Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

805. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2014, stran 2242.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13) in 16. ter 93. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 5. redni seji dne 19. 3. 2015 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2014 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Grad za leto 2014, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grad je realiziran v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Realizacija leta 2014
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
 30.190.067,90
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.849.948,20
70 
DAVČNI PRIHODKI
1.681.042,57
700 Davki na dohodek in dobiček
1.557.457,00
703 Davki na premoženje
84.768,93
704 Domači davki na blago in storitve
38.816,64
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
168.905,63
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
49.220,90
711 Takse in pristojbine
2.083,84
712 Globe in druge denarne kazni
1.013,40
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.415,65
714 Drugi nedavčni prihodki
107.171,84
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
0,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
28.340.119,70
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
8.492.903,14
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
19.847.216,56
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
30.492.855,72
40 
TEKOČI ODHODKI
1.471.785,96
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
294.470,23
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.838,19
402 Izdatki za blago in storitve
1.085.247,20
403 Plačila domačih obresti
45.230,34
409 Rezerve
0,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
634.253,96
410 Subvencije
9.016,83
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
381.038,86
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
73.874,63
413 Drugi tekoči domači transferi
170.323,64
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
28.383.521,78
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 28.383.521,78
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
3.294,02
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.294,02
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–302.787,82
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
50 
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550-551)
93.750,00
55 
ODPLAČILA DOLGA
93.750,00
550 Odplačila domačega dolga
93.750,00
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–396.537,82
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–93.750,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
302.787,82
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
29.014,76
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-992/2015
Grad, dne 19. marca 2015
Županja 
Občine Grad 
Cvetka Ficko l.r.

AAA Zlata odličnost