Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

777. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov, stran 2200.

  
Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa način poročanja mlekarn in prvih kupcev mleka o cenah in količinah mleka in mlečnih izdelkov za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 479/2010 z dne 1. junija 2010 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede uradnih obvestil držav članic Komisiji v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L št. 135 z dne 2. 6. 2010, str. 26), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1097/2014 z dne 17. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 479/2010 glede uradnih obvestil držav članic v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L št. 300 z dne 18. 10. 2014, str. 39), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 479/2010/EU).
(2) Ta pravilnik določa tudi način poročanja proizvajalcev mleka, ki mleko in mlečne izdelke neposredno prodajajo potrošniku, in način poročanja proizvajalcev mleka, ki mleko in mlečne izdelke prodajajo izven Republike Slovenije.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
– prvi kupec mleka je oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 151. člena Uredbe 1308/2013/EU,
– neposredna prodaja je prodaja mleka in mlečnih izdelkov potrošnikom, ki poteka na kmetijskem gospodarstvu ali izven kmetijskega gospodarstva.
3. člen 
(poročanje mlekarn) 
(1) Mlekarne, ki so v predhodnem letu odkupile več kakor 5.000 ton mleka, morajo vsak teden do torka do 12. ure sporočiti Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene in količine v preteklem tednu prodanih mlečnih izdelkov v Republiki Sloveniji, ki so navedeni na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Mlekarne iz prejšnjega odstavka morajo do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec sporočiti agenciji podatke o odkupljenem mleku na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Mlekarne iz prvega odstavka morajo do 20. v tekočem mesecu za tekoči mesec sporočiti agenciji oceno cene za odkup mleka za tekoči mesec iz priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Mlekarne sporočijo podatke iz tega člena elektronsko prek spletnega portala agencije.
4. člen 
(določitev reprezentativnega trga za sir) 
(1) Mlekarne iz prejšnjega člena vsako leto do 1. marca za preteklo leto agenciji pošljejo poročilo o količinah proizvedenega sira iz kravjega mleka po imenu, pod katerim se proizvaja.
(2) Agencija na podlagi pridobljenih podatkov iz prejšnjega odstavka in uradnih statističnih podatkov o obsegu celotne proizvodnje sira iz kravjega mleka v Republiki Sloveniji določi reprezentativni trg za sire v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 479/2010/EU.
(3) Mlekarne pošljejo podatke iz tega člena v elektronski obliki na elektronski naslov agencije.
5. člen 
(poročanje prvih kupcev mleka) 
(1) Prvi kupci mleka, ki odkupujejo mleko od proizvajalcev mleka, morajo mesečno do 20. za pretekli mesec sporočiti agenciji na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, odkupne cene za odkupljeno mleko, ki vsebuje do:
– 100.000 geometrijskega povprečja skupnega števila mikroorganizmov,
– 400.000 geometrijskega povprečja somatskih celic.
(2) Prvi kupci mleka, ki odkupujejo mleko od proizvajalcev mleka, morajo mesečno do 20. za pretekli mesec sporočiti agenciji na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, odkupljene količine mleka.
(3) Prvi kupci mleka, ki mleko prodajo mlekarnam ali drugim obratom, morajo agenciji poročati o odkupnih cenah brez DDV, ki jih plačajo mlekarne ali drugi obrati. Prispevki ali popusti, ki jih prvi kupec mleka prizna mlekarni, se morajo odšteti od odkupne cene za mleko.
(4) Prvi kupci mleka, ki mleko sami predelajo, poročajo agenciji o odkupnih cenah za mleko brez DDV, plačanih proizvajalcem mleka. Prispevki ali popusti, ki jih proizvajalec prizna mlekarni, se morajo odšteti od odkupne cene za mleko.
(5) Prvi kupci mleka pošljejo podatke iz tega člena elektronsko prek spletnega portala agencije ali na elektronski naslov agencije.
6. člen 
(poročanje proizvajalcev mleka) 
Proizvajalec mleka, ki oddaja mleko prvemu kupcu, ki ima sedež izven Republike Slovenije, mora agenciji mesečno do 20. za pretekli mesec poslati poročilo o oddanih količinah mleka na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
(poročanje o neposredni prodaji mleka) 
(1) Proizvajalec mleka, ki mleko ali mlečne proizvode neposredno prodaja, mora voditi mesečno evidenco o vseh količinah mleka, ki jih je neposredno prodal, in o količinah mleka, ki jih je uporabil za mlečne izdelke, ki jih je neposredno prodal.
(2) Proizvajalec mleka hkrati z oddajo zbirne vloge na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika, pošlje agenciji skupno poročilo o količinah mleka, ki jih je neposredno prodal v preteklem letu, in o količinah mleka, ki jih je uporabil za mlečne izdelke, ki jih je neposredno prodal.
8. člen 
(poročilo o oceni cene za odkup mleka) 
(1) Na podlagi podatkov iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika pripravi agencija v skladu s točko (b) tretjega odstavka 2. člena Uredbe 479/2010/EU poročilo o oceni cene za odkup mleka za tekoči mesec.
(1) Na podlagi podatkov iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika pripravi agencija v skladu s točko (b) tretjega odstavka 2. člena Uredbe 479/2010/EU poročilo o oceni cene za odkup mleka za tekoči mesec.
(2) Povprečna ocenjena cena za odkup mleka se izračuna s ponderiranjem odkupljenih količin mleka za pretekli mesec, sporočenih v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika. Razlika med povprečno ocenjeno ceno za odkup mleka za tekoči mesec in ponderirano poročano ceno za pretekli mesec se upošteva pri poročanju o oceni cene Komisiji.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 66/05 in 45/08 – ZKme-1) in Pravilnik o elementih za oblikovanje odkupne cene kravjega mleka (Uradni list RS, št. 107/01 in 52/02).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2015.
Št. 007-484/2014
Ljubljana, dne 20. marca 2015
EVA 2014-2330-0220
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost