Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

843. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2015, stran 2312.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2015 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju april–junij 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12, 38/14 in 65/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / Podskupina kontov
Proračun april–junij 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
536.078
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
420.892
70
DAVČNI PRIHODKI
342.537
700 Davki na dohodek in dobiček
321.997
703 Davki na premoženje
5.980
704 Domači davki na blago in storitve
14.460
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
78.356
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
5.356
711 Takse in pristojbine
600
712 Globe in druge denarne kazni 
1.250
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
71.150
73
PREJETE DONACIJE
300
730 Prejete donacije iz domačih virov
300
74
TRANSFERNI PRIHODKI
114.886
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
43.910
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
70.976
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
513.764
40
TEKOČI ODHODKI
199.442
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
30.707
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4.543
402 Izdatki za blago in storitve
161.479
403 Plačila domačih obresti
2.712
41
TEKOČI TRANSFERI
213.151
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
156.833
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam
4.954
413 Drugi tekoči domači transferi
51.364
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
99.971
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
99.971
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.200
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.200
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
22.314
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
18.694
55
ODPLAČILA DOLGA
18.694
550 Odplačila domačega dolga
18.694
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
3.620
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–18.694
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–22.314
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
15.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik lahko odpre nove proračunske postavke.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2015 dalje.
Št. 410-16/2014-45
Kostanjevica na Krki, dne 26. marca 2015
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost