Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

836. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŠK-42/01 v Škofji Loki, stran 2303.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US), sklepa občinskega sveta št. 69 (5. redna seja, dne 12. 3. 2015) in 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je župan Občine Škofja Loka dne 16. 3. 2015 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŠK-42/01 v Škofji Loki
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega načrta 
Območje ŠK-42/01 se nahaja v industrijski coni Trata, ob proizvodnem kompleksu podjetja Knauf Insulation in je deloma že zasedeno s skladiščnimi površinami podjetja Knauf Insulation, deloma pa gre za nepozidan prostor. Celotno območje je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (OPN) opredeljeno kot površine za industrijo, za katerega je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
Pobudo za izdelavo OPPN le za del območja ŠK-42/01 je podal investitor, ki na tem delu želi umestiti obrat za proizvodnjo utekočinjenih plinov – kisikarno.
Razlog za umeščanje kisikarne v ta prostor je, da podjetje Knauf Insulation postopno uvaja novo tehnologijo proizvodnje kamene volne s cilji zamenjave zastarele tehnologije, izboljšanja kakovosti izdelkov in zmanjšanja vplivov na okolje. Nova tehnologija vključuje zamenjavo energentov – namesto koksa uporaba zemeljskega plina in s tem uporabo večjih količin kisika.
Ponudnik kisika za potrebe proizvodnje podjetja Knauf Insulation želi zgraditi kisikarno neposredno ob tem podjetju, kajti s tem ne bo potrebno dovažati kisika s tovornimi vozili, bodisi ga dovajati po ločeno zgrajenem plinovodu, zato je podal pobudo za izdelavo OPPN za umestitev obrata za proizvodnjo utekočinjenih plinov.
2. člen 
Pravna podlaga 
Pravno podlago za pripravo in sprejem OPPN predstavlja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14), v katerem je za to območje predvidena izdelava OPPN. Po namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot površine za industrijo.
Ker gre za izdelavo OPPN le za del območja enote urejanja prostora ŠK-42/01, je potrebno upoštevati 112. člen Odloka o OPN, ki določa skupne pogoje na območjih predvidenih OPPN. V četrtem odstavku določa, da se za območja, ki se urejajo z OPPN, pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto (vključno s predvidenimi zelenimi površinami in gospodarsko javno infrastrukturo) in da dinamika priprave posameznih OPPN zagotavlja smiselno faznost prostorskih ureditev. Nadalje člen določa, da je v primeru izdelave OPPN samo za del območja, za katerega je opredeljena izdelava OPPN, treba pripraviti strokovne podlage za celotno območje OPPN, ki obsegajo tudi rešitev omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture za celotno območje.
Ločen OPPN za del enote urejanja prostora ŠK-42/01 se pripravi ob pogoju, da se predhodno izdelajo strokovne podlage, ki obsegajo rešitev omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture za celotno območje enote ŠK-42/01, ki se ureja z OPPN, vključno s predvideno faznostjo urejanja in zelenimi površinami. Zelene površine naj se predvidijo v funkciji vizualne bariere, ki bo sočasno predstavljala tudi protihrupno in protiprašno bariero proti obstoječemu stanovanjskemu naselju Trata. V strokovnih podlagah se obdela tudi rešitev prometnega dostopa do tega območja. Poiskati je potrebno optimalni dostop do novega obrata in v strokovnih podlagah obravnavati tudi dostop prek obstoječega priključka za podjetje Knauf Insulation. Obstoječa javna pot z oznako JP 902992 namreč meji na stanovanjski del naselja Trata in bi njena uporaba dodatno obremenila naselje Trata.
Pri pripravi strokovne podlage in v nadaljevanju OPPN se upoštevajo tudi določila podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev iz Odloka o OPN, ki se nanašajo na celotno enoto ŠK-42/01.
Posebno pozornost je pri pripravi OPPN zaradi velike višine načrtovanih objektov potrebno posvetiti vizualni izpostavljenosti objektov, visoke elemente v prostoru (vključno z obstoječimi elementi) se združuje, da delujejo z več različnih perspektiv kot enotna struktura. Poiskati možnosti, ki optično zmanjšujejo višino načrtovanih objektov oziroma obravnavati možnost, da se posamezni objekti v sklopu obrata kisikarne predvidijo v ležeči in ne pokončni izvedbi.
3. člen 
Območje OPPN 
Območje obravnave se nanaša na severni del enote urejanja prostora z oznako ŠK-42/01 in zajema zemljišča naslednjih parcelnih številk: 765, 785, 787/3 in 789/1, vse k.o. Stari Dvor. Površina ureditvenega območja znaša približno 1 ha.
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Načrtovalec izdela strokovne rešitve na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega OPN Občine Škofja Loka, strokovnih podlag, investicijskih namer investitorja, izhodišč Občine Škofja Loka ter smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorske ureditve izdela načrtovalec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v členih od 156. do 160. Zakona o urejanju prostora.
5. člen 
Strokovne podlage 
Predhodno se izdelajo strokovne podlage za celotno območje OPPN (enote urejanja prostora ŠK-42/01):
– geodetski posnetek,
– idejna zasnova prometne in komunalne ureditve območja,
– idejna zasnova krajinsko arhitekturnih ureditev (zelena bariera na robu območja).
Za potrebe priprave OPPN se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– idejna zasnova objekta kisikarne z zunanjo ureditvijo,
– urbanistična idejna zasnova s predlogom parcelacije,
– vizualizacija (pogledi iz različnih smeri),
– koncept požarne varnosti na območju kisikarne,
– strokovna ocena vplivov na okolje za kisikarno (oziroma okoljsko poročilo, kolikor bo potrebno).
Vzporedno s postopkom priprave OPPN se izdela program opremljanja zemljišč za gradnjo.
Če se tekom priprave prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se pripravijo med postopkom in jih pridobi pobudnik oziroma investitor.
6. člen 
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz 
Roki za pripravo OPPN po izdelani strokovni podlagi za celotno območje enote urejanja ŠK-42/01:
– izdelava osnutka OPPN v 30 dneh po potrditvi strokovne podlage za enoto ŠK-42/01 s strani občine;
– v 7 dneh po potrditvi osnutka s strani občine le-ta pošlje poziv nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice k osnutku OPPN;
– izdelava dopolnjenega osnutka v 45 dneh po preteku roka za pridobitev smernic;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja 30 dni, v roku 45 dni po potrditvi dopolnjenega osnutka s strani občine in prva obravnava na seji občinskega sveta;
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve in obravnave v 30 dneh po končani razgrnitvi in priprava predloga OPPN na podlagi stališč v 14 dneh po njihovi potrditvi;
– v 7 dneh po potrditvi predloga OPPN s strani občine le-ta pošlje poziv nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh predložijo mnenje;
– priprava usklajenega predloga v 14 dneh po preteku roka za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora;
– druga obravnava in sprejem usklajenega predloga na seji občinskega sveta v roku 45 dni po potrditvi le-tega s strani občine;
– objava v Uradnem listu RS po sprejemu na seji občinskega sveta.
Navedeni roki ne upoštevajo postopka celovite presoje vplivov na okolje (v primeru, da je postopek potrebno izvesti, se roki ustrezno podaljšajo), izdelave strokovnih podlag (roki se lahko podaljšajo zaradi njihove izdelave) ter predhodne javne razgrnitve.
7. člen 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora 
Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje – postopek CPVO;
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Sektor za železnice;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Sektor za civilno letalstvo;
6. Elektro Gorenjska, PE Kranj;
7. Telekom Slovenije, PE Kranj;
8. Loška komunala (vodovod, kanalizacija, plinovod, odpadki);
9. Občina Škofja Loka;
10. Krajevna skupnost Trata;
11. Krajevna skupnost Godešič;
12. Krajevna skupnost Sv. Duh;
13. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema poziva ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če nosilci mnenja ne predložijo v roku, občina lahko nadaljuje s pripravo OPPN.
8. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Finančna sredstva za pripravo strokovnih podlag in prostorskega načrta zagotovi pobudnik.
9. člen 
Končne določbe 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Škofja Loka.
Št. 3502-0093/2014
Škofja Loka, dne 16. marca 2015
Župan 
Občine Škofja Loka 
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost