Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

793. Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru, stran 2220.

  
Skladno s členi od 1. do 21. Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB10, Uradni list RS, št. 46/12, 28/14), Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, sprem. 17/08) ter na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08. 96/09), 1. točke 253. člena in 1. točke prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru sta Senat Univerze v Mariboru na 14. izredni seji dne 17. 2. 2015 ter Upravni odbor Univerze v Mariboru na 14. korespondenčni seji dne 9. 2. 2015 določila kot sestavni del Statuta Univerze v Mariboru
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P R I L O G E 
dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru 
I. 
Spremeni se točka I. 1., tako da se doda dejavnost:
»H 52.210 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu«.
II. 
Spremeni se točka II. v delu, ki se nanaša na Študentske domove, tako da se dodajo dejavnosti:
»H 52.210 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
R 93.130 – Obratovanje fitnes naprav«.
III. 
Spremeni se točka II., tako da se doda:
Fakulteta za turizem:
C 18.120 
Drugo tiskanje
C 18.130 
Priprava za tisk in objavo
C 18.140 
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621 
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.622 
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
J 58.110 
Izdajanje knjig
J 58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 
Drugo založništvo
L 68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300 
Prevajanje in tolmačenje
N 77.210 
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.330 
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 79.110 
Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120 
Dejavnost organizatorjev potovanj
N 79.900 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422 
Visokošolsko izobraževanje
P 85.5 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011 
Dejavnost knjižnic
S 94.120 
Dejavnost strokovnih združenj.
II. 
Te Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru so sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike Slovenije. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenija je dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru s sklepom št. 01403-15/2015/6 z dne 24. 3. 2015.
Maribor, dne 26. marca 2015
Rektor 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Danijel Rebolj
Predsednik 
Upravnega odbora Univerze v Mariboru 
prof. dr. Bojan Škof l.r.
po pooblastilu rektorja 
prorektorica za študentsko dejavnost 
prof. dr. Mihaela Koletnik l.r.

AAA Zlata odličnost