kjotskega protokola (MSDKP)
20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sedežu med Vlado Republike Slovenije in Centrom za razvoj financ (CEF) (BSCEF)

Ministrstvo za zunanje zadeve

21. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju na obrambnem in vojaškem področju

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti