Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

778. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023), stran 2209.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023), št. 02-11/14 z dne 18. 12. 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Bohinj, ki meri 16.853,23 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Bohinj in Bled oziroma v katastrskih občinah Selo pri Bledu, Gorjuše, Bohinjska Češnjica, Bohinjska Srednja vas, Studor, Savica, Bohinjska Bistrica, Nomenj, Nemški Rovt, Bohinjska Bela.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Bohinj je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 96,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,6 % državnih gozdov in 0,6 % gozdov lokalnih skupnosti;
b) površina: 9.764,29 ha, od katere je 2.196,91 ha večnamenskih gozdov, 12,54 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 3.844,97 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni in 3.709,87 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 289,9 m3/ha, od tega 206,4 m3/ha iglavcev in 83,5 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 5,57 m3/ha, od tega 3,99 m3/ha iglavcev in 1,58 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Bohinj določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 6.178,81 ha,
– ekološke funkcije na površini 3.349,99 ha ter
– socialne funkcije na površini 2.246,23 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bohinj za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 317.424,0 m3, od tega 229.213,0 m3 iglavcev in 88.211,0 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 229,53 ha,
– nega drogovnjaka na površini 86,69 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita mladja s premazom na 41,75 ha in zaščita 6.540 sadik gozdnega drevja s količenjem ali tulci,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 250 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na 33 ha, vzdrževanje travinj na 34 ha in vzdrževanje vodnih površin v obsegu 8 dni,
– varstvo pred erozijo v obsegu 70 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bohinj, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bohinj, Grajska cesta 10, Bohinjska Bistrica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-559/2014
Ljubljana, dne 27. januarja 2015
EVA 2014-2330-0038
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost